Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Bo trygt hjemme-reformen er lansert!

I dag kom regjeringen med Bo trygt hjemme-reformen. Vårt førsteinntrykk er at flere av Pensjonistforbundets innspill er tatt hensyn til. Men skal reformen lykkes, må kommunene få mer penger.

Forbundsleder Jan Davidsen med reformen.

Forbundsleder Jan Davidsen med reformen.

I 2030 vil det være flere eldre enn barn i Norge. Det medfører en rekke utfordringer, både i boligpolitikken og for kommunal tjenesteyting. Flere eldre vil ha behov for helse- og omsorgstjenester, og flere vil måtte motta hjelp i egen bolig. Verken de kommunale tjenestene eller eldres boliger er tilpasset disse utfordringene.

Bo trygt hjemme-reformen er regjeringens svar på hvordan flere eldre kan bo trygt og godt i egen bolig lengst mulig. Reformen viser hvordan innsats på flere områder er nødvendig og har fire satsningsområder: 

·      Levende lokalsamfunn som ivaretar aktivitet og fellesskap

·      Tilpassede botilbud, og mulighet for å bo trygt i eget hjem lenger

·      Kompetente medarbeidere

·      Trygghet for brukere og støtte til pårørende

Reformen kom i form av en stortingsmelding på siste dag i Stortingets vårsesjon. Stortinget vil derfor først behandle meldingen høsten 2023.

Demenskoret fikk varm applaus under lanseringen og måtte ta et ekstranummer.

Demenskoret fikk varm applaus under lanseringen og måtte ta et ekstranummer.

-      Greit førsteinntrykk

Reformen er knapt tørr fra trykkeriet og er på hele 142 sider, men førsteinntrykket er at flere av Pensjonistforbundets innspill er tatt hensyn til. Det er tilsynelatende likevel en for stor vekt på rådgiving og å arbeide smartere innenfor dagens rammer.

- Vi ser behovet for reformen, men har selvsagt ikke rukket å sette oss inn i hele stortingsmeldingen ennå. Vi er glade for at regjeringen har lyttet til noen av våre innspill, men er bekymret for at reformen tilsynelatende ikke legger mer vekt på at kommunene må tilføres ressurser. Gjør de ikke det, blir reformen kun ord og ikke handling, sier Jan Davidsen, leder av Pensjonistforbundet.

Pensjonistforbundet tar arbeidet med denne viktige reformen på største alvor, og har etablert en egen arbeidsgruppe for å følge den opp videre, med innspill og kommentarer. - Vi vil være særlig opptatt av om reformen underbygges med økonomiske virkemidler som gjør det mulig for kommunene å styrke tjenestetilbudet og føre en aktiv boligpolitikk, sier Davidsen.

Pensjonistforbundets innspill

Pensjonistforbundet har deltatt på samlinger, innspillmøter og gitt skriftlige innspill til reformen. Sterkt forenklet har våre innspill vært at:

·     Alle har et ansvar for egen alderdom, men myndighetene har også et ansvar med å bistå med informasjon, finansiering, tiltak og løsninger.

·     Målet om at eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig må aldri gå på bekostning av tjenestetilbudet de har behov for.

·     Reformen kan ikke være en erstatning for andre nødvendige tjenester, men en reform som tilfører ressurser som kan forbedre og forenkle tjenestene.

·     Reformen må legge til rette for at eldreomsorgen og boligpolitikken sees i sammenheng og spiller på lag. Å legge til rette for at flere kan bo trygt i eget hjem, vil redusere behovet for helse- og omsorgstjenester.

·     Planarbeidet i kommunene må understøtte målet om et aldersvennlig samfunn både i tomteprioriteringer og utbyggingsprosjekter, og i planlegging av velferdstjenester og omsorgstilbud.

·     Det er både behov for å tilpasse eksisterende boliger og å bygge flere nye tilgjengelige boliger. Kommunene må ta et større ansvar for at boligtilbudet møter boligbehovet. Behovet er særlig et stort i distriktskommuner.

·     Eldre har ulik helse, økonomi, evne til å innhente informasjon og tilgang på egnede boliger. Derfor er det behov for statlige tilskuddsordninger.

·     Husbanken må brukes aktivt som kunnskapsaktør og tilskuddsinstitusjon for både enkeltpersoner og kommuner.

Statsminister Jonas Gahr Støre tok seg tid til en prat med forbundsleder Jan Davidsen etter lanseringen.

Statsminister Jonas Gahr Støre tok seg tid til en prat med forbundsleder Jan Davidsen etter lanseringen.

Bo trygt hjemme-reformen er tema for vår debatt under Arendalsuka

Onsdag 16. august arrangerer Pensjonistforbundet og Huseierne debatten «Bo trygt hjemme – men hvor skal vi bo?». Blant deltakerne er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (Ap). Hun vil møte flere stortingspolitikere og lederne av Huseierne og Pensjonistforbundet til debatt om reformen.  

I sommer vil Pensjonistforbundet og Huseierne også lansere rapporten Hvor vil eldre bo? Den viser resultatene fra en spørreundersøkelse blant begge forbunds medlemmer våren 2023. Funnene i denne rapporten vil brukes i debatten og for å underbygge våre innspill, når Stortinget skal behandle Bo trygt hjemme-reformen i høst.

Les reformen

Her kan du laste ned og lese reformen: Meld. St. 24 (2022–2023) - regjeringen.no.