Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Eldre utsettes for vold og overgrep – noe må gjøres!

Verdens helseorganisasjon anslår at en av seks eldre har opplevd vold eller overgrep. I dag markeres Verdensdagen mot vold og overgrep mot eldre.

Mange eldre i hele verden utsettes for vold og overgrep. Vold mot eldre kan enten skje i nære relasjoner eller i institusjon. På tross av at FN karak­teriserer problemet som brudd på menneskerettighetene vekker vold mot eldre lite oppmerksomhet.

Anslag fra Verdens helseorganisasjon viser at en av seks eldre har opplevd vold eller overgrep. I tillegg viser tall fra EU at hver tredje person over 65 år har opplevd å være utsatt for aldersdiskriminering.

Verdensdagen mot vold og overgrep mot eldre

FN vedtok i 2011 å innstifte 15. juni som Verdensdagen mot vold og overgrep mot eldre for å vekke allmennheten og ansvarliggjøre politikerne.

Denne dagen markeres på ulik vis over hele verden, ikke minst av organisasjonen INPEA, et internasjonalt nettverk for forebygging av vold og overgrep mot eldre, hvor Pensjonistforbundet er representert. Den markeres også av AGE Platform som leverer utredninger og anbefalinger til EU og hvor også Pensjonistforbundet er medlem. Det er derfor naturlig for Pensjonistforbundet å markere dagen.

Skjer det i Norge?

I 2017 viste en norsk nasjonal studie at mellom 7-9 % av eldre hjemmeboende har vært utsatt for ulike former for vold eller overgrep etter at de fylte 65 år. Det kan dreie seg om omsorgssvikt eller handlinger av fysisk, psykisk, seksuell og materiell/økonomisk art. Dette rammer både kvinner og menn og i de aller fleste tilfellene er utøver av volden i nær relasjon til den utsatte.

Forskning viser at også beboere på sykehjem i Norge blir utsatt for ulike former for vold og overgrep fra ansatte, pårørende og medbeboere.

Hva må gjøres?

Det må settes en stopper for at så mange eldre utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt! Her må det innsats til på mange plan; fra opplysning av den generelle befolkningen, politikere og myndigheter, økt kunnskap til ansatte i helse-og omsorgstjenestene, og ikke minst arbeid med å få på plass nasjonale retningslinjer og lovverk som beskytter eldre.

Eldrevoldssaker er ofte komplekse saker som må møtes med koordinert innsats, og her står TryggEst fram som en riktig og viktig modell. Pensjonistforbundet sitter i referansegruppen til TryggEst og vi mener at TryggEst må tas i bruk i alle kommuner som en instans som kan motta varsler om vold mot eldre og jobbe i tverrfaglig team for å finne gode løsninger på slike saker.

Pensjonistforbundet mener også at vi må få en ordning med meldeplikt i eldrevoldssaker og at Norge må få på plass et godt fungerende voksenvern, både med tanke på lovverk, retningslinjer og effektive tiltak. Dette har vi meldt inn gjentatte ganger til Regjering og Storting.

Se webinar om vold mot eldre

Wenche Malmedal, professor ved NTNU og leder av det sentrale helseutvalget i Pensjonistforbundet, forteller mer om vold mot eldre i dette webinaret.

Hvem kan du kontakte?

Eldre kan synes at det er vanskelig å varsle om vold. Enten fordi de er avhengig av personen som utøver volden, eller de ikke tør eller ønsker å «sladre» på noen de har en nær relasjon til. Derfor fortsetter også ofte volden og mange eldre lider i stillhet.

Det er flere steder du kan søke hjelp, en­ten du bor hjemme eller på institusjon. Her er noen av de stedene:

Vern for eldre

Vern for eldre har en landsdekkende telefon: 800 30 196 (mandag-fredag fra 9:00-15:00). Du kan lese mer om Vern for eldre her: www.vernforeldre.no

TryggEst

Det er nå 57 kommuner/bydeler som enten er i gang med TryggEst eller som planlegger oppstart. Informasjon om TryggEst og oversikt over hvilke kommuner som er TryggEst-kommune og telefon til TryggEst finner du her: https://www.bufdir.no/vold/TryggEst/

Politiet

Telefon: 02800

Akutt fare: 112

Krisesentersekretariatet

Vold- og overgrepslinjen: 116006 Dette er en døgnåpen, anonym og gratis telefonlinje. Den er for alle som selv har vært utsatt for vold, men også for ansatte og pårørende.

www.krisesenter.com

Andre

Du kan også kontakte fastlegen eller kommunen der du bor.