Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Minstepensjon og garantipensjon

Alle bør være sikret en pensjon de kan leve av.

Minstepensjon bidrar til å jevne ut ulikheter ved å sikre at alle pensjonister har en viss minimumsinntekt, uavhengig av hva de tjente tidligere. Hvilken minstepensjon du kan få, avhenger fødselsår, sivilstand og hvor mange år du har bodd i Norge.

Hvor mange minstepensjonister?

NAV-tall fra september 2023 viser at 1 036 000 personer får utbetalt alderspensjon fra folketrygden.

 • 136 000 får minstepensjon (13,1 prosent)
 • Rundt 6 av 10 minstepensjonister bor alene
 • 72 000 personer mottar garantipensjon (se info lenger ned)

Når kan du få minstepensjonen?

Du har rett på minstepensjon tidligst fra du er 67 år. Dersom du skal starte å ta ut pensjonen tidligere enn dette, må du ha opptjent en pensjon som er høyere enn minstepensjon/garantipensjon for enslige.

Hvor mye kan du få?

 • Minstepensjon for enslige: 257 040 kroner i året
 • Minstepensjon for gifte eller samboere: 187 801 kroner i året

Beløpene gjelder fra 1. mai 2023 – 1. mai 2024, for personer født i 1953 eller tidligere, og som har full trygdetid.

Født i 1953 eller tidligere

Er du født i 1953 eller tidligere kan du få minstepensjon dersom du ikke har tjent opp en høyere pensjon selv. For å få full minstepensjon må du ha bodd i Norge i minst 40 år mellom du var 16 og 67 år. Da har du såkalt trygdetid på 40 år. Har du mindre enn dette, blir minstepensjonen redusert, avhengig av hvor mange år du har bodd i Norge.

Minstepensjon er inndelt i 4 satser med ulike årlige beløp. Hvor stor minstepensjon du får er avhengig av om du bor alene, eller har samboer. Samboerens inntekt kan også påvirke hvilken sats du skal motta. Satsene oppjusteres med virkning fra 1. mai hvert år. Satsene nedenfor gjelder fra 1. mai 2023, dersom du er født i 1953 eller tidligere:

 1. Minstepensjon for enslige: 257 040 kroner i året.
 2. Minstepensjon for gifte eller samboere (lav sats): 187 801 kroner i året. Denne minstepensjonen gjelder dersom ektefellen/samboeren din mottar alderspensjon fra folketrygden eller AFP fra offentlig sektor.
 3. Minstepensjon for gifte eller samboere (ordinær sats): 217 359 kroner i året. Denne minstepensjonen gjelder hvis ektefellen/samboeren din mottar uføretrygd, eller har en inntekt over 2 G (237 240 kr), men ikke mottar alderspensjon fra folketrygden eller AFP fra offentlig sektor. Hvis både du og din ektefelle mottar alderspensjon fra folketrygden, skal dere til sammen ha minst 2 ganger ordinær sats. Det vil si en samlet pensjon på minst 434 718 kroner i året.
 4. Minstepensjon for gifte eller samboere (høy sats): 228 726 kroner i året. Denne minstepensjonen gjelder hvis ektefellen/samboeren har en inntekt under 2 G (237 240 kroner), og ikke mottar alderspensjon fra folketrygden, uføretrygd eller AFP fra offentlig sektor.

Født i 1954-1962

Er du født i 1954-1962, vil pensjonen din være beregnet både etter «gammelt» og «nytt» pensjonsregelverk. Du kan få pensjonen delvis beregnet med en minstepensjon, og delvis med minsteytelsen i det nye pensjonsregelverket som heter garantipensjon.

Født i 1963 eller senere

Er du født i 1963 eller senere, kan du få garantipensjon i stedet for minstepensjon.

 • Garantipensjon for enslige: 227 468 kroner i året (høy sats)
 • Garantipensjon for gifte eller samboere: 210 418 kroner i året (ordinær sats) Beløpene gjelder fra 1. mai 2023–1. mai 2024, og forutsetter full trygdetid.

Garantipensjon skiller seg fra minstepensjon. Dersom du har hatt inntekt i yrkesaktiv alder, har du tjent opp «inntektspensjon» som kommer i tillegg til garantipensjonen. De aller fleste som mottar garantipensjon vil derfor få en alderspensjon fra folketrygden som er høyere enn bare satsen for garantipensjon.

Garantipensjon for enslige, gjelder i utgangspunktet for deg som bor alene, men også dersom du har en ektefelle eller samboer som ikke mottar uføretrygd, alderspensjon fra folketrygden eller AFP fra offentlig sektor, og har en årlig inntekt under 2G (237 240 kroner).

Takk for at du er medlem

Takk for at du er medlem og støtter vårt arbeid for bedre pensjoner og uføretrygd! Husk å bruke dine medlemsfordeler.

Bli medlem