Høringsdokumenter

Innspill, uttalelser og svar til offentlige høringer i 2023:

 1. april 2023: Et helhetlig skattesystem
14.04.23: Et helhetlig skattesystem
 1. februar 2023: Forslag om ny AFP i offentlig sektor
17.02.23: Forslag om ny AFP i offentlig sektor
 1. februar 2023: Høringsinnspill om jernbanepassasjerers rettigheter og plikter
10.02.23: Høringsinnspill om forordning EU 2021/782 jernbanepassasjerers rettigheter og plikter

Innspill, uttalelser og svar til offentlige høringer i 2022:

 1. oktober 2022: Innspill til Bo trygt hjemme-reformen
28.10.22: Innspill til Bo trygt hjemme-reformen
 1. oktober 2022: Om Pensjonsutvalgets rapport og evaluering av pensjonsreformen
21.10.22: Pensjonsutvalgets rapport og evaluering av pensjonsreformen
 1. oktober 2022: Endringer i kommuneloven
12.10.22: Endringer i kommuneloven
 1. oktober 2022: Regelverksoppfølging av etterlattereformen i folketrygden
12.10.22: Regelverksoppfølging av etterlattereformen i folketrygden
 1. september 2022: Fjerning av minstegrense for medlemskap i SPK
29.09.22: Fjerning av minstegrense for medlemskap i SPK
 1. september 2022: Innspill til nasjonal helse og samhandlingsplan
12.09.22: Innspill til nasjonal helse og samhandlingsplan
 1. september 2022: Høringsuttalelse om bostøtterapporten
01.09.22: Høringsuttalelse om bostøtterapporten
 1. august 2022: Høring om nasjonale faglige råd for digital hjemmeoppfølging
29.08.22: Nasjonale faglige råd for digital hjemmeoppfølging
 1. august 2022: Høringsinnspill til Nasjonal førstehjelpsstrategi
22.08.22: Nasjonal førstehjelpsstrategi
 1. juni 2022: Høringssvar vedr 67-års grensen for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
28.06.22: Høringssvar vedr 67-års grensen for BPA
 1. april 2022: Høringsinnspill til den neste folkehelsemeldingen
13.04.22: Høringsinnspill til den neste folkehelsemeldingen
 1. april 2022: Høringssvar om forslag til endringer i arbeidsmiljøloven
07.04.22: Høringssvar om forslag til endringer i arbeidsmiljøloven
 1. mars 2022: Høringsuttalelse om forslag til endringer i reglementet for små elektriske kjøretøy
28.03.22: Høringsuttalelse om forslag til endringer i reglementet for små elektriske kjøretøy
 1. mars 2022: Høringssvar om endringer i vergemålsloven
18.03.22: Høringssvar om endringer i vergemålsloven
 1. mars 2022: Høringsuttalelse om forlengelse av midlertidig strømstøttelov
15.03.22: Høringsuttalelse om forlengelse av midlertidig strømstøttelov
 1. mars 2022: Høringsuttalelse om forslag til endringer i husleieloven og rettshjelpsloven
01.03.22: Høringsuttalelse om forslag til endringer i husleieloven og rettshjelpsloven
 1. januar 2022: Høringsinnspill til Prop. 41 L
26.01.22: Høringsinnspill til Prop. 41 L

Innspill, uttalelser og svar til offentlige høringer i 2021:

