Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Skuffet over budsjettforlik

Vi er skuffet over at budsjettforliket mellom regjeringen og SV ikke gir mer til de med lave og middels lave pensjoner. – Eldre er glemt. De burde fått mer å rutte med, sier forbundsleder Jan Davidsen.

Budsjettforliket innebærer at utgiftssiden øker med 1,2 milliarder kroner. – Vi synes det er synd at regjeringen ikke bruker litt mer oljepenger til rettferdige fordelingstiltak og til å styrke kommunene, helsevesenet og frivillig sektor, sier forbundsleder Jan Davidsen.

Budsjettforliket innebærer at utgiftssiden øker med 1,2 milliarder kroner. – Vi synes det er synd at regjeringen ikke bruker litt mer oljepenger til rettferdige fordelingstiltak og til å styrke kommunene, helsevesenet og frivillig sektor, sier forbundsleder Jan Davidsen.

Regjeringen og SV er blitt enige om revidert nasjonalbudsjett. Pensjonistforbundet var ikke tilfreds da regjeringen la fram sitt forslag i mai i år. Forslaget manglet konkrete tiltak for eldre. Få dager senere ble trygdeoppgjøret gjennomført. Der fikk alle pensjonister en økning som var lavere enn prisveksten, og det ble ikke gitt noe ekstra til minstepensjonistene.

På bakgrunn av dette har Pensjonistforbundet arbeidet for at budsjettforliket måtte omfatte mer til de med lave og middels pensjoner. SV er enig i dette, men valgte likevel å prioritere økt barnetrygd, billigere tannlege for 25- og 26 åringer og satsing på havvind.

– Vi er selvsagt ikke imot økt barnetrygd og billigere tannlege for yngre. Dyrtiden gjør at mange sliter. Men blant dem er det også flere eldre, særlig blant de med lave og middels pensjoner. De burde også ha fått mer å rutte med, sier forbundsleder Jan Davidsen.

Eldre er glemt

Forliket med SV har gitt revidert nasjonalbudsjett en litt mer sosial profil, men det mangler fortsatt konkrete tiltak med kun eldre som målgruppe. Husbanken får riktignok en litt større låneramme, der 2 milliarder kroner er avsatt til boligkvalitet (tilpasning), og leietakere i boligmarkedet får litt bedre rettigheter.

Likeledes er det noen forsiktige tiltak for bostøtten som trekker i riktig retning, blant annet økning av boutgiftstaket med kr 4000 og sikring av et lite strømtillegg til bostøttemottakere. Men dette utgjør likevel ikke mer enn 200 millioner kroner i året. Det veier ikke opp for regjeringens betydelige kutt i bostøtten. Pensjonistforbundet er medlem av Bostøttealliansen, som er skuffet over at det ikke tas større hensyn til botrygghet for vanskeligstilte.

Samlet sett er de fleste fordelingstiltakene SV har fått gjennomslag for, myntet på barn, unge, studenter og foreldre med barn.

– Vi gratulerer SV med disse viktige gjennomslagene som vi støtter, men må minne om at både enslige og samboende minstepensjonister har en inntekt som er over 30 000 kroner lavere enn fattigdomsgrensen, sier Davidsen.

Synd å ikke bruke litt mer

Forliket innebærer at budsjettets utgiftsside øker med kun 1,2 milliarder kroner.

Pensjonistforbundet beregnet i mai at det var mulig å bruke hele 54 mrd. kroner mer og likevel være innenfor den såkalte handlingsregelen. Vi oppfordret derfor regjeringen til å bruke mer av handlingsrommet. 

– Vi synes det er synd at regjeringen ikke bruker litt mer oljepenger til rettferdige fordelingstiltak og til å styrke kommunene, helsevesenet og frivillig sektor, sier Davidsen.