Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Visjon, verdier og hovedmål

Pensjonistforbundets visjon er:

Pensjonistforbundet- tydelig, sterk og synlig


Og Pensjonistforbundets verdier er:

Inkludering, medbestemmelse og innflytelse


Inkludering

Pensjonistforbundet skal være en åpen og trygg organisasjon for alle som er medlemmer. Vi bygger på likeverd og respekt, det være seg når det gjelder alder, kjønn, etnisk opprinnelse eller seksuell orientering. Medlemmene er vår styrke og det fundamentet vi bygger organisasjonen på. Vi står opp for et samfunn og driver en politikk som er inkluderende.

Medbestemmelse

Pensjonistforbundet hegner om demokratiet som en måte å styre samfunnet på. For at demokratiet skal fungere må hele befolkningen være representert og oppleve seg ivaretatt. Medbestemmelse innebærer at vi får mulighet til å påvirke beslutninger som har innvirkning på eget liv. Brukermedvirkning gjennom medvirkningsutvalg er et viktig demokratisk prinsipp. Eldreråd bidrar til at folkevalgte organer kan ta bedre beslutninger og er viktig for demokratiet. Det er Pensjonistforbundets mandat å drive aktiv eldrepolitisk påvirkning på vegne av eldre i Norge.

Innflytelse

Gjennom trepartssamarbeidet har viktige samfunnsreformer blitt utformet. Pensjonistforbundet har som mål å bli den femte hovedorganisasjonen med forhandlingsrett. Vi vil bli hørt og ha innflytelse både nasjonalt, i fylke/region og lokalt gjennom eldrerådene.


Hovedmål

Styrke og synliggjøre Pensjonistforbundet som den slagkraftige samfunnsaktør på vegne av landets pensjonister og uføretrygdede.

Dette skal gjøres gjennom å:

  • Arbeide for én sterk felles pensjonistorganisasjon i Norge som gjennom samarbeid med alliansepartnere, som fagforeninger, interesseorganisasjoner og andre, fokuserer på saker og utøver en politikk som påvirker framtiden
  • Øke antall medlemmer, som gir økt innflytelse
  • Utvikle et sterkere og tettere samarbeid gjennom alle ledd i organisasjonen

No module contentType found - is this a broken link?