Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Avtalefestet pensjon (AFP)

Tidligpensjon og AFP

I offentlig sektor er AFP en tidligpensjon som kan utbetales mellom 62 og 67 år. AFP stopper ved 67 år når tjenestepensjonen utbetales. Dersom man mottar full AFP kan man kun tjene 15.000 kr årlig i stat, og 30.000 kr i kommune uten avkortning av pensjonen.

  • I tillegg har yrkesgrupper med særaldersgrense mulighet for å gå av med pensjon før fylte 67 år

I privat sektor er AFP et livsvarig tillegg til folketrygdens alderspensjon, som kan tas ut tidligst fra 62 år, og kan mottas samtidig som man har inntekt.

NB! AFP i offentlig sektor skal legges om til å bli lik AFP i privat sektor for ansatte født i 1963 eller senere.

Hvem har rett til AFP?

I offentlig sektor er kravet at man må være ansatt i minst 20% stilling og ha en inntekt på minst 1G, samt ha hatt minst 10 år med inntekt på over 1G etter fylte 50 år, og gjennomsnittsinntekten de 10 beste årene etter 1967 er minst 2G. (1 G = 118.620 kroner per 1. mai 2023)

I privat sektor må man være reell arbeidstaker, man må ha vært ansatt i en AFP-bedrift sammenhengende de 3 siste årene før man tar ut pensjon

  • Denne perioden kan ha vært avbrutt av perioder på inntil 26 uker (ved sykdom 52 uker – 104 uker for de som er født etter 1.3.1955)

I tillegg må man ha vært ansatt i en AFP-bedrift i minst 7 av de 9 siste årene før fylte 62 år.

Nøytralt pensjonsuttak

Med nøytralt uttak menes at summen av alle årlige pensjonsutbetalinger er den samme uavhengig av når man starter uttaket av pensjon, til grunn ligger en forventning om at man lever like lenge som den gjennomsnittlige levealderen for sitt årskull.

  • Det betyr at årlig pensjon vil være lavere jo tidligere uttaket av pensjonen starter
  • Ved å utsette uttak av pensjon vil man altså få en høyere årlig pensjon
  • Den gjennomsnittlige levealderen er basert på framskrivinger fra Statistisk sentralbyrå

Den årlige pensjonen man starter med har man livet ut (med årlig regulering)

Kombinere arbeid og pensjon

I privat sektor er det ingen begrensninger i muligheten for å kombinere uttak av pensjon med fortsatt arbeid.

  • Dette gjelder både folketrygden, tjenestepensjon og AFP.

I offentlig sektor er reglene mer komplisert:

  • Hvis man går av med AFP kan man ikke tjene mer enn kr 15.000 i staten før pensjonen blir redusert (kan tjene 30.000 kr i kommunen)
  • Hvis man har særaldersgrense og går av før 67 år, må man slutte i jobben. Man kan jobbe på pensjonistvilkår, som for tiden gir 224 kr/timen i offentlig sektor, eller tjene så mye man vil i privat sektor