Minstepensjon og garantipensjon

 • Det er minstesatser som sikrer at alle skal få pensjon fra folketrygden uansett hva man har hatt i inntekt gjennom livet, og uansett om man har vært i arbeid eller ikke.
 • Alle har krav på å ta ut pensjon fra 67 år, og har man ikke opptjent en høy nok pensjon selv er man sikret en minstepensjon/garantipensjon.
 • Hva man får i minstepensjon er avhengig av hvilken sivilstand man har og hva eventuell ektefelle eller samboer tjener, og hvorvidt denne inntekten er arbeidsinntekt, uføretrygd eller pensjon.
 • Enslige får en høyere minstepensjon enn de som har samboer.
 • Dagens minstepensjon for enslige er: 232.816 kroner per år
 • Minstepensjon for samboere har litt ulike satser, men den vanligste er 173.025 kr

Minste pensjonsnivå har fire satser

 • Særskilt sats for enslige (kr 257.040): Denne satsen gis til aleneboende minstepensjonister
 • Lav sats (kr 187.801): Denne får man hvis ektefelle/samboer mottar pensjon fra folketrygden eller AFP fra offentlig sektor
 • Ordinær sats (kr 217.359): Denne får man når ektefelle/samboer mottar uføretrygd, eller har en inntekt på minst 2G, og ikke mottar pensjon eller AFP fra offentlig sektor.
 • Høy sats (kr 228.726): Denne satsen gis til gifte/samboende der ektefelle/samboer har inntekt mindre enn 2G, og ikke mottar uføretrygd, pensjon eller AFP fra offentlig sektor.

1 G = 118.620 kroner per 1. mai 2023

Nå er det også noen pensjonister som har opptjening av pensjon etter nytt pensjonsregleverk, hvor minsteytelsen heter «garantipensjon». Dette gjelder personer født i 1954 eller senere, som har en kombinasjon av gamle og nye pensjonsregler.

Garantipensjon har to satser:

 • Ordinær sats (kr 210.418): Denne satsen gis dersom man har ektefelle eller samboer, som mottar uføretrygd, alderspensjon eller AFP fra offentlig sektor.
 • Høy sats (kr 227.468): Denne satsen gis til enslige, men også dersom ektefelle eller samboer ikke mottar noen av de overnevnte pensjonsytelsene, og har inntekt under 2 G.

Hvor mange har minste pensjonsnivå?

 • Det er nå rett i overkant av 1 million alderspensjonister
 • 140.000 er minstepensjonister.
 • Hvorav 86.000 bor alene
 • 54.000 er gift eller har samboer