Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Tjenestepensjon

Alle som har vært ansatt i minst 20% stilling har opptjent tjenestepensjon

 • I offentlig sektor har man i dag en garanti om en samlet pensjon på 66 prosent av sluttlønnen dersom man har minst 30 års tjenestetid
  • Tjenestetiden i én offentlig etat blir overført til den neste ved bytte av offentlig arbeidsgiver
 • I privat sektor skal arbeidsgiver i henhold til Lov om obligatorisk tjeneste-pensjon sette av minimum 2 % av inntekt til pensjon.
 • Pensjonsordningen skal inkludere et såkalt innskuddsfritak. Det er en forsikring som betyr at det fortsatt spares til pensjon frem til 67 år dersom man blir ufør.

Tjenestepensjon i offentlig sektor

 • Offentlig tjenestepensjon får man fra fylte 67 år
 • Den er samordnet med folketrygden, og samlet pensjonsnivå er 66% av sluttlønn dersom man har minst 30 års samlet tjenestetid i offentlig sektor
 • En del yrkesgrupper har lavere aldersgrense (særaldersgrense) og kan ta ut tjenestepensjon tidligere (f.eks. innenfor politi, brannvesen, forsvaret og helsevesenet, samt renholdere ansatt i offentlig sektor)
  • Dersom deres alder + tjenestetid er 85 år eller mer, kan de gå av med pensjon inntil 3 år før særaldersgrensen
 • De som ikke har særaldersgrense kan ta ut avtalefestet pensjon (AFP) mellom 62 og 67 år forutsatt at de oppfyller visse individuelle krav

Tjenestepensjon i privat sektor

 • Tjenestepensjonen kan være ytelsesbasert eller innskuddsbasert
 • Ytelsespensjon var vanlig tidligere (eneste ordning før 2001)
 • I dag er innskuddspensjon den vanligste ordningen
 • Ytelsespensjon ligner på ordningen i offentlig sektor, og sikrer en pensjon som er en bestemt prosentandel av sluttlønnen
 • Innskuddspensjon kan sammenlignes med en sparekonto der arbeidsgiver setter inn en fast prosentandel av lønnen hver måned. Samlet oppspart beløp + avkastning fordeles over et gitt antall år som pensjonist, og avgjør hvor mye man får i årlig pensjon.