Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Møte om pasientreiser: – Regelverket må endres!

– Hvis systemene blir viktigere enn folkene, er vi på ville veier, sa forbundsleder Jan Davidsen, da han møtte politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet for å snakke om pasientreiser. Det er mange eksempler på at systemet er for rigid og ikke gagner brukerne.

Pensjonistforbundet mener at kvaliteten på pasientreiser er svært varierende, med lang saksbehandlingstid, tungvinte løsninger for å få refundert utgifter og problemer med å få dekket faktiske kostnader. Men den største utfordringen er at pasienter ikke kommer til og fra helsetjenestene på raskest og best mulig måte. Anbudsregler og hensyn til økonomi medfører lang ventetid, og at tjenesten leveres når den er billigst. Det rammer særlig eldre pasienter og er uakseptabelt. Derfor mener Pensjonistforbundet at pasientforskriften må endres.

– Det må bli enklere å bruke fornuft. Vi ber om et mer fleksibelt system, der man kan ta hensyn til ulike behov og ulik geografi, sa Jan Davidsen til statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) og fagfolkene i departementet. De skal nå revidere regelverket, og har bedt Pensjonistforbundet om å komme med eksempler der Paisentreiser ikke fungerer. Forbundet vil også levere skriftlig innspill i selve høringen, som har frist i midten av april. 

For komplisert

Pensjonistforbundet har registrert at krav om billigste reise kan påføre pasienter tidsbruk på 15-17 timer for en halv times konsultasjon. I noen tilfeller har eldre pasienter reist hjemmefra kl. 06.00 for en halv times behandling på sykehus, med påfølgende hjemreise kl. 22.30. I den lange ventetiden er pasienten overlatt til seg selv, uten tilbud om et sted å være eller muligheter for å få noe å spise.

Pasienter som bor slik til at det ikke er offentlig kommunikasjon tilgjengelig, må bruke drosje. Få er oppmerksomme på at slik bruk av drosje må godkjennes av lege og rekvireres. Det ender med at drosjeregningen ikke dekkes fullt ut, mens egenandelen ved reisen blir på mange hundre kroner. Eldre pasienter rammes særlig hardt, de står i liten grad på kravene sine og får dermed ikke ivaretatt sine rettigheter. Mange lar rett og slett være å benytte Pasientreiser, fordi det oppleves for komplisert.

Dette mener Pensjonistforbundet:

 • Pasientens ve og vel bør være det viktigste, pasientreisen må være faglig forsvarlig.
 • Sykehusene skriver ut pasientene tidligere og dette går ut over de sårbare eldre. Nødvendig opphold på pasienthotell må dekkes i sin helhet dersom det grunnet helse eller reisevei er det beste for brukeren.
 • Reiser uten rekvisisjon bør være tillitsbasert, det vil si at den enkelte pasient selv klarer å finne den best mulige måten å reise til behandler. Dette fungerte bra under pandemien, og vi antar at det forenklet saksbehandlingstiden betraktelig, og dermed også ga reduserte kostnader.
 • Alle pasientkontor bør ha en sjekkliste før bestilling av transport / drosje.
 • Det bør være lov å tenke økonomi og sunn fornuft for bestiller hos Pasientreiser, slik at lokale transporttilbud kan benyttes. Det vil spare både tid, penger og miljø.
 • Pasientreiser skal ikke overprøve en henvisning fra en behandler for å spare penger.
 • Anbudsoppdraget bør følges bedre opp for å sikre at pasientene får rett transport til rett tid og sted.
 • Det bør opprettes et kontrollsystem som trer i kraft etter tildeling av oppdrag for Pasientreiser.
 • Det bør være enkelt å klage dersom pasienter ikke blir hentet til rett tid eller kommer for sent.

Fakta om pasientreiser

 • Pasientreiser HF er et nasjonalt helseforetak, som forvalter rettighetene dine etter pasient- og brukerrettighetsloven og pasientreiseforskriften.
 • Har du reist til eller fra behandling som dekkes av det offentlige, kan du ha rett til å få stønad til reiseutgiftene dine. Hovedregelen er at du ordner reisen din på egen hånd, og søker i etterkant. Du kan søke inntil seks måneder etter at reisen ble gjennomført.
 • Hvis du av helsemessige eller trafikale årsaker ikke kan reise med offentlig transport, kjøre selv eller bli kjørt, kan du ha rett på en rekvirert pasientreise. Behandleren din avgjør om du har behov for rekvirert reise av helsemessige årsaker.
 • Er det trafikale årsaker til at du trenger rekvirert transport på hele eller deler av reisen, skal reisen rekvireres av Pasientreiser.
 • Hvis du ikke har frikort, må du betale en egenandel hver vei.
– Vi ber om et mer fleksibelt system, der man kan ta hensyn til ulike behov og ulik geografi, sa forbundsleder Jan Davidsen til statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap).

– Vi ber om et mer fleksibelt system, der man kan ta hensyn til ulike behov og ulik geografi, sa forbundsleder Jan Davidsen til statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap).