Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Referat ledersamling

19.10.2023

Den nye lokasjonen på BAS var ikke bare enkel å finne frem til, men alle var på plass til vi startet opp kl.10.00 denne morgenen.

Vi var 15 personer samlet denne dagen. Fylkesleder Lasse startet med å informere om frivillighet og hvorfor vi gjør det. Presentasjonen til Lasse ligger vedlagt som eget vedlegg.

Det er fint å være fri og villig, det kan oppleves meningsfullt og bidrar positivt til samfunnet, men det innebærer også en del jobb. Det sies at frivilligheten lever av lyst og dør av tvang. Det er viktig å passe på å fordele oppgaver blant valgte styremedlemmer i et styre, slik at ikke alt faller på leder og noen få for da vil lysten dø ut. Den vanskeligste, men også viktigste oppgaven er å få med de yngre var et innspill fra salen. Vi må finne ut hva de interesserer seg for å få de til å se på hva som skjer når «jeg» blir gammel.

Videre var tema for dagen samarbeidsutvalg. I Tønsberg har de signert skriftlig samarbeidsavtale der Kari Asmyhr fra Tønsberg Pensjonistforening er leder av SU og Odd Frede Christensen, leder i Ramnes Pensjonistforening er med i utvalget. De fortalte begge om sine erfaringer. De er nå 6 foreninger i Tønsberg og de startet samarbeidsutvalg for 2 år siden. På det tidspunktet var de kun 5 foreninger. SU i Tønsberg har 1-2 møter på våren og det samme på høsten. SU skal være et talerør inn mot kommunen og tydeliggjøre, styrke og synliggjøre eldrepolitikk på lokalt nivå. Det er ikke bare en enkel jobb sier Kari.

Liv Krossøy i Sandefjord har signert skriftlig avtale for Sandefjord kommune sammen med Andebu og Stokke. Det er Rigmor Sørensen som er leder av SU i Sandefjord, hun var dessverre ikke med på ledersamlingen denne gangen. Liv informerte om at de i Sandefjord har 2 møter på høsten og to på vårparten. Eksempler på saker som bør tas opp og jobbes med i SU er forslag på innsendelse av kandidater til eldrerådene. Om en representant fra Pf som sitter i eldrerådet blir syk, så bør dette diskuteres i SU. Inger Marie Stokker var til stede på Sandefjord sitt første møte om SU og informerte. Hun er svært kunnskapsrik på dette området.

Odd Frede Christensen mener det er mest hensiktsmessig å ha egne sosiale arrangementer i lokalforeningen fremfor at SU går sammen om dette. Årsaken er at det fort kan bli veldig mange mennesker. Odd Frede informerte om foreningen sin fremtid. Ramnes Pensjonistforening har 50 årsjubileum i januar og i den forbindelse får de besøk av Jan Davidsen og ordfører i Tønsberg kommune, det blir stas. De skal også slå seg sammen med Våle og Undrumsdal Pensjonistforening i 2024. Da blir de 300 personer. Pensjonistforbundet Re blir det nye navnet. Det er vedtatt i de nye vedtektene at alle nye foreninger skal starte med Pensjonistforbundet etterfulgt av stedsnavn. Larvik Pf og Hedrum Pf er i samme situasjon og skal også slås sammen i 2024. Ramnes Pf planlegger at hver av foreningene har årsmøtene sine på samme dag og starter hver for seg, så vedtar de sammenslåing og fortsetter årsmøtet som en forening.

Det kom innspill på at det fra sentralt hold bør jobbes mer mot de kollektive medlemmene for å få de med lokalt. Det ble gitt et eksempel på et kollektivt medlem som ikke kjente til Pensjonistforbundet selv om hun var kollektivt innmeldt. Selv om de er kollektive medlemmer så er det viktig for lokalforeningene å få dem inn som medlemmer da det er størrelsen på foreningen som teller når de jobber inn mot kommunen med eldresaker.

Etter lunsj var det tid for gruppearbeid. Forsamlingen ble delt i 3 ulike grupper som skulle jobbe med Pensjonistforbundets handlingsprogram for perioden  2023 - 2026. 2 ulike spørsmål skulle besvares:

1.   Hvilke 4 oppgaver i Pensjonistforbundets handlingsprogram 2023-2026 mener dere det er viktig å jobbe med lokalt?

2.   Handlingsplan/aktivitetsplan: Hva må gjøres og hvordan skal/kan det gjøres?

Oppsummering av besvarelsene finnes i eget vedlegg.

Vi tar opp lista igjen på neste ledersamling 4. desember og ser på hva som har skjedd siden samlingen.

Ønske til neste samling fra deltakerne, er at de får dele erfaringer med hverandre om hva som gjøres i foreningene når det gjelder turer og underholdning. Lasse bekrefter at vi gjør det til neste møte.

Takk for en fin samling!