Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Krever tydeligere satsing på boliger for eldre

Boligmeldingen inneholder få og lite kraftige tiltak for å kunne lykkes med flere aldersvennlige boliger, var budskapet fra Pensjonistforbundet i dagens stortingshøring. Vi trenger konkret handling, ikke bare gode intensjoner.

Eyvind Frilseth, avdelingsleder for fag og politikk i Pensjonistforbundet møtte i dag i muntlig høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite. Han la også frem synspunkter på vegne av Bostøttealliansen, som består av 20 organisasjoner innenfor bolig og velferdsfeltet.

Eyvind Frilseth, avdelingsleder for fag og politikk i Pensjonistforbundet møtte i dag i muntlig høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite. Han la også frem synspunkter på vegne av Bostøttealliansen, som består av 20 organisasjoner innenfor bolig og velferdsfeltet.

Pensjonistforbundet har levert skriftlig innspill til Stortingets høring om Meld. St. 13 (2023–2024) Bustadmeldinga, og deltok i dag på muntlig høring med Stortingets kommunal- og forvaltningskomite.

Vi tok opp behovet for en styrket eldreboligpolitikk, og tiltak som sikrer trygge og tilpassede boliger for eldre.

Vi støtter intensjonene om å styrke Husbanken for å fremme kommunenes boligpolitikk, spesielt med tanke på eldre. Det er viktig å tilrettelegge for at eldre kan bo trygt hjemme lengst mulig, noe som krever støtte fra myndighetene gjennom informasjon, finansiering og tiltak for boligtilpasning. 

Vil være lønnsomt for samfunnet

En av hovedprioriteringene er å øke tilbudet av aldersvennlige boliger for å avlaste helse- og omsorgssektoren. Vi mener dette bør være en sentral oppgave for Husbanken. 

Det trengs en solid økonomisk forankring av eldreboligprogrammet, noe som må inkludere betydelige økninger i tilskuddene. Investeringer i aldersvennlige boliger vil være samfunnsøkonomisk lønnsomme, og det er også viktig å involvere eldre i beslutninger om endringer i hjemmet deres.

Som medlem i Bostøttealliansen ga Pensjonistforbundet også uttrykk for at vi savner tydelig retning og vilje til forbedringer i bostøtten. 

Krever et reelt løft

Vi oppfordrer i våre høringssvar til en grundig gjennomgang av finansieringsredskapene som bostøtte, startlån og lån til boligkvalitet. Vi krever et reelt løft for å sikre at flere eldre kan bo i egen bolig, med lettere behovsprøving og økte tilskudd. 

Vi forventer nå kraftfull satsning fra regjeringen for å oppfylle målene om tilpassede boliger for eldre. Det er behov for konkret handling, ikke bare gode intensjoner, for å sikre trygge og tilpassede boliger for eldre i samfunnet vårt.  

Her kan du lese høringsinnspillene fra Pensjonistforbundet og Bostøttealliansen.

Les om vår boligpolitikk.