Redd Eldreombudet!

Eldreombudet er vedtatt lagt ned. Men forslaget om opphevelse av eldreombudsloven er fortsatt ikke behandlet av Stortinget. Pensjonistforbundet ber Regjeringen og partiene på Stortinget om å bevare Eldreombudet.

Bente Lund Jacobsen kan bli både første og siste eldreombud  i Norge, dersom ombudet legges ned. (Foto: Svein Arne Orvik/Eldreombudet)

Bente Lund Jacobsen kan bli både første og siste eldreombud i Norge, dersom ombudet legges ned. (Foto: Svein Arne Orvik/Eldreombudet)

Eldreombudet er besluttet avviklet fra 1. juli 2023. Det ble vedtatt under behandlingen av statsbudsjettet for 2023. Ombudets virksomhet er hjemlet i Eldreombudsloven. Regjeringen foreslo i mars i år å oppheve denne loven. Saken er nå til behandling i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Komiteen avgir sin innstilling 23. mai. Saken behandles deretter første gang 31. mai, men må behandles i to runder fordi det er et lovforslag. Eldreombudsloven må formelt oppheves gjennom å vedta en ny lov: Lov om opphevelse av eldreombudsloven.

Ingen god erstatning

Behandlingen av revidert nasjonalbudsjett (RNB), som kommer 11. mai, er første anledning til å bevilge penger til videre drift.

Pensjonistforbundet har gitt innspill til komiteen om verdien av ombudet for eldre. Det koster lite og betyr mye.

Pasient- og brukerombudene er ingen fullgod erstatning for Eldreombudet, fordi disse har et langt smalere mandat enn eldreombudet har.

Lekkasjer fra RNB viser at Regjeringen er villig til å bruke penger på gode formål.

Ber Regjeringen snu

– Vi oppfordrer Stortinget til å ikke oppheve Eldrerådsloven. Samtidig ber vi Regjeringen snu og sikre Eldreombudet videre drift i revidert budsjett. Det er uforståelig at den vil legge det ned for å spare fattige 10 millioner kroner i året, sier Jan Davidsen, leder av Pensjonistforbundet.

I Pensjonistforbundets innspill vektlegges det at eldre ikke er identisk med brukere av helse- og omsorgstjenester. Eldre er en mangfoldig og sammensatt gruppe med ulike livssituasjoner og behov.

Eldreombudet er derfor viktig for å ivareta eldres rettigheter og interesser innenfor en rekke sektorer.