Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Personvern & informasjonskapsler

Behandlingsansvarlig Pensjonistforbundet er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med vårt medlemsregister. At Pensjonistforbundet er behandlingsansvarlig betyr at det er vi som ansvar og plikter etter gjeldende lovverk, bl.a. personopplysningsloven.

Pensjonistforbundet er en frivillig medlemsorganisasjon, hvor personer melder seg inn i organisasjonen. Vi er en landsomfattende organisasjon som per primo 2018 består av tre organisasjonsledd; om lag 800 lokalforeninger, 19 fylkesforeninger og et sentralt organisasjonsledd med en administrasjon i Oslo. I denne personvernerklæringen bruker vi ofte betegnelsen Pensjonistforbundet, og det betyr i flere sammenhenger også våre lokal- og fylkesforeninger.

Pensjonistforbundet er bygd opp på representativt demokratiske prinsipper. Lokalforeningenes årsmøter velger sine lokale styrer og representanter til fylkesforeningenes årsmøter. Fylkesforeningens årsmøte velger fylkesforeningens styre og representanter til Pensjonistforbundets landsmøtet. Landsmøtet avholdes hvert tredje år, og velger et landsstyre og et sentralstyre. Landsstyret består av en representant fra hvert fylke, samt sentralstyret, og møtes om lag fire ganger i året. Sentralstyret velges også på landsmøtet. Sentralstyret har møter stort sett en gang i måneden.

Til å lede forbudets administrasjon i Oslo, tilsetter sentralstyret en generalsekretær. Generalsekretæren er administrasjonens daglige leder. På vegne av Pensjonistforbundet er generalsekretæren ansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret er delegert til leder av forbundets Medlemsservice.

Personopplysninger som lagres For en stor medlemsorganisasjon er det viktig å ha oversikt over våre medlemmer. Pensjonistforbundet lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer:

 • Navn
 • Addresse
 • Mobiltelefonnummer
 • E-postadresse
 • Fødselsdato, det vil si dato, måned og år (ikke personnummer)
 • Hvilken lokalforening man er medlem av
 • Betaling av medlemskontingent

Informasjonen om medlemmene er Pensjonistforbundets eiendom. Vi deler ikke medlemsopplysninger med utenforstående.

Formål med behandlingen For en stor medlemsorganisasjon er det viktig å ha oversikt over våre medlemmer. Pensjonistforbundet lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer:

 • Navn
 • Adresse
 • Mobiltelefonnummer
 • E-postadresse
 • Fødselsdato, det vil si dato, måned og år (ikke personnummer)
 • Hvilken lokalforening man er medlem av
 • Betaling av medlemskontingent
 • Informasjonen om medlemmene er Pensjonistforbundets eiendom. Vi deler ikke medlemsopplysninger med utenforstående.
 • Grunnlaget for behandlingen
 • Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle ønsket om medlemskap i Pensjonistforbundet. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

For å bli medlem i Pensjonistforbundet, må forbundet ha navn og adresse. I tillegg er det frivillig å gi oss opplysninger om mobiltelefonnummer og e-postadresse. I det samtykke du gir for å være medlem, ligger det at du mottar medlemsbladet «Pensjonisten», noen nyhetsbrev per år og invitasjoner til aktiviteter som f.eks. møter, kurs og reiser. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a).

Innhenting av personopplysninger Det er personen som melder seg inn i Pensjonistforbundet, lokalt eller sentralt, som gir forbundet sine personopplysninger.

Pensjonistforbundet lagrer kun de opplysningene vi kun strengt tatt behøver, og det er:

 • Navn
 • Adresse
 • Mobiltelefonnummer
 • E-postadresse
 • Fødselsdato, det vil si dato, måned og år (ikke personnummer)
 • Hvilken lokalforening man er medlem av
 • Betaling av medlemskontingent
 • Cookies

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider. En cookie (informasjonkapsel) er en liten tekstfil som plasseres på din datamaskin, og dette er for at «siten» skal bli best for deg.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene. Denne bestemmelsen kom med den reviderte ekomloven fra 2013 og ble kalt «cookie-paragrafen» (ekomloven § 2-7b).

Utlevering av opplysninger til tredjeparter Pensjonistforbundet deler ikke ut, selger, overfører eller på annen måte utleverer personopplysninger om våre medlemmer til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger Pensjonistforbundet sletter opplysninger om medlemmer som har meldt seg ut. Personer som aktivt gir melding til sine lokalforeninger om at de melder seg ut, og vi får melding fra den aktuelle lokalforeningen om dette, så vil forbundet sentralt sørge for at personen utmeldt av forbundet og slettet fra medlemsregisteret.

Personer som ikke melder fra til lokalforeningen om at de melder seg ut, men lar være å betale kontingent, vil få tilsendt en purring for manglende innbetalt medlemsavgift. Dersom purringen ikke blir betalt, skal lokalforeningen gi forbundet sentralt melding om at vedkommende person er å anse som utmeldt. Opplysningen om denne personen blir slettet fra medlemsregisteret. Erfaringsmessig så er det en del medlemmer som glemmer å betale kontingenten og å gi korrekt beskjed til sin lokalforening, så Forbundet bevarer opplysninger over ikke-betalende medlemmer en viss tid, som kan være om lag 6 måneder.

Rettigheter for den registrerte Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud Vi har et personvernombud, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt. Navnet på personvernombudet fås ved henvendelse til Pensjonistforbundet.

Informasjonssikkerhet Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresse:

Pensjonistforbundet Postboks 6714 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: Torggata 15, 0181 Oslo

Telefon: 22 34 87 70

E-post: pf@pensjonistforbundet.no

Internettside: www.pensjonistforbundet.no