Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

VEDTEKTER:

VEDTEKTER FYLKES-/REGIONFORENINGERTILSLUTTET Vedtekter Pensjonistforbundet Østfold

§ 1 —Formål

Pensjonistforbundet (Pf) er en partipolitisk uavhengig landsomfattende organisasjon. Formålet er å samle alle pensjonister/ uføretrygdede i ett forbund for dermed å stå sterkere sammen. Pensjonistforbundet skal ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske, helsepolitiske og kulturelle interesser.

Pensjonistforbundet skal arbeide for å skape best mulige forhold for pensjonistene og for at deres stilling i samfunnet skal bli styrket.

Pensjonistforbundet Østfold har som formål er å samle alle lokale pensjonistforeninger i fylket/regionen til aktivt arbeid for

a) å fremme og ivareta medlemmenes sosiale, helsepolitiske, økonomiske og kulturelle interesser

b) å samle alle pensjonister i fylket/regionen i foreninger

c) å være behjelpelig med å opprette nye lokalforeninger i fylket/regionen

d) å få pensjonistforeninger som ikke er tilsluttet Pensjonistforbundet til å slutte seg til fylkes-/regionforeningen

e) å bistå foreningene i saker av organisasjons- og regnskapsmessig art

f) å søke samarbeid med offentlige organer og private instanser og organisasjoner i fylket/regionen

§2 - Virksomhetsområde

Pensjonistforbundet Østfold er et organisasjonsledd i Pensjonistforbundet og har sin virksomhet i regionen Østfold i Viken fylke.

§3 - Årsmøtet

1. Årsmøtet holdes i mars måned hvert år. Årsmøtet kunngjøres med minst 4 –fire -ukers varsel. I tilfeller hvor dette er vanskelig, må det søkes om dispensasjon fra Pensjonistforbundets sentralstyre.

2. Representasjon. De lokale foreningene velger sine delegater til årsmøtet etter følgende fordeling.

Det velges 1 -en- representant for hvert påbegynt 100 -hundre- medlemmer, dog ikke mer enn 3 -tre- representanter fra hver forening.

2. Innkalling til årsmøtet, sammen med beretning, revidert regnskap, forslag til budsjett, innkomne forslag og dagsorden sendes foreningene minst 2 -to- uker før årsmøtet skal holdes.

3. Årsmøtet velger

a) styre som består av leder, nestleder, 5 -fem -styremedlemmer og 3 -tre -varamedlemmer.

b) helseutvalg bestående av 3 - tre – medlemmer

c) verve-/organisasjonsutvalg bestående av minst 3 -tre -personer

d) godkjent revisor

e) valgkomite med 3 -tre -medlemmer og 2 -to -varamedlemmer.

Styrets medlemmer velges for 2 - t o - år om gangen.

Valgkomiteen forbereder valg av tillitsvalgte. Sittende styremedlemmer kan ikke velges til valgkomiteen.

 Styret innstiller på revisor og medlemmer til valgkomiteen.

4.Valgene på fylkes-/regionforeningens årsmøter skjer ved absolutt flertall, og skriftlig hvis noen ber om det.

5. Øvrige saker avgjøres ved alminnelig flertall.

6.Etter årsmøtet oversendes årsberetning, årsregnskap og årsmøteprotokoll til Pensjonistforbundet.

§ 4 – Styret

Styret er organisasjonens høyeste myndighet mellom årsmøtene og tar avgjørelser i løpende saker som ikke er behandlet av årsmøtet.

1. Styrets oppgaver

              a) Lede Pensjonistforbundets arbeide i regionen Østfold

              b) Sørge for at oppgavene i formålsparagrafen blir gjennomført

c) Være kontaktledd med regionforeningene i Akershus og Buskerud og Viken fylkeskommune. Herunder oppnevne medlemmer i samarbeidsutvalget i Viken.

              d) Utarbeide forslag til strategier og handlingsplaner

              e) Utarbeide forslag til budsjett

f) Å påse at virksomhet og økonomi er gjenstand for betryggende kontroll

g) Innstille på kandidater til eldrerådet

              h) Være kontaktleddet med eldrerådet i Viken fylkeskommune

              i) Forberede og gjennomføre årsmøtet i Pensjonistforbundet Østfold

              j) Tilsette sekretær

2. Møterett i styret

I tillegg til de årsmøtevalgte har fylkessekretær og leder av helseutvalget rett til å møte på styremøtene med tale og forslagsrett. Utover dette kan styret invitere andre til å overvære styremøter.

§ 5 – Lederforum

Lederforum består av lederne og nestlederne i Pensjonistforbundets foreninger i Østfold og styret i Pensjonistforbundet Østfold. Lederforumet drøfter oppfølging av handlingsplaner og aktuelle temaer. Hvis leder og/ eller nestleder er forhindret fra å møte, kan andre representanter fra styret delta på møter i forumet.

§ 6 - Kontingent

Landsmøtet vedtar kontingenten, jfr. §11 i Pensjonistforbundets vedtekter.

§ 7 - Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles når fylkes-/regionstyreteller 2/3 -to tredeler - av lokalforeningene ber om det. Ekstraordinært årsmøte behandler kun det som er grunnlaget for innkallingen. Det er bare de valgte delegatene på siste årsmøte som kan være delegater på ekstraordinært årsmøte.

§ 8 - Arbeidsutvalg

Fylkes-/regionforeningens arbeidsutvalg består av leder, nestleder og ett styremedlem som oppnevnes av styret.

§ 9 - Utvalg

1. Årsmøtet velger helseutvalg bestående av 3 - tre - medlemmer med særlig god innsikt i helse- og samfunnsmedisinske spørsmål. Helseutvalgets leder møter i styret med tale-og forslagsrett. Helseutvalget er et rådgivende organ for styret. Helseutvalget arbeider etter veiledende retningslinjer.

2. Årsmøtet velger verve-/organisasjonsutvalg bestående av 3 - tre - personer for kommende valgperiode. Utvalget konstituerer seg selv. Utvalget er rådgivende og avgir sine uttalelser og rapporterer til styret.

§ 10 - Revisjon

1. Revisjon foretas av valgt offentlig godkjent revisor.

2. I forbindelse med kontrollen av årsregnskapet skal revisor foreta en fullstendig revisjon av regnskapet, kasse, bank og verdipapirer.

3. Revisorenes rapport sendes styret og legges fram for årsmøtet sammen med regnskapet.

4. For øvrig vises det til Pensjonistforbundets vedtekter §13, siste avsnitt.

§ 11 - Sekretær

Styret tilsetter lønnet sekretær og utarbeider arbeidsinstruks i samsvar med samarbeidsavtale med Pensjonistforbundet.

§ 12 – Vedtektenes gyldighet

1.     Vedtektene vedtas på årsmøtet i Pensjonistforbundet Østfold og er gyldige når landsstyret i Pensjonistforbundet har godkjent vedtektene.

2.     Landsstyret avgjør tvister om tolking av disse vedtektene som de gjør med forbundets vedtekter og er ankeinstans i alle andre organisasjonssaker.