Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Statsbudsjett for 2024 – prisstigning må ned - inntektene til de som har minst må opp

Pensjonistforbundet Østfold ber stortingsflertallet om å sette inn et kronebeløp til minstepensjonister og om å skrote endringen i etterlattepensjonen.

Krever mer til de som har minst! Illustrasjonsfoto: iStock

Krever mer til de som har minst! Illustrasjonsfoto: iStock

Da Regjeringen la fram forslag til statsbudsjett for 2024, var målet at prisstigningen skal flate ut. Dette vil være positivt for hele landet. En lavere prisstigning vil være spesielt viktig for alderspensjonister og trygdede.

Regjeringen forventer en prisvekst neste år på 3,8 prosent, noe som er en relativt kraftig nedjustering fra 2023, hvor det forventes en prisvekst på 6,0 prosent. Hvis Regjeringen lykkes med å normalisere prisstigningen, har de trygdede en gylden mulighet for å få økt kjøpekraft i 2024.

Alderspensjonene fra folketrygden skal øke i takt med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten. Gitt de anslagene for lønns- og prisvekst som regjeringen viser til i statsbudsjettet, vil pensjonen fra folketrygden øke med 4,8 prosent neste år. Dette kan i tilfelle gi pensjonister en etterlengtet reell inntektsvekst.

Når det gjelder pensjon er det spesielt to forhold som Regjeringens budsjettforslag ikke tar høyde for.

I 2023 fikk enslige minstepensjonister et kronetillegg over statsbudsjett på kr. 4.000,-. Slike kronetillegg er helt nødvendig for at ikke forskjellene mellom de med lav og høy pensjon skal øke gjennom prosentvise trygdeoppgjør. På landsmøtet i Pensjonistforbundet uttalte daværende arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen at slik utjevning skal tas over statsbudsjettet og ikke gjennom trygdeoppgjøret. Et slikt kronetillegg ligger ikke inne og vi oppfordrer stortinget til å rette opp dette.

Fra 2024 vil alderspensjonister som er født i 1944 eller senere og som mottar etterlattepensjon fra folketrygden, ikke lenger få denne delen av pensjonen oppregulert i de årlige pensjonsøkningene. Denne innstrammingen vil redusere kjøpekraften både for enker og enkemenn, men vil i hovedsak ramme enker, siden 95 prosent av mottakerne av gjenlevendetillegg er kvinner.

Dette er en endring som ble vedtatt under Solberg-regjeringen i desember 2020, med effekt fra og med 2024. Dette er en usosial endring som nåværende stortingsflertall bør fjerne. En fjerning som vil være en god likestillingspolitikk.

Pensjonistforbundet Østfold ber om at disse viktige forholdene endres under stortingets behandling av statsbudsjettet for 2024.

Pensjonistforbundet Østfold

Bjørn Eriksen