Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Bekymret for eldres boligøkonomi

Pensjonistforbundet er bekymret for eldres bosituasjon og økonomi, og tok denne uken opp utfordringene med kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

– Det er stort behov for flere aldersvennlige boliger, og markedet kan ikke løse dette alene. Vi etterlyser en sterkere innsats fra regjeringen, sa Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen (t.v.) i møte med kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

– Det er stort behov for flere aldersvennlige boliger, og markedet kan ikke løse dette alene. Vi etterlyser en sterkere innsats fra regjeringen, sa Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen (t.v.) i møte med kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Pensjonistforbundet hadde bedt om et møte med ministeren for å fortelle om hvordan forbundet kan bistå regjeringen i å realisere Bo trygt hjemme-reformen, samt komme med innspill til regjeringens boligmelding.

Forbundsleder Jan Davidsen viste til forbundets krav til statsbudsjettet for 2025, og fokuserte deretter på forhold som er kommunal- og distriktsdepartementets ansvar. Han la særlig vekt på boligpolitiske forhold, men nevnte også behovet for styrking av kommuneøkonomien, mer digital opplæring av eldre, bedre opplæring av eldrerådene, bedre vilkår for frivillig sektor og synliggjøring av Den kulturelle spaserstokken.

Flere aldersvennlige boliger

Davidsen tok opp at det er behov for flere aldersvennlige boliger, og at markedet alene ikke kan løse denne utfordringen. Derfor må Husbankens virkemidler styrkes, slik at både kommuner og private kan bygge mer med lavere økonomisk risiko.

– Regjeringen og vi er enige om at det er behov for flere aldersvennlige boliger og at markedet ikke kan løse dette alene. Nettopp derfor etterlyser vi en sterkere innsats fra regjeringen. Husbanken må settes i stand til å utvikle nye og forsterke eksisterende virkemidler, sier Davidsen.

Økt bostøtte

Formålet med bostøtten er å hjelpe husstander med lav inntekt som sliter med å betjene boutgiftene sine. Behovet for bostøtte har ikke avtatt, men det er nedgang i antall eldre mottakere, og synkende støttebeløp i forhold til reelle boutgifter. Flere eldre må nå finansiere mer av sine boutgifter ved å skjære ned på andre nødvendige levekostnader.

Pensjonistforbundet forventer derfor at den varslede boligmeldingen våren 2024 viser vei ut av det store etterslepet bostøtten har hatt for pensjonistene, og at det vil bli tatt kraftfulle grep for dette i revidert budsjett.

– På kort sikt er det særlig viktig at den ekstra strømstøtten ikke avvikles i april i år. På litt lenger sikt må både kriteriene for å få støtte endres og støtten økes, sier Davidsen.

Lenke til Pensjonistforbundets krav til statsbudsjettet for 2025.