Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Regulering og justering av pensjon

Levealdersjustering av pensjonen

 • Den gjennomsnittlige levealderen i Norge øker for hvert årskull

 • Den endelige pensjonen man får er avhengig av hvilket årskull man er født i, samt ved hvilken alder man starter å ta ut pensjonen

  • Målet med levealdersjustering er at ulike årskull skal få samme totale pensjon over pensjonisttilværelsen, selv om de har ulik forventet levealder
  • To personer med samme opptjente pensjon, men som tilhører to ulike årskull, vil derfor få forskjellig årlig pensjon ved uttak fra samme alder, da den yngste tilhører et årskull som har en høyere gjennomsnittlig levealder

Reguleringsreglene i folketrygden

 • Det er flere ulike reguleringsbestemmelser i folketrygden

 • Følgende reguleres i takt med lønnsutviklingen:

  • Pensjon under opptjening
  • Uføretrygd og arbeidsavklaringspenger under utbetaling
 • Følgende reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst:

  • Alderspensjon og minstepensjon under utbetaling
 • Minstepensjon reguleres i takt med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten både før og etter utbetaling starter. Pensjonsutvalget har foreslått at minstepensjon skal øke med lønnsvekst før utbetaling.

Regulering av tjenestepensjon

 • Tjenestepensjon i offentlig sektor reguleres på samme måte som alderspensjon fra folketrygden, dvs. med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten under utbetaling.

 • Ytelsespensjon fra privat sektor reguleres slik at den følger lønnsutviklingen til den ansatte. Under utbetaling er reguleringen avhengig av hvilken avkastning pensjonsleverandøren har på sin portefølje. Mange får dessverre lav vekst i utbetalingsfasen.

 • I innskuddspensjon er man avhengig av avkastningen både under innbetaling og utbetaling. Denne påvirkes av utviklingen på børs og renteutviklingen. Risikoen (aksjeandelen) trappes ned med økt alder.