 1. november 2021: Avkastningsoverskudd og bruk av tilleggsavsetninger
22. november 2021: Avkastningsoverskudd og bruk av tilleggsavsetninger
 1. oktober 2021: Om forslag til ny regulering av pensjon
28. oktober 2021: Høringssvar om forslag til ny regulering av pensjon
 1. oktober 2021: Høringssvar om Den norske modellen
27. oktober 2021: Høringssvar om Den norske modellen
 1. oktober 2021: Innspill til Finanskomiteen - Statsbudsjettet 2022
25. oktober 2021: Innspill til Finanskomiteen - Statsbudsjettet 2022
 1. oktober 2021: Innspill til Familie- og kulturkomiteen - statsbudsjettet 2022
22. oktober 2021: Innspill til Familie- og kulturkomiteen - statsbudsjettet 2022
 1. oktober 2021: Høringsnotat til Arbeids- og sosialkomiteen - statsbudsjettet 2022
19. oktober 2021: Høringsnotat til Arbeids- og sosialkomiteen - statsbudsjettet 2022
 1. oktober 2021: Høring om endringer i pasientjournalloven
15. oktober 2021: Høring om endringer i pasientjournalloven
 1. oktober 2021: Om innføring av EUs tilgjengelighetsdirektiv
7. oktober 2021: Om innføring av EUs tilgjengelighetsdirektiv
 1. oktober 2021: Høringsuttalelse om trygg og enkel eiendomsmegling
4. oktober 2021: Høringsuttalelse om trygg og enkel eiendomsmegling
 1. september 2021: Høring vedrørende endring i overvåkingen av influensa i MSIS
29. september 2021: Endring i influensaovervåkingen
 1. september 2021: Forlengelse av forskriftshjemler i smittevernloven isolering karantene og koronasertifikat mv
22. september 2021: Forlengelse av forskriftshjemler i smittevernloven
 1. september 2021: Høringssvar vedr digitalt skifte av dødsbo
22. september 2021: Digitalt skifte av dødsbo
 1. september 2021: Uttalelse om forslag som åpner opp for mikrohus som alternativ boform
9. september 2021: Uttalelse om mikrohus
 1. september 2021: Om forslag til reduksjon av uføreytelser
1. september 2021: Om forslag til reduksjon av uføreytelser
 1. august 2021: Høringsuttalelse om endringer i pasientjournalloven og IKT-standard-forskriften
18. august 2021: Høringsuttalelse om endringer i pasientjournalloven og IKT-standard-forskriften
 1. august 2021: Høringsuttalelse om investeringstilskudd til trygghetsboliger
18. august 2021: Høringsuttalelse om investeringstilskudd til trygghetsboliger
 1. august 2021: Høring om endringer i arveloven
2. august 2021: Høring om endringer i arveloven
 1. juli 2021: Høring om hjemmearbeid
15. juli 2021: Høring om hjemmearbeid
 1. juni 2021: Høring om forslag fra sysselsettingsutvalget
15. juni 2021: Høring om forslag fra sysselsettingsutvalget
 1. juni 2021: Høring om fraværsgebyr for manglende oppmøte hos laboratorie- og røntgenvirksomhet:
15. juni 2021: Høring om fraværsgebyr for manglende oppmøte
 1. juni 2021: Høringsuttalelse om forslag til endringer i husleieloven, rettshjelpsloven og forskrift om Husleietvistutvalget:
7. juni 2021: Uttalelse om husleieloven rettshjelpsloven og forskrift om Husleietvistutvalget
 1. juni 2021: Innspill til nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-2025
1. juni 2021: Innspill fra Pensjonistforbundet til trafikksikkerhet på veg
 1. april 2021: Innspill til Helse og omsorgskomiteen: Tenner er en del av kroppen!
27. april 2021: Tenner er en del av kroppen
 1. april 2021: Forslag til godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
26. april 2021: Godkjenningsmodell for fritt brukervalg
 1. april 2021: Innspill til forskrift om plikt til å fratre ved aldersgrense
24. april 2021: Innspill til forskrift om å fratre ved aldersgrense
 1. april 2021: Høringsuttalelse om regelendring for setebelte i buss
14. april 2021: Regelendring for setebelte i buss
 1. april 2021: Forslag til endring i forskrift om beregning av lønnsveksten, benyttes ved regulering av grunnbeløpet og alderspensjon i folketrygden:
7. april 2021: Høringssvar - Lønnsvekst som skal benyttes ved regulering i 2021
 1. mars 2021: Høringssvar om samordning av dagpenger mot private tjenestepensjonsordninger
19. mars 2021: Samordning av dagpenger mot private tjenestepensjonsordninger
 1. mars 2021: Høring om ny boligsosial lov
15. mars 2021: Høring om ny boligsosial lov
 1. mars 2021: Høringsuttalelse om pensjon fra første krone
9. mars 2021: Høringsuttalelse om pensjon fra første krone
 1. februar 2021: Høringssvar om aldersgrenser i staten
26. februar 2021: Høring om aldersgrenser i staten
 1. februar 2021: Høringsuttalelse om regler for små elektriske kjøretøy
9. februar 2021: Høringsuttalelse om regler for små elektriske kjøretøy
 1. januar 2021: Høring om portforbud
29. januar 2021: Høring om portforbud

Innspill, uttalelser og svar til offentlige høringer i 2020: