Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Fripoliser

Reglene for fripoliser må forbedres

Hundretusenvis av nordmenn får pensjon fra en fripolise. Til sammen er det snakk om flere hundre milliarder kroner. Et stort problem er at disse pengene får for lav avkastning, slik at pensjonen ikke holder tritt med prisveksten, og blir mindre verdt hvert år. Vi har gitt innspill til regjeringens arbeidsgruppe som skal foreslå endringer i systemet.

Pensjonistforbundet har i mange år jobbet for å endre regelverket for fripoliser, slik at det blir høyere avkastning. Det er også viktig at det avkastningsoverskuddet som faktisk oppnås ender opp som pensjonsutbetalinger til kundene, og ikke bare blir stående.

Utvalg jobber med regelendringer

Vi har vært særlig opptatt av hvordan bufferfondene tilknyttet hver enkelt fripolise skal omgjøres til pensjonsutbetalinger i utbetalingsfasen. Med dagens regler vil en vesentlig del av kundenes penger bli stående i bufferfondet helt til man dør, uten at man får glede av dette. Det må derfor et bedre regelverk på plass som gjør at disse pengene utbetales raskere.

For tiden jobber et utvalg med forslag til regelverksforbedringer som kan bedre situasjonene for fripolisene. Utvalget består av representanter fra Finansdepartementet, Finanstilsynet, NHO og LO. Pensjonistforbundet har hatt en god dialog med utvalget, og fått presentere vårt syn i saken. Utvalget skulle opprinnelig levere sin rapport i løpet av mai. Men rapporten er nå utsatt til høsten.

Pensjonistforbundets forslag

Vi er spent på utfallet av utvalgets arbeid, men er også begrensede optimister. Dessverre har mange av våre medlemmer fripoliser hvor utsiktene til forbedringer er ganske begrenset. Det skyldes at de fleste tiltakene utvalget har diskutert vil ha størst effekt for dem som har noen år igjen til pensjonsalder, mens det er forventet mindre effekt for dem som allerede har nådd pensjonsalder.

Vi har blant annet foreslått at fra det tidspunkt pensjonsutbetalingene starter, skal det hvert år utbetales et beløp til fripoliseinnehaveren som skal utgjøre samme prosent av bufferfondet som dette årets pensjonsytelse er i forhold til premiereserven. Notatet under gir en nærmere begrunnelse og forklaring.

Takk for at du er medlem

Takk for at du er medlem i Pensjonistforbundet, og støtter vårt arbeid for bedre pensjoner og uføretrygd! Husk å bruke dine medlemsfordeler.

Bli medlem