Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Eldres rettigheter brytes

Den 1. oktober var FNs internasjonale eldredag.

Selv om de aller fleste har det bra i vårt land, finnes det uverdige forhold i eldreomsorgen! Uverdige forhold som kan karakterers som rettighetsbrudd.

De alvorligste rettighetsbruddene mot eldre i Norge skjer overfor de sykeste og svakeste. De som ikke får den omsorgen de har behov for, fordi omfanget og kvaliteten på tjenestene er for dårlig. Pensjonistforbundet Østfold vil ha tiltak for å løse slike forhold.

Det er over en million alderspensjonister i Norge. Om lag 170 000 mottar helse- og omsorgstjenester i eget hjem, og om lag 40 000 bor på institusjon. Det betyr at en av fem alderspensjonister er direkte berørt av kvaliteten på eldreomsorgen.

Vi krever en felles politisk vilje til å sikre et trygt og godt helse- og omsorgstilbud for alle eldre mennesker som har slike behov.

Dette forutsetter en helhetlig innsats på flere områder. Det er behov for flere sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser, flere og bedre kvalifiserte ansatte i eldreomsorgen, bedre organisering av tjenestene og bedre arbeidsvilkår for de ansatte.

Pensjonistforbundet Østfold krever at:

• kommunenes inntekter må økes

• Husbankens tilskuddsordning til etablering og oppussing av sykehjem og heldøgns omsorgsboliger må styrkes

• det må utdannes og rekrutteres flere til den kommunale helse- og omsorgstjenesten

• omsorgstjenestene organiseres bedre, med arbeidsvilkår som gjør at flere vil arbeide med denne viktige oppgaven

Vi vil gjerne ha deg med på laget for å kjempe videre for en verdig alderdom med trygghet for et godt helsetilbud god omsorg og anstendig inntekt.