Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Dyrtiden gjør vondt verre for vanskeligstilte eldre

Vanskeligstilte eldre i Norge rammes av kutt i bostøtten og lav pensjonsvekst. Vi er bekymret over at de svakeste skal betale prisen for regjeringens stramme budsjettpolitikk.

Illustrasjon: iStock

Illustrasjon: iStock

Husbankens statistikk viser at det er 3 110 færre husstander over 67 år som mottar bostøtte enn i april, etter at regjeringen fjernet den ekstra strømstøtten i bostøtten.

Gjennomsnittlig utbetalt beløp har også sunket. Bostøtten til eldre har nå sunket fra 30 992 mottakere i mai 2010 til 13 662 i 2024.

Svak pensjonsutvikling for de som har minst

Årets trygdeoppgjør har gitt lav uttelling for minstepensjonister og mangler en tydelig sosial profil som svarer på de økonomiske utfordringene. Kjøpekraften anslås styrket med 0,7 prosent i år. Det er ikke gitt kronetillegg som kunne løftet de fattigste eldre. «Enkepensjonen» vil heller ikke lenger bli oppregulert.  

Det er hovedsakelig enslige, eiendomsløse leietakere med de laveste pensjonene som også mister og får kutt i bostøtten. Sammen med Bostøttealliansen har Pensjonistforbundet uttrykt stor bekymring over utviklingen bostøtten for de vanskeligstilte har tatt.

Forskning: Flere eldre sliter

SIFO-rapporten Utsatte grupper i dyrtiden - Husholdenes økonomiske trygghet fra august 2023, viser at hele 40 prosent av pensjonist-husholdninger med inntekter under 400 000 kroner, sliter økonomisk. Av disse klassifiseres 20 prosent i kategorien «ille ute», mens ytterligere 20 prosent betegnes som «slitere».

Andelen som er «ille ute» har økt med 12,5 prosentpoeng siden 2020/21. Rapporten beskriver husholdninger som har fått redusert økonomisk trygghet og står i fare for å misligholde boutgifter.

Pensjonistforbundet bekymret

Pensjonistforbundet er bekymret over at de svakeste skal betale prisen for regjeringens stramme budsjettpolitikk for å få ned inflasjonen. Vi har bedt Stortinget bevilge ekstra midler over statsbudsjettet for å sikre pensjonister og uføre med lav og middels inntekt en bedre inntektsutvikling.  

Vi er kritisk til gjentatte kutt og underregulering av bostøtten, og arbeider sammen med Bostøttealliansen for å sikre en trygg boligsituasjon for vanskeligstilte.