Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

– Vi trenger flere tiltak for eldres psykiske helse

– Eldre er nesten ikke nevnt i Opptrappingsplanen for psykisk helse. Behovet i denne gruppen er stort, og vil øke i tiden fremover. Vi trenger flere målrettede tiltak, sier Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet.

Vedlegg

Han deltok i dag i Stortingshøring om Opptrappingsplanen for psykisk helse, og overleverte innspill på vegne av forbundets 255.000 medlemmer.

– Vi trenger lavterskeltilbud og kartleggingssamtaler, og alle eldre må ha en fastlege som kan fange opp problemer tidlig. Vi trenger også styrket kapasitet og kompetanse ved de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) og alderspsykiatriske enheter, sa han.

Pensjonistforbundet mener også at kompetansesentrene tilknyttet Nasjonalt senter for aldring og helse bør styrkes.

Utfordringer i kommunene

Regjeringens «Bo trygt hjemme»-reform skal bidra til at flere eldre kan bo lenger i egen bolig. Ettersom antall eldre vil øke fremover, og familienettverkene er mer fragmenterte enn tidligere, øker risikoen for ensomhet og isolasjon. Et viktig helsefremmende og forebyggende tiltak er derfor å sørge for botilbud som fremmer sosial kontakt. Boliger med livsløpsstandard, med kort vei til servicetjenester og sosiale aktiviteter bidrar til å fremme psykisk helse hos eldre.

– Vårt inntrykk er at eldre med psykiske lidelser er nedprioritert i det kommunale psykiske helsearbeidet. Dette må rettes opp. Gjennom «Bo trygt hjemme»-reformen er kommunene nødt til å forberede seg på en økende befolkning som vil ha behov for alderspsykiatriske tjenester, sier Davidsen.

Flere med psykiske helseproblemer

De fleste av Norges 1 million alderspensjonister er friske, lever gode liv og mestrer dette uten bistand fra andre. Det er likevel en del utfordringer, både i dag og når man ser fremover. Med et økende antall eldre vil flere også utvikle psykiske helseproblemer.

 • 101.000 personer har i dag demens, og det forventes en dobling i løpet av de neste 30 årene
 • Anslag viser at 15–20 prosent av alle eldre har behandlings-trengende psykiske lidelser
 • Vi blir flere eldre, og flere bor alene – noe som vil kunne føre til mer ensomhet
 • Endrede drikkevaner vil gjøre at flere eldre kommer til å slite med avhengighet og skader på grunn av alkohol

Den kulturelle spaserstokken

Kultur og møteplasser er også viktig for å fremme trivsel og hverdagsglede, enten man bor hjemme eller på institusjon.

Pensjonistforbundet mener at Den kulturelle spaserstokken burde styrkes, ettersom dette er et lavterskeltilbud som kan nå ut til alle grupper av eldre.

Behov for styrket innsats

Oppsummert mener Pensjonistforbundet det er behov for styrket innsats på flere områder:

 • Takten på forskning på eldre og psykisk helse må økes
 • Kompetansen og kapasiteten i kommunene må gjenspeile eldres behov for psykiske helsetjenester
 • Kommunene må gjennomføre kartleggingssamtaler for eldre
 • Helsestasjoner og lavterskeltilbud for eldre må være et tilbud i hele landet
 • Alle eldre må sikres en fastlege
 • Kompetansen og kapasiteten ved DPS-ene og de alderspsykiatriske avdelingene må styrkes og det er behov for mer ambulante tjenester.
 • Felles journal for hele landet vil være nyttig når det gjelder kontakten mellom de ulike aktørene.
 • Det må sikres at tiltak og tilbud innen psykisk helse skal gjelde alle inkl. eldre.

Her kan du lese mer om regjeringens Opptrappingsplan for psykisk helse.