Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

En milliard er ikke nok

Pensjonistforbundet mener at den foreslåtte satsningen blir for puslete til å gjennomføre alle de 75 gode tiltakene Kvinnehelseutvalget anbefaler for å løfte kvinners helse.

Kvaliteten og omfanget på helse- og omsorgstjenestene vil være avgjørende for eldre kvinners helse i årene fremover.  (Illustrasjonsfoto: iStock)

Kvaliteten og omfanget på helse- og omsorgstjenestene vil være avgjørende for eldre kvinners helse i årene fremover. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Kvinnehelseutvalget har det siste året sett nærmere på kvinners helse og kjønnsforskjeller i helse, og la forrige uke frem sin utredning. Utvalget mener at det er tid for å ta kvinners helse på alvor og understreket behov for et statusløft for kvinners helse. De anbefaler å sette av en milliard kroner til å gjennomføre 75 tiltak som skal bidra til et helhetlig løft av kvinners helse.

Pensjonistforbundet er glad for at Kvinnehelseutvalget har foretatt en grundig utredning og for at de har lyttet til flere av våre innspill, men en milliard kroner er langt fra nok for å kunne lykkes med så gjennomgripende endringer som utvalget mener trengs.

Av den ene milliarden er kun 32,5 millioner øremerket tiltak rettet mot eldre kvinner.

Dette er alt for puslete, mener Pensjonistforbundet som forutsetter at politikerne vil være langt mer ambisiøse på våre eldre kvinners vegne.

Vi vil bli flere eldre og blant de eldste eldre blir det betydelig flere kvinner. Pensjonistforbundet har spilt inn til utvalget at kvaliteten og omfanget på helse- og omsorgstjenestene vil være avgjørende for eldre kvinners helse i årene fremover. Uverdige forhold og manglende kvalitet på tjenestene i eldreomsorgen har vært et gjentakende tema i årtier og er den siste tiden blitt løftet frem igjen gjennom NRKs Brennpunkt-dokumentar.

Sviktende tjenester rammer eldre kvinner

Pensjonistforbundet ser med stor uro på nedbyggingen av antall sengeplasser på sykehusene og på effekten av Samhandlingsreformen med for tidlig utskrivning og oppstykket behandlingstilbud til eldre pasienter. 

Sviktende tjenester rammer eldre kvinner kraftig. Derfor er det bra at Kvinnehelseutvalget trekker frem behovet for å sikre befolkningen tilgang til gode helsetjenester uavhengig av bosted og økonomi, og behovet for å utrede nye finansieringsordninger for samhandling.

Utvalgets foreslåtte tiltak om å øke geriaterkompetansen i helse- og omsorgstjenesten er spesielt viktig. Skrøpelige eldre kjennetegnes ved å ha økt risiko for sammensatte og kompliserte lidelser som har stor nytte av sykehusbehandling og geriatrisk kompetanse. Dette er et område det må satses kraftig på, og avsettes midler nok til å utdanne og rekruttere nok personell, og vi forutsetter at denne situasjonen tas på alvor.

Dobbelt diskriminert

Pensjonistforbundet vil understreke at eldre kvinner blir dobbelt diskriminert. Det forskes mindre både på eldre og på kvinner. Mange sykdommer som rammer eldre har et kjønnsspesifikt forløp, og det er viktig å styrke kunnskapen og kompetansen om dette. Derfor er det bra at utvalget foreslår å opprette et forskningsprogram på eldre kvinners helse.

Det er også positivt at utvalget foreslår tiltak for å forebygge vold og overgrep, medikamentgjennomgang hos eldre, sikre eldre riktig bolig og kosthold, verdighetsbevarende omsorg ved livets slutt og tiltak for å bedre pårørende sin situasjon.

Pensjonistforbundet vil nå studere Kvinnehelseutvalgets utredning nærmere og utarbeide vårt høringsinnspill.

Flere aleneboende, eldre kvinner

Vi savner at utvalget ser på eldre kvinners helse i sammenheng med deres økonomi. Kvinner har gjennomgående lavere pensjoner enn menn og er i betydelig større risiko for å være fattige i alderdommen. 85 prosent av minstepensjonistene er kvinner.

Vi er bekymret for at det fremover vil bli flere aleneboende, eldre kvinner med lave pensjoner, og mener at politikk for å løfte de laveste pensjonene og gi pensjonistene medbestemmelse over egen inntekt vil bidra til å legge til rette for aktive, helsefremmende liv for eldre kvinner.

Webinar

I anledning 8. mars og Kvinnehelseutvalgets utredning, inviterer Pensjonistforbundet til webinar med sentralstyremedlem Helga Hjetland og professor Wenche Malmedal.

Du kan se webinaret her: