Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Østfold fylkeskommune gjenoppstår

Fra 1. januar 2024 skal Viken fylkeskommune deles opp og tre nye fylkeskommuner og gamle Østfold gjenoppstår som en ny selvstendig fylkeskommune.

Viktige oppgaver for Østfold fylkeskommune som gjenoppstår fra 1. januar 2024.

Viktige oppgaver for Østfold fylkeskommune som gjenoppstår fra 1. januar 2024.

Etter et spennende fylkestingsvalg, omvalg og flere forhandlingsrunder, er det endelig kjent hvem som blir det gjenoppståtte fylkets fylkesordfører. Pensjonistforbundet Østfold vil gratulere Sindre Martinsen-Evje som fylkesordfører og de 42 andre fylkestingsrepresentantene med viktige verv med spennende utfordringer.

Pensjonistforbundet Østfold vil gjerne bidra i arbeidet med å utvikle gamle Østfold til en ny fylkeskommune med gode tjenester til sine innbyggere.

Pensjonistforbundet ønsker spesielt at det nye fylkestinget setter søkelyset på følgende saker som viktig for alle innbyggerne og er spesielt viktig for oss eldre:

  • Utvikling av kollektivtransporten i hele fylket.
  • TT-ordningen - et tilbud til innbyggere som har forflytnings- eller orienteringshemming og har vansker med å benytte vanlige kollektive transportmidler.
  • Trafikksikkerhet med tilbud om oppfriskningskurs for eldre bilførere.
  • Et godt tannhelsetilbud med god oppfølging av de som har rett til gratis tannbehandling (personer som bor på institusjon eller mottar hjemmesykepleie).
  • En god videregående skole dimensjonert og med linjevalg etter arbeidslivets behov. Lærlingeplass til alle på yrkesrettede linjer. Motivere for at flere velger utdanning innen helse- og omsorg.
  • Folkehelsetiltak som bidrar til at mennesker kan bo trygt hjemme lengere.
  • Kultur - gode opplevelser i hele fylket.
  • Eldreråd med god innflytelse på utviklingen av fylkeskommunen og de eldres muligheter.
  • Voksenopplæring - fremme livslang læring ved å legge til rette for organisert kursaktivitet ved siden av det formelle utdanningssystemet, fremme den enkeltes utvikling og møte behovene i samfunnslivet. Spesielt bidra til at flere eldre kan beherske digitale løsninger.

Pensjonistforbundet Østfold ønsker fylkestingsrepresentantene lykke til med oppgavene som skal løses og håper på et godt samarbeide!

Pensjonistforbundet Østfold

Bjørn Eriksen

leder