Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Budsjettet vil ramme Pensjonistforbundets arbeid med å hindre digitalt utenforskap

Regjeringen foreslår endringer i statsbudsjettet, som vil ramme Pensjonistforbundets arbeid med å løfte eldres digitale og helseteknologiske kompetanse.

– Vi trenger midler for å kunne fortsette dette viktige arbeidet, sier leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen. 600 000 voksne i Norge opplever i dag digitalt utenforskap. Mange av disse er eldre.

Dette medfører et utenforskap som er direkte skadelig for dem som er midt oppi det. Ensomhet, følelsen av å ikke være med, ikke lenger strekke til i lokalsamfunnet og å ikke få innfridd sine rettigheter. Pensjonistforbundet er svært opptatt av at vi må ta dette på alvor og driver derfor utstrakt virksomhet for at hver enkelt kan benytte velferdsteknologiske hjelpemidler og digitale verktøy.

Færre vil nå få opplæring

Pensjonistforbundet fikk sine første prosjektmidler til digital opplæring fra Helsedirektoratet i 2015. Siden har det vært holdt en rekke kurs i bruk av smarttelefoner, nettbrett, PC og velferdsteknologi. I samarbeid med Seniornett har forbundet også jobbet for å etablere datastuer for eldre i hele landet.

– Vi har lært opp over 400 instruktører og kurset flere tusen eldre. Bare innenfor velferdsteknologi har vi i dag 300 kursledere, såkalte teknologiambassadører, over hele landet. Mange godt kvalifiserte teknologiambassadører driver folkehelseopplysning og sørger for brukeravtrykket på de helseteknologiske løsningene som gjør at folk kan bo hjemme lenger enn før. Interessen for å delta på kursene er stor. Vi har også etablert og bemannet den eneste nasjonale digitale hjelpetelefonen for eldre, sier Davidsen.

Prosjektmidlene til opplæringen har inntil nå kommet fra Helse- og omsorgsdepartementet. Nå er de foreslått overført til Kommunaldepartementet, hvor de skal forvaltes av Digitaliseringsdirektoratet, og med en annen innretning. Lokale frivillige aktører skal i samarbeid med kommunene nå kunne søke om tilskudd til digital opplæring. Når det gjelder tiltak knyttet til helseteknologi, er det kun kommuner og helseforetak som kan søke midler.

– Dette mener vi vil føre til mindre opplæring, fordi mange kommuner ikke har kapasitet til å gjøre mer enn de lovpålagte arbeidene. I likhet med kommunene må også brukerorganisasjonene kunne få midler på selvstendig grunnlag. Kommunene og frivillig sektor har ulike forutsetninger for å søke om midlene og yte kurs lokalt. Derfor bør det fortsatt også gis opplæringsmidler til landsdekkende organisasjoner sentralt. Det er vi som sørger for å sette brukeren i førersetet i møte med den digitale og teknologiske utviklingen, sier Davidsen.

Midlene må på plass igjen

Han mener at Pensjonistforbundet med sine sentralt utviklede og administrerte kursopplegg, 750 lokallag over hele landet og lange erfaring med å drive opplæring, bør få fortsette arbeidet i den form det har hatt.

– Dersom vi fortsatt skal ta ansvar for digital opplæring av eldre og drifte teknologiambassadørordningen, trenger vi midler. Vi ber derfor primært om flerårige øremerkede midler – til oss og andre organisasjoner som jobber med dette. Dersom dette ikke er mulig, ber vi om at midlene vi kan søke om, kommer tilbake til Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Bevilgningen bør også økes betydelig. 8,9 millioner kroner er altfor lite i forhold til behovet. I snitt utgjør det kun kr 25.000 per kommune, noe som er langt fra tilstrekkelig for å bekjempe digitalt utenforskap.