Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Eldre er usynlige i statsbudsjettet 2023

Budsjettet har ingen betydelige satsninger rettet kun mot eldre. Pensjonistforbundet er mest skuffet over at det ikke gis noe ekstra til de med lav pensjon. Det er likevel enkelte lyspunkt, blant annet en styrking av fastlegeordningen.

– Vi er inne i en dyrtid som rammer de med lave pensjoner hardt. Derfor er vi skuffet over at regjeringen ikke prioriterer eldre med lave pensjoner i statsbudsjettet for 2023, sier Jan Davidsen, leder av Pensjonistforbundet. (Illustrasjonsfoto: iStock)

– Vi er inne i en dyrtid som rammer de med lave pensjoner hardt. Derfor er vi skuffet over at regjeringen ikke prioriterer eldre med lave pensjoner i statsbudsjettet for 2023, sier Jan Davidsen, leder av Pensjonistforbundet. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Regjeringen har i lenger tid varslet et stramt budsjett. Det var derfor ikke uventet at budsjettforslaget som ble lagt frem i dag, torsdag 6. oktober, inneholdt få saker til å glede seg over.

Nødvendigheter som strøm, mat og drivstoff har steget voldsomt i pris, nettopp derfor hadde Pensjonistforbundet forventet at budsjettet tok innover seg pensjonisters forverrede levekår.  

– Vi er inne i en dyrtid som rammer de med lave pensjoner hardt. Derfor er vi skuffet over at regjeringen ikke prioriterer eldre med lave pensjoner i statsbudsjettet for 2023, sier Jan Davidsen, leder av Pensjonistforbundet.

Sykehjem

Pensjonistforbundet reagerer sterkt på at det ikke settes av midler til Husbankens investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser i institusjon og omsorgsboliger. Ordningen legges ikke ned, men i statsbudsjettet foreslås det å ikke prioritere egne stimuleringsmidler til formålet i 2023.

– Det er behov for både å pusse opp nåværende og bygge flere sykehjemsplasser. Dette forstår vi rett og slett ikke. Mener regjeringen at behovet er opphørt? Eller tror den at behovet blir mindre fremover pga. Bo trygt hjemme reformen? Vi etterlyser en begrunnelse for dette forslaget, sier Davidsen.

Han er også oppgitt over at Eldreombudet legges ned i 2023. Regjeringen argumenterer med at Eldreombudets funksjon delvis dekkes av pasient- og brukerombudene i fylkene.

– Argumentet holder ikke. Eldreombudet er et nasjonalt ombud for alle eldre, mens pasient- og brukerombudene er lokale tilbud for mottakere av helse- og sosialtjenester. Driften av eldreombudet koster kun om lag 10 millioner kroner i året. Det fremstår derfor som smålig å legge det ned, sier Davidsen.

Fastlegeordningen styrkes

Det er foreslått flere saker som Pensjonistforbundet har etterlyst.

Den viktigste er en styrking av fastlegeordningen med 690 millioner kroner. 480 millioner brukes til å styrke fastlegenes basisfinansiering fra 1. mai neste år. 200 millioner kroner skal sikre ALIS-ordningen (Allmennleger i spesialisering). Og 10 millioner kroner skal brukes til infrastruktur for forskning på allmennmedisin.

Pasientens alder, kjønn og helsestatus får heretter betydning for det faste tilskuddet legen får for å ha pasientansvaret. Det medfører at fastlegene kan ha kortere lister og få mer tid til de pasientene som trenger dem mest. Davidsen mener dette er en god start og håper regjeringen følger den opp.

– 235.000 personer er uten fastlege i dag. Arbeidsmengden for hver enkelt lege er for høy og yngre leger ønsker derfor ikke å bli fastlege. Å øke basistilskuddet er derfor bare en del av løsningen. I tillegg må det tas strukturelle grep, for eksempel flere hjemler i hver kommune og mulighet for kommunal ansettelse, sier Davidsen. 

5 millioner kroner mer til Eldrerådsopplæring

Pensjonistforbundet fikk i 2022 gjennomslag for at opplæring av eldrerådene er et offentlig ansvar. Da fikk Senteret for et aldersvennlig Norge ansvar for å utvikle eldrerådsopplæring i samarbeid med Pensjonistforbundet og KS.

I 2023 får Senteret 5 mill. kroner for å styrke opplæring av de kommunale og fylkeskommunale eldrerådene.

TryggEST styrkes med 3 millioner kroner 

Pensjonistforbundet har kjempet for å styrke TryggEST. Det er en modell som er utviklet for å hjelpe kommuner til å ivareta voksne innbyggere som i liten, eller ingen grad, er i stand til å beskytte seg selv.

Det kan for eksempel være personer med fysisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse, høy alder, demens, somatiske sykdommer, psykiske helsevansker, rusproblemer eller langvarig sykdom.

I 2022 ble det bevilget 10,2 mill. kroner. I 2023 styrkes denne bevilgningen med ytterligere 3 millioner kroner.

Webinar om statsbudsjettet

Klokken 15.30 torsdag oppsummerte forbundsleder Jan Davidsen og områdeleder Ragnhild Nestaas Dahl hva vi fant i budsjettet.

Du ser webinaret i opptak her: