Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonsregler for samboere, ektefeller og gjenlevende

Samboerskap

Reglene for ektefeller gjelder også for samboere etter følgende definisjon:

  • Som samboere etter reglene i folketrygden regnes 2 personer som bor sammen og har eller har hatt barn sammen, eller som tidligere har vært gift med hverandre.
  • To personer som bor i samme hus, regnes som samboerpar selv om de bor i hver sin del av huset. Det kan gjøres unntak for personer som bor i hver sin boenhet i et hus med mer enn fire selvstendige og klart atskilte boenheter. To personer som vanligvis har felles bolig, regnes som samboerpar selv om de midlertidig bor atskilt.
  • I tillegg gjelder reglene om redusert grunnpensjon også for samboerpar som har levd sammen i 12 av de siste 18 månedene.

Gjenlevende ektefelle/samboer

Vilkår for å ha rett til pensjon er at den gjenlevende

  • var gift med den avdøde i minst fem år
  • har eller har hatt barn med sin avdøde ektefelle
  • hadde omsorgen for den avdødes barn (under 18 år) på dødsfallstidspunktet. Ekteskapet og omsorgen for barnet etter dødsfallet må til sammen ha vart minst fem år.

Dette gjelder også for gjenlevende samboer som avdøde hadde eller hadde hatt barn med, eller tidligere hadde vært gift med.

Gjenlevendepensjonens størrelse

Hvis gjenlevende ikke er alderspensjonist

Full grunnpensjon + 55 prosent av avdødes opptjente tilleggspensjon.

Gjenlevendepensjonen behovsprøves mot egen inntekt. 40 prosent av inntekt ut over ½ G trekkes fra pensjonen (1G = 118 620 kroner per 1. mai 2023).

Hvis gjenlevende selv er alderspensjonist

Gjenlevendes pensjon blir da det høyeste av full grunnpensjon pluss

  • Egen opptjente tilleggspensjon, eller
  • 55 prosent av summen av sin egen og avdødes opptjente tilleggspensjonsrett

Takk for at du er medlem

Takk for at du er medlem i Pensjonistforbundet, og støtter vårt arbeid for bedre pensjoner og uføretrygd! Husk å bruke dine medlemsfordeler.

Bli medlem