Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Krever økt kjøpekraft i trygdeoppgjøret

Rammen for trygdeoppgjøret må være omtrent som lønnsveksten. Både minstepensjon, andre lave pensjoner og middels store pensjoner må heves, for å redusere fattigdom og gi økt livskvalitet.

Foreløpige tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) tilsier at årets trygdeoppgjør i beste fall vil gi en svært beskjeden økning av pensjonistenes kjøpekraft. Pensjonistforbundet mener dette ikke er tilstrekkelig.

Pensjonister tjener kun mellom halvparten og to tredjedeler av hva arbeidstakere gjør. Prisstigningen for nødvendige varer og tjenester rammer dermed sosialt skjevt. De med lave eller middels pensjoner sliter mest.

Trenger reelle forhandlinger

Dagens regulering av pensjon øker forskjellene mellom pensjonister og arbeidstakere, og blant pensjonistene. Alderspensjonister får alltid lavere vekst enn lønnsmottakere, samtidig som de med høy alderspensjon og uføretrygd alltid får mer i oppgjørene, enn dem med lav pensjon og trygd. Derfor mener vi at reguleringen av løpende pensjon og uføretrygd skal være gjenstand for reelle forhandlinger med en ramme om lag lik lønnsveksten.

På kort sikt er det viktigst at satsene for minste pensjonsnivå løftes over fattigdomsgrensen etter EU-definisjonen (EU60). Men det er også nødvendig å heve andre lave og middels store pensjoner. Dette må til for å utjevne inntektsforskjeller blant pensjonistene, redusere fattigdom og gi økt livskvalitet.

Les mer

Les mer om pensjon og vårt arbeid for å sikre pensjonister og uføretrygdede bedre levekår.