Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Mangfold

Seniorer er en mangfoldig gruppe, derfor er det viktig med flere innfallsvinkler for å nå ut til alle.

Vi har signert mangfoldsplakaten

Vi har signert mangfoldsplakaten

Det etniske og kulturelle mangfoldet i befolkningen i Norge har økt vesentlig de siste tiårene. Pensjonistforbundet ønsker i større grad å speile mangfoldet, både i medlemsmassen og i de representative organene.

I 2020 vedtok Frivillighet Norge Mangfoldsplakaten som et verktøy for å øke det etniske og kulturelle mangfoldet i frivillige organisasjoner. Pensjonistforbundets sentralstyre besluttet høsten 2022 å signere Mangfoldsplakaten for å øke oppmerksomheten rundt dette viktige arbeidet.

Veileder

Pensjonistforbundet oppfordrer fylkes- og lokalforeninger til å arbeide aktivt for å inkludere seniorer med minoritetsbakgrunn i sine aktiviteter.

Pensjonistforbundets verdier er: Inkludering, medbestemmelse og innflytelse. Inkluderer vi alle, eller er det tid for å øke bevisstheten rundt etnisk og kulturelt mangfold i vår organisasjon?

For å oppnå etnisk og kulturelt mangfold i Pensjonistforbundet, må alle i organisasjonen få eierskap til mangfoldsarbeidet. Vi må jobbe systematisk for mangfold i alle ledd, slik at dette blir en naturlig del av Pensjonistforbundet. Å jobbe for mangfold handler ofte om å finne nye måter å gjøre ting på.

Frivillige organisasjoner må være oppmerksomme på at økonomi, funksjonsnedsettelser, kjønn, seksualitet og utdanning kan utgjøre barrierer for deltakelse i frivilligheten og at noen kan bli møtt av flere barrierer.

Sentralt

  • Jobbe bevisst med å synliggjøre vår satsning og holdning ved f.eks. å benytte oss av Mangfoldsplakat-logoen når vi kommuniserer både internt og eksternt. Slagord kan også være et alternativ.
  • Være bevisst på hvordan vi kommuniserer utad, f.eks. ved bruk av bilder.
  • Være bevisst på dette ved rekruttering av ansatte, tillitsvalgte og frivillige.

Lokalt

  • Tenk på det som en spennende mulighet til å utvide horisonten gjennom å lære om andre kulturer, bakgrunner og måter å leve livet på, og bli kjent med nye mennesker med variert bakgrunn.
  • Kontakte voksenopplæringen i kommunen og diskutere et samarbeid for økt forståelse og kontakt mellom pensjonistforeningen og eldre med minoritetsbakgrunn.
  • Sette temaet på agendaen, invitere fagpersoner for å øke kunnskapen om kulturelt og etnisk mangfold, både blant tillitsvalgte og medlemmer.
  • Sette konkrete mål for å øke mangfoldet. Hvordan tenke når vi planlegger aktiviteter, rekrutterer nye medlemmer og tillitsvalgte?
  • Samarbeide med kommunen og andre frivillige organisasjoner om arrangementer og tiltak som inkluderer alle.

Hvordan jobbe med mangfold?

Etnisk mangfold

Erfaring viser at der man kan møtes ansikt til ansikt med et åpent «hei» og et smil fungerer aller best. Eksempler på slike møteplasser er besøk hos internasjonale lag og foreninger, ha stand på festivaler, morsmålsdager og andre arrangementer.

I tillegg trekkes også «døråpnere» frem som svært viktige for å komme i kontakt med seniorer med minoritetsbakgrunn. «Døråpnere» er ressurspersoner i lokalmiljøet som har tilgang eller kjennskap til ulike grupper som ikke snakker godt norsk og/eller er passive i nærmiljøet. «Døråpnerne» kan også være pårørende. De fungerer som et mellomledd i kommunikasjonen med denne gruppen, og er en måte å komme i kontakt med seniorene på utenfor etablerte kanaler.

«Døråpnerne» er viktige for at jungeltelegrafen flyter godt, enten det er på arabisk, pakistansk eller urdu. Seniorer med minoritetsbakgrunn benytter seg ikke av digitale kanaler i like stor grad som andre, og vet ikke nødvendigvis hvordan man skal koble seg på eksisterende aktiviteter og medvirkningsprosesser, eller hvordan bli frivillig.

I tillegg til å kunne tilby en trivelig møteplass, kan ulike aktiviteter være en god innfallsvinkel for seniorer med minoritetsbakgrunn. Noen eksempler kan være strikking, trening og matlaging, som gjør at mulige språkbarrierer ikke blir så fremtredende. Her er det kun fantasien som setter grenser.

Fysisk mangfold

Det er viktig å legge til rette for møteplasser og aktiviteter som inkluderer alle seniorer. Man skal kunne delta på linje med andre, enten man sitter i rullestol, bruker rullator, er hørselshemmet eller er blind/ svaksynt, for å nevne noen eksempler. Kanskje kan lokalforeningen inngå et samarbeid med foreninger som jobber med slik funksjonsnedsettelser? Kanskje kan dette være temaer på medlemsmøter og åpne møter?

Seksuelt mangfold

Pensjonistforbundet skal ikke diskriminere noen, men kjennetegnes ved åpenhet og toleranse. Foreningen FRI har blant annet fylkeslag og kan kontaktes for foredrag og annet samarbeid, for å øke kunnskapen om seksuelt mangfold, både blant tillitsvalgte og medlemmer.

Les mer

Vi setter mangfold på dagsordenen