Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

RESOLUSJON

Pensjonistforbundet Hedmark har avholdt årsmøte

                        NÅ ER DET PENSJONISTENES TUR!

Vi står igjen overfor et nytt trygdeoppgjør. Pensjonistenes økonomi er et viktig anliggende for PENSJONISTFORBUNDET. Vi kjemper for at alle pensjonister skal ha en trygd å leve av. Blant våre medlemmer er det mange som ikke har det. Våre enslige minstepensjonister er de som har det aller trangest økonomisk. De ligger betydelig under EUs definerte fattigdomsgrense. Det siste halvåret har vist oss fattigdommens ansikt i Norge. Vi opplever en dyrtid som knapt noen av oss husker. Samtidig sakker pensjons- og trygdeytelsene etter.

Pensjonistene har gjennom de siste 7-8 år opplevd en vedvarende reduksjon av kjøpekraften fordi pensjonene har vært underregulert i forhold til prisutviklingen.

En slik utvikling er ikke bærekraftig og kan ikke fortsette! Nå må det være pensjonistenes tur. 

Våre hovedkrav foran dette trygdeoppgjøret er i hovedsak det samme som vi har hatt i de senere år. Vi krever et løft for minstepensjonistene, slik at de kan løftes ut av fattigdomsklemma og få en verdig alderdom. Vi krever også at pensjonene skal reguleres om lag på linje med lønnsutviklingen.

PENSJONISTENES KJØPEKRAFT MÅ OPPRETTHOLDES!

De siste 2-3 årene har det oppstått et betydelige etterslep på pensjonene fordi beregnet prisutvikling har vært høyere enn det som har vært lagt til grunn for trygdeoppgjøret. Dersom det hadde vært samsvar mellom beregnet og reell prisutvikling skulle vi hatt disse pengene fra i fjor og forfjor.

PENSJONISTFORBUNDET HEDMARK KREVER AT DETTE ETTERSLEPET   KOMPENSERES FULLT UT!

Til høsten er det kommune- og fylkestingsvalg. Vi i Pensjonistforbundet er opptatt av at  kommunene skal ha en økonomi som gjøre dem i stand til å ivareta de velferdsoppgaver de er pålagt. Mange eldre er avhengig av at kommunene kan levere trygge og gode tjenester til sine innbyggere. For eldre gjelder det særlig hjemmetjenester og sykehjemsplasser for de som har behov for det.

DERFOR ER DET ET KRAV TIL REGJERING OG STORTING AT KOMMUNEØKONOMIEN STYRKES SLIK AT KOMMUNENE MAKTER SINE VELFERDSOPPGAVER!