Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Behov for bedre tallgrunnlag om pensjon

– Dagens fremstilling av pensjonisters inntekt skjuler store og viktige forskjeller, sier forbundsleder Jan Davidsen. Pensjonistforbundet tok initiativ til et møte med regjeringen, for å foreslå endringer.

– Det er økende behov for bedre og mer nyanserte framstillinger av pensjonistenes inntekter. Vi fremmer derfor flere forslag til hvordan dette arbeidet kan gjøres og bør organiseres, sa forbundsleder Jan Davidsen til statssekretær Ellen Bakke i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

– Det er økende behov for bedre og mer nyanserte framstillinger av pensjonistenes inntekter. Vi fremmer derfor flere forslag til hvordan dette arbeidet kan gjøres og bør organiseres, sa forbundsleder Jan Davidsen til statssekretær Ellen Bakke i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Davidsen møtte i går statssekretær Ellen Bakke i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Formålet var å diskutere hvordan man kan få en bedre framstilling av pensjonistenes inntektsutvikling.

Skjuler store forskjeller

– Vi ser at flere av dagens fremstillinger skjuler store og viktige forskjeller blant pensjonistene. Dermed gis det ikke et tilstrekkelig og noen ganger for positivt bilde av inntektsutviklingen. Det kan gå særlig utover de med de laveste pensjonene, sa Davidsen.

Blant pensjonister er det store forskjeller mellom aldersgrupper, innad i aldersgruppene, mellom kjønn, og innad i hvert årskull. Dagens beskrivelser av inntektene gir ikke et tilstrekkelig nyansert bilde av dette. Et bedre tallgrunnlag er derfor nødvendig for å kunne ta bedre beslutninger.

Ingen har samme pensjon

Pensjon er individuelt opparbeidede rettigheter, underlagt flere regelverk og systemer. Alderspensjonen fra folketrygden øker i takt med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, men lengde på opptjening og når man tar ut pensjon varierer mye. I tillegg kommer tjenestepensjoner som øker på ulikt vis.

Hvilken samlet pensjonsinntekt man får, avhenger derfor av om man har AFP, offentlig tjenestepensjon, eller innskuddspensjon, ytelsespensjon eller fripolise. Fremover blir det også årskullspesifikke minsteytelser, og ingen regulering av gjenlevendetillegg.

– Behovet for bedre og mer nyanserte framstillinger av pensjonistenes inntekter er derfor økende. Vi har derfor i dag fremmet flere forslag til regjeringen om hvordan dette arbeidet kan gjøres og bør organiseres, sier Davidsen.