Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Skuffende statsbudsjett for landets eldre

Statsbudsjettet 2024 er en stor skuffelse for landets eldre. – En eldresatsing uten penger er ingen satsing, slår Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen fast.

Forbundsleder Jan Davidsen er skuffet over manglende eldresatsing i forslaget til statsbudsjett for 2024.

Forbundsleder Jan Davidsen er skuffet over manglende eldresatsing i forslaget til statsbudsjett for 2024.

«Om ikke regjeringen vil gi landets eldre det vi trenger, må vi sette vår lit til Stortinget. Dette handler om en million menneskers hverdag, liv og helse.»

Landets eldre hadde grunn til å ha store forventninger til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024, som ble lagt fram i dag. Eldre ble både nevnt innledningsvis i Kongens trontale, og ifølge finansminister Trygve Slagsvold Vedum skulle eldre være et prioritert område. Men den såkalte eldresatsingen ser vi lite til.

Her er ikke en krone ekstra til dagens minstepensjonister, til tross for at sterkt økende levekostnader rammer denne gruppen hardt. Samtidig foreslår regjeringen å øke egenandelen med 4,35 prosent for legetjenester og pasientreiser, som i stor grad benyttes av eldre.

– Dette statsbudsjettet viser med all tydelighet at Pensjonistforbundet har en viktig misjon, og at vi ikke må ligge på latsiden fremover. Om ikke regjeringen vil gi landets eldre det vi trenger, må vi sette vår lit til Stortinget. Det handler om en million menneskers hverdag, liv og helse og vi skal gjøre vårt til at Stortingspolitikerne forstår dette, sier Davidsen.

Ingen ekstra økning i budsjettet

Finansministeren har i dagens nyhetssendinger sagt at regjeringen har økt pensjonen for alle med 8,5 prosent, og at det er lagt inn mer penger til minstepensjonister. Han snakker da om gamle penger, årets trygdeoppgjør - ikke om neste års budsjett.

I budsjettforslaget for 2024 er det ingen ekstra økning, verken til minstepensjonister eller andre med lave pensjoner. Regjeringen viser heller ingen vilje til å løfte minstepensjonistene over fattigdomsgrensen.

Pensjonistforbundet møter regjeringen fire ganger i året for å gi innspill til statsbudsjettet. Til budsjettet for 2024 fremmet vi i alt 17 krav. Vi har i beste fall bare fått delvis gjennomslag for tre av dem: Noe økning av bostøtten, noen enkelttiltak i Bo trygt hjemme-reformen og fortsatt midler til eldrerådsoppæring, i regi av Senteret for et aldersvennlig Norge.

Ingenting til minstepensjonistene

Etter snart to år med prisvekst og stadig flere eksempler på at flere sliter, savner vi at budsjettet ikke brukes til en mer sosial omfordeling. Minstepensjonistene er kun indirekte berørt, dersom de også er mottakere av bostøtte. Det særskilte nivået på bostøtten på grunn av økte priser i 2022 og 2023, forlenges inn i 2024. Utover dette er det ingen tiltak for å bedre minstepensjonistenes økonomiske levekår, til tross for økte priser og at det er vel kjent at de har en inntekt under fattigdomsgrensen (EU60). Pensjonistforbundet må også i år sette sin lit til at støttepartiene – med vår hjelp – forhandler inn en økning til minstepensjonistene.

– Vi er dessverre vant med at sittende regjeringer ikke foreslår økninger i minstepensjonen. Men i år er vi ekstra skuffet, fordi alle er kjent med at kostnadene har økt og at dette rammer dem som har minst, mest. Vi må derfor sette vår lit til at Stortinget forhandler frem mer til minstepensjonistene, sier Davidsen.

Skuffende start på Bo trygt hjemme-reformen

Pensjonistforbundet hadde forventninger om at Bo trygt hjemme-reformen skulle følges opp med en vesentlig økning i kommunens frie inntekter, en betydelig satsning på helse- og omsorgstjenestene, og en styrking av Husbankens virkemidler. Dessverre viser budsjettforslaget at reformen får en svært forsiktig start.

Den tilsynelatende økningen i kommunenes frie inntekter, er allerede spist opp av økte kostnader og andre satsninger. Regjeringen foreslår en realvekst på 6,4 milliarder kroner, men hele 5,9 mrd. av dette er for å dekke økte demografi- og pensjonskostnader. De øvrige 500 millioner kroner er bundet opp i satsninger på psykisk helse og rus, og kompensasjon for omlegging av inntektssystemet.

Den viktigste satsningen i helse- og omsorgstjenesten er forslaget om å øke investeringstilskuddet som kommunene kan søke på, slik at det dekker 1500 heldøgns omsorgsplasser. Men tilskuddet går både til rehabilitering og nybygg, slik at netto vekst i antall plasser blir lavere enn 1500. Om antallet plasser skal øke i takt med antall eldre over 80 år, er det behov for en tilvekst på 1500 nye plasser hvert år i årene fremover.

Regjeringen foreslår å øke lånerammen til Husbanken, men mesteparten av dette går til startlån, som eldre i liten grad er berørt av, da kun tre prosent av mottakerne er over 67 år. Tiltak til nye egnede boliger eller tilpasning av eldre boliger er svært små.

– Vi støtter Bo trygt hjemme-reformen, men er skuffet over at regjeringen ikke prioriterer den høyere. Til tross for enkelte gode initiativ. er hovedinntrykket at regjeringen forventer at reformen skal gjennomføres innenfor trange rammer. Men skal den lykkes, må det settes av mer ressurser, sier Davidsen.

Savner en mer sosial profil

Oppgavene innenfor eldrefeltet står i kø. Det er behov for å avskaffe fattigdom, satse på Bo trygt hjemme-reformen gjennom å styrke Husbankens virkemidler og kommunenes frie inntekter, styrke frivillig sektor og bekjempe ensomhet, diskriminering og digitalt utenforskap. Årets forslag til budsjett vitner dessverre ikke om en reell forståelse for eller vilje til å gjøre det som er nødvendig. Pensjonistforbundet er derfor svært skuffet over årets budsjett.

I budsjettforslaget er det ingen økning verken til minstepensjonister eller andre pensjonister med lav inntekt. Det samlede inntrykket er av en regjering som ikke i tilstrekkelig grad tar innover seg hvordan den såkalte dyrtida oppleves av dem som har minst.

Det viser regjeringen blant annet gjennom å legge seg på en oljepengebruk på 2,7 prosent, godt under handlingsregelen på 3 prosent. Ved å øke kun til 2,75 prosent, ville man fått nesten 11 milliarder kroner ekstra, som regjeringen kunne brukt for å avskaffe fattigdommen, satse på eldrereformen, motvirke digitalt utenforskap og gi kommunene mer penger til å levere gode tjenester.