Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Gjentok viktige krav til statsbudsjettet

I det siste møtet med regjeringen om statsbudsjettet for 2025, fremhevet Pensjonistforbundet betydningen av å løfte lave pensjoner til et anstendig nivå.

Mer sosial profil på trygdeoppgjøret, eldrepolitisk pott og pårørenderettigheter var blant sakene Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen tok opp med statsråd Tonje Brenna i dag.

Mer sosial profil på trygdeoppgjøret, eldrepolitisk pott og pårørenderettigheter var blant sakene Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen tok opp med statsråd Tonje Brenna i dag.

Pensjonistorganisasjonene møtte i dag regjeringen til det fjerde og siste møtet om statsbudsjettet. Forbundsleder Jan Davidsen tok opp følgende saker muntlig i møtet:

1. Trygdeoppgjørene må sikre bedre økonomiske levekår og redusere ulikhet

Trygdeoppgjørets prosentvise regulering gjør at forskjellene øker. Det må være mulig å gi trygdeoppgjørene en mer sosial profil, slik det gjøres i lønnsoppgjørene. De lave pensjonene må løftes over EU60. Reguleringen bør suppleres med kronetillegg. Etterlattepensjon må gjeninnføres og gjenlevendetillegget oppreguleres på lik linje som øvrig pensjon.

2. Pott til eldrepolitiske tiltak 

Eldres organisasjoner må få reell innflytelse over eldrepolitikken. Det bør avsettes en pott til eldrepolitiske tiltak som organisasjonene kan forhandle med regjeringen om. Fordelingen av midlene kan være tema for ett av de fire møtene pensjonist-organisasjonene har med regjeringen hvert år, eller inngå som del av trygdeoppgjøret.

3. Pensjonistforbundet må få midler til helsefremmende arbeid for eldre

Realiseringen av Bo trygt hjemme-reformen forutsetter økt innsats i frivillig sektor for å styrke folkehelsen. Pensjonistforbundet er til stede over hele landet, med over 750 lokallag og 17 fylkesforeninger. Derfor bør det inngås avtaler mellom Staten og Pensjonistforbundet om å drive helsefremmende arbeid.

4. Flere sykehjem og omsorgsboliger

Antallet sykehjem og omsorgsboliger har stått på stedet hvil i mange år. Samtidig blir det stadig flere eldre over 80 år. Behovet for plasser er stort og økende. Derfor må det bygges flere plasser. Husbankens investeringstilskudd må økes og staten ta en større del av kostnadene.

5. Pårørendes rettigheter må styrkes

Pårørende må få et bedre tilbud om avlastning, veiledning og støtteordninger. Helse- og omsorgstjenesten må lage samarbeidsavtaler med pårørende, slik at de kan ivareta egen helse, ha mulighet til å ha et sosialt liv og planlegge egen tidsbruk.

6. Diskriminerende aldersgrenser må fjernes

Rett til brukerstyrt personlig assistent (BPA) må styres av behov, ikke alder. Likeledes må den statlige tilskuddsordningen for ressurskrevende brukere til kommunene, gjelde for brukere i alle aldre. Eldre arbeidstakere må få like rettigheter til sykepenger og dagpenger som andre.

Regjeringens boligmelding

Regjeringen benyttet møtet til en gjennomgang av den nye boligmeldingen.

– Dette er nok den viktigste saken for de fleste eldre, men vi savner mer konkrete tiltak, kommenterte Davidsen. 

Pensjonistforbundet har levert skriftlig høringssvar til regjeringens boligmelding, og deltok også på den muntlige høringen. Meldingen ble nylig behandlet av Stortinget.

Våre krav

Pensjonisforbundet har også sendt inn skriftlige krav til regjeringen, se vedlegget.

PF og SAKO krav til statsbudsjettet 2025_04062024.pdf

Fire møter årlig

  • Regjeringen inviterer pensjonistorganisasjonene til fire årlige møter om kommende års statsbudsjett
  • Møtene kommer i tillegg til trygdeoppgjøret og skal handle om andre saker som er viktige for pensjonistene
  • Hensikten er å styrke samarbeidet mellom pensjonistorganisasjonene og regjeringen
Bolig var et hovedtema på det fjerde møtet om statsbudsjettet, som statsråd Tonje Brenna (i midten) inviterte til.

Bolig var et hovedtema på det fjerde møtet om statsbudsjettet, som statsråd Tonje Brenna (i midten) inviterte til.