Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Uttalelse fra Samarbeidsutvalget i Nordre Follo

Samarbeidsutvalget i Nordre Follo består av Pensjonistforbundets foreninger i Kolbotn, Ski, Oppegård og Langhus

Foto: NTB/Shutterstock

Foto: NTB/Shutterstock

VIKTIG MED HANDLEKRAFT TIL BESTE FOR KOMMUNENS ELDRE OG OMSORGSTRENGENDE

De eldre og deres pårørende ønsker at politikerne tar tak, løfter i flokk og finner gode løsninger. NRK Brennpunkts søkelys på eldreomsorgen avdekket ille og uverdige forhold. Det vi ikke må gjøre nå er å generalisere helse- og omsorg utfra Brennpunkts avsløringer. Vi bør lytte og lære av alle som opplever ypperlig service, enestående stå på vilje fra ansatte og ros fra pasienter som får god pleie og behandling i Nordre Follo. Men også til de som opplever det motsatte.

Stoppskilt i kommunene

Kommunene har over tid fått stadig flere oppgaver og større ansvar for nye grupper med komplekse diagnoser og funksjonstap, uten at det har fulgt nok penger med. Dette mener vi går på bekostning av tjenestene til våre eldre.

67-årsgrensen må fjernes

Vi mener også at den statlige toppfinansieringen til kommunene for særlig ressurskrevende brukere også må gjelde for de som er over 67 år. Eldre over 67år har samme behov for behandling, bistand og omsorg. De har samme behov for en toppfinansiering av sitt tjenestetilbud som yngre med funksjonsnedsettelser og sykdom. Flere heldøgns omsorgs plasser.

Samarbeidsutvalget i Nordre Follo er glad for at det er vedtatt “Bo trygt hjemme” reform som betyr at eldre skal kunne bo lenger i eget hjem, men dette vil bety at det bør bli en stor utbygging av de døgn baserte hjemmetjenestene. Vissheten om at du kan få de tjenestene du har behov i vår kommune når du trenger det er en forutsetning for en verdig eldreomsorg.

Styrket rettssikkerhet for sykehjemsbeboere

Dersom man bor hjemme eller i omsorgsbolig får man et skriftlig vedtak om innholdet i tjenestetilbudet. Flytter du på sykehjem så faller vedtakene bort. Her bør man se på hvilke vedtak som ikke bør falle bort. Man er i en av de mest sårbare omstillingene i livet og har aller størst behov for helse- og omsorgstjenester.

Pårørende må få anstendig vilkår

Pårørende er en viktig aktør på omsorgsfeltet i kommunen vår. Dersom de kommunale helse- og omsorgstjenestene i kommunen svekkes, rammes ikke bare våre eldre og de som har behov for omsorg, men også de pårørende. De pårørende påføres helsemessige problemer, de kan få for lite avlastning og de kan også få økonomiske utfordringer. Derfor må det av de ansvarlige statsråder lages en pårørende politikk for dem som tar på seg store omsorgsoppgaver. Det kan være bedre permisjonsregler og kompetanse ordninger som gjør det mulig å kombinere yrkesaktivitet og omsorg.

Til slutt vil vi nevne at det er viktig å handle nå! 2023 er starten på et tiår der utfordringene i pleie- og omsorgssektoren også i vår kommune vil nå nye høyder. Antall personer som er 80 år eller eldre vil øke med nesten 50 % i landet vårt fram mot 2030. Alle bør få den hjelpen de trenger når de trenger det. Det er også viktig at eldre skal få hjelp til å mestre sin egen hverdag og være trygge på at Nordre Follo kommune har tilbud om omsorgsboliger og sykehjemsplasser når man trenger det.

Med hilsen Samarbeidsutvalget i Nordre Follo

Fra venstre Dag Johanson fra Oppegård, Randi Aga fra Kolbotn og Liv Karin Dahle fra Ski   Foto: privat

Fra venstre Dag Johanson fra Oppegård, Randi Aga fra Kolbotn og Liv Karin Dahle fra Ski Foto: privat

Kari Myhre fra Oppegård og leder Anne-Grethe Eriksen, Kolbotn.  60+ Langhus var dessverre ikke tilstede da bilde ble tatt.  Foto:  Privat

Kari Myhre fra Oppegård og leder Anne-Grethe Eriksen, Kolbotn. 60+ Langhus var dessverre ikke tilstede da bilde ble tatt. Foto: Privat