Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Regulering og justering av pensjon

Hva er levealdersjustering?

Den gjennomsnittlige levealderen i Norge øker for hvert årskull. Den endelige pensjonen du får, er avhengig av hvilket årskull du er født i, og ved hvilken alder du starter å ta ut pensjonen.

Målet med levealdersjustering er at ulike årskull skal få samme totale pensjon over pensjonisttilværelsen, selv om de har ulik forventet levealder.

Levealdersjustering av pensjonen innebærer derfor at to personer med samme opptjente pensjon, men som tilhører to ulike årskull, vil få forskjellig årlig pensjon ved uttak fra samme alder, da den yngste tilhører et årskull som har en høyere gjennomsnittlig levealder. Den yngste personen kan alternativt starte uttaket av pensjonen fra en noe høyere alder enn den for å oppnå samme årlige pensjon.

Reguleringsreglene i folketrygden

Alderspensjon og uføretrygd oppreguleres hvert år med virkning fra 1. mai, etter at trygdeoppgjøret er gjennomført. Selve utbetalingen av oppjustert beløp kommer som regel først i juni, og da med etterbetaling også for mai måned.

Pensjon under opptjening oppreguleres årlig i takt med den gjennomsnittlige lønnsveksten. Det samme gjør uføretrygd og arbeidsavklaringspenger under utbetaling. I utbetalingsfasen oppreguleres alderspensjon, minstepensjon og garantipensjon årlig i takt med med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten.

Frem til 2026 er det forventet at minstepensjon og garantipensjon reguleres i takt med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten både før og etter utbetaling starter. Etter pensjonsforliket av februar 2024 er Stortingsflertallet enig om at satsene for minstepensjon og garantipensjon skal øke i takt med lønnsveksten frem til man starter uttaket av pensjonen. Etter uttak skal garantipensjon og minstepensjon øke i takt med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten. Denne regelverksendringen er forventet å tre i kraft fra 2026.

Regulering av tjenestepensjon

  • Tjenestepensjon i offentlig sektor reguleres på samme måte som alderspensjon fra folketrygden, dvs. med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten under utbetaling.
  • Ytelsespensjon fra privat sektor reguleres slik at den følger lønnsutviklingen til den ansatte. Under utbetaling er reguleringen avhengig av hvilken avkastning pensjonsleverandøren har på sin portefølje. Mange får dessverre lav vekst i utbetalingsfasen.
  • I innskuddspensjon er man avhengig av avkastningen både under innbetaling og utbetaling. Denne påvirkes av utviklingen på børs og renteutviklingen. Risikoen (aksjeandelen) trappes som hovedregel ned med økt alder.

Takk for at du er medlem

Takk for at du er medlem i Pensjonistforbundet, og støtter vårt arbeid for bedre pensjoner og uføretrygd! Husk å bruke dine medlemsfordeler.

Bli medlem