Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

– Sliterne rammes av forslaget om økt pensjonsalder

Arbeidsminister Tonje Brennas forslag om å øke pensjonsalderen fra 62 år, har noen svært uheldige sosiale utslag. Sliterne rammes, mener Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen.

–  Vi reagerer på at arbeidsminister Tonje Brenna fremstiller pensjonister som en byrde som setter pensjonssystemet i fare for kollaps, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen.

– Vi reagerer på at arbeidsminister Tonje Brenna fremstiller pensjonister som en byrde som setter pensjonssystemet i fare for kollaps, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen.

For å kunne støtte forslaget, mener Pensjonistforbundet at man må få på plass en sliter-ordning for å fange opp dem som ikke makter å jobbe lenger.

– 67 års-grensen for ubetinget rett til alderspensjon må opprettholdes, og vi vil på det sterkeste fraråde å heve denne. Forslaget er i realiteten kun en økning av aldersgrensen for ubetinget rett til å ta ut minstepensjon. En heving av denne grensen vil være en innstramming som utelukkende rammer dem med lavest pensjonsopptjening. De som har høyere pensjonsopptjening enn minstepensjon, vil ikke påvirkes av at 67-årsgrensen øker og vil fremdeles ha muligheter til å velge når de vil starte uttaket av pensjonen, sier Davidsen.

Flere kan bli uføre

En person født i 1984 med lav pensjon, vil med dette forslaget måtte vente helt til 69 år og 4 måneder før pensjonsuttaket kan starte. Forslaget kan isolert sett føre til at flere blir utslitt og risikerer uførhet før de når pensjonsalder. Det er ikke bra for folkehelsen at de med lavest pensjonsopptjening skal tvinges til å stå lenger i jobb. Det kan gi lavere livskvalitet og føre til økte kostnader i helsevesenet.

Pensjonistforbundet reagerer på at arbeidsminister Tonje Brenna fremstiller pensjonister som en byrde som setter pensjonssystemet i fare for kollaps.

– Realiteten er at vi har gjennomført en pensjonsreform i 2011 som strammer inn ytelsene kraftig, noe som har medført at pensjonistene har tapt kjøpekraft. Folketrygdens gjennomsnittspensjon er på ca. 270 000 i året, som ingen skal måtte skamme seg for å motta. Vi har bygget opp pensjonsfond utland på nærmere 16 000 milliarder kroner. Utspill som dette føles svært urettferdige for pensjonistene som har jobbet og betalt skatter og avgifter og tjent opp sin pensjon gjennom et langt yrkesliv, sier Davidsen. 

Les mer om Pensjonsutvalgets rapport om pensjonsreformen.