Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

– Sammenslåing løser ikke kommunenes utfordringer

Pensjonistforbundet er uenig med utvalget som anbefaler å slå sammen flere kommuner. Vi mener dette bør avgjøres av den enkelte kommune, og dens innbyggere. Det viktige er at kommunene får nok ressurser til å kunne gi gode velferdstjenester til innbyggerne.

– Vi er uenig med flertallet i generalistkommune-utvalget, som vil ha en aktiv politikk for å få større kommuner enn i dag, sier Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet.

– Vi er uenig med flertallet i generalistkommune-utvalget, som vil ha en aktiv politikk for å få større kommuner enn i dag, sier Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet.

Regjeringen Solberg oppnevnte i 2020 et utvalg for å kartlegge og analysere det såkalte generalistkommune-systemet. Generalistkommune-prinsippet innebærer at alle kommuner har samme juridiske status og det samme ansvaret for de lovfestede oppgavene, uavhengig av innbyggertall, bosettingsstruktur og økonomi. Utvalgets forslag ble sendt på høring i vår, og Pensjonistforbundet har svart på høringen.

– Flertallet av utvalgets medlemmer mener at det bør drives en aktiv politikk for få større kommuner enn de vi har i dag. Dette er vi uenige i, sier leder av Pensjonistforbundet, Jan Davidsen. Spørsmål om sammenslåing av kommuner bør avgjøres av den enkelte kommune og deres innbyggere. Det viktige er at kommunene får tilført nok ressurser til å tilby gode nok velferdstjenester til sine innbyggere.

Norske kommuner er veldrevne og har vært helt avgjørende for den norske velferdsstaten, både når det gjelder utvikling og drift. Når det gjelder sentrale velferdstjenester, og da i særlig grad pleie- og omsorgstjenester, er innbyggere i mindre kommuner generelt mer tilfreds med tjenestene enn innbyggere i større kommuner, påpeker Pensjonistforbundet.

Frivilligheten kan spille en viktig rolle

En av utvalgets anbefalinger er å legge til rette for frivillig sektor i kommunene gjennom gode, forutsigbare samarbeids- og rammebetingelser, noe Pensjonistforbundet støtter. Allerede i dag bidrar de eldre mer i frivillig sektor, både organisert og uorganisert, enn andre aldersgrupper, med et bidrag til en verdi av om lag 29 milliarder kroner i året. Det forventes at eldre vil leve lenger, ha bedre helse og utgjøre en stadig større andel av befolkningen fremover. Eldre kan dermed potensielt bidra enda mer innen frivilligheten i årene som kommer, anslått til å utgjøre omkring 51 milliarder kroner i 2035. (Kilde: Nyanalyse 2021 «Verdien av aktive seniorer»)

– For at dette skal skje, må den organiserte frivilligheten få bedre rammevilkår, sier Jan Davidsen. Slik det er i dag er finansieringen av frivillig sektor ofte prosjektbasert, kortvarig og uforutsigbar. Frivillig sektor bør dessuten få benytte kommunale og fylkeskommunale lokaler gratis til kurs- og møtevirksomhet, kulturarrangementer og sosiale treff. 

Demografiske endringer vil kreve omstilling

Utvalget viser til at det vil bli færre i yrkesaktiv alder i forhold til antallet eldre («pensjonister») i tiårene fremover, og bruker disse demografiske endringene som argument for at mange kommuner ikke vil være bærekraftige i fremtiden.

Pensjonistforbundet er enig i at den store økningen i antallet eldre vil kreve betydelige omstillinger og innsats for å ivareta endringer i behovet for tjenester fra kommunene. Men vi mener det er mer enn nok ressurser til å løse dette, gitt at eldre er forventet å stå lengre i arbeidslivet og at vi kan forvente produktivitetsvekst fremover.

– Det er dessuten ikke slik i dag at eldre forsørges av de yrkesaktive. De eldre har egne inntekter, de betaler skatter og avgifter på linje med andre borgere, og de betaler selv for deler av tjenestene de mottar i pleie- og omsorgssektoren. De forslitte påstandene om at de eldre forsørges av de yrkesaktive tilhører en forgangen tid da de eldre levde på kår og i storfamilier, sier Jan Davidsen.