Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er samlebetegnelsen for teknologi som skal hjelpe folk i hverdagen.

Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse og mobilitet. Hensikten er å styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen, til tross for sykdom eller nedsatt funksjonsevne.

Velferdsteknologi kan også fungere som støtte til pårørende og kan i mange tilfeller forebygge behovet for kommunale tjenester eller sykehjemsplass.

Foredrag eller kurs

Bli bedre kjent med hva velferdsteknologi er, hvilke løsninger som finnes og hvordan du kan få dem hjem til deg. Vi holder gratis kurs over hele landet, i samarbeid med lokale aktører.

Kurset er en videreføring av prosjektet Morgendagens aktivitetssenter, støttet av Helsedirektoratet.

Ta kontakt med prosjektleder Anne-Kari Minsaas for mer informasjon.

Telefon 470 24 559 eller e-post: anne-kari.minsaas@pensjonistforbundet.no

Opplæringshefte i velferdsteknologi

Pensjonistforbundet mener det er avgjørende at ambassadører, brukerrepresentanter og eldrerådsrepresentanter deltar i arbeidet for å gi alle eldre tilgang på god velferdsteknologi. Derfor har vi laget et opplæringshefte om temaet.

I heftet som du kan laste ned digitalt her (PDF), vil vi gi en innføring i hva velferdsteknologi er, hvorfor det er så viktig å innføre velferdsteknologi som del av omsorgstjenestene og hva som skal til for å lykkes.

Underveis i opplæringsheftet er det flere tips til spørsmål og momenter som du kan jobbe ut fra når du skal påvirke politiske prosesser. Målet er at din kommune vil legge til rette for at eldre får muligheten til å ta i bruk gode velferdsteknologiske løsninger.

OPPLÆRINGSHEFTE VELFERDSTEKNOLOGI

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har pågått siden 2014, og i august 2021 besluttet daværende regjering at programmet skal forlenges ut 2024. Helsedirektoratet fikk ansvar for å gjennomføre programmet.

Se oppdaterte rapporter fra prosjektet her.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram skal bidra til at velferdsteknologi blir en integrert del av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Hovedmålene i programmet er å gi personer med funksjonsnedsettelser og helseutfordringer trygghet til å kunne bo i egen bolig lengst mulig og muligheter til å mestre eget liv og helse.

Nasjonal eHelsestrategi for helse- og omsorgssektoren

Dette er helse- og omsorgssektorens felles strategi for digitalisering, og skal bidra til felles overordnede prioriteringer og økt gjennomføringsevne på e-helseområdet i Norge. Strategien skal være samlende og retningsgivende i årene fremover.

Hvorfor velferdsteknologi?

Velferdsteknologi kan bidra til at eldre er tryggere i sitt eget hjem, og til at de kan bo hjemme lenger. Blant annet kan rehabilitering, oppfølging og behandling av kroniske sykdommer bli gjort hjemme.

I årene som kommer vil det bli mer vanlig med digitale konsultasjoner og digital hjemmeoppfølging. Det er derfor viktig at alle får informasjon om de muligheter som finnes og har lik tilgang på nødvendige hjelpemidler.

Velferdsteknologi er også et nyttig hjelpemiddel for å motvirke ensomhet og for å skape aktivitet i hverdagen. Under pandemien er det blitt enda mer tydelig hvor viktig det er å kunne ha sosial kontakt selv om man er isolert. Vi ønsker at alle eldre skal få mulighet til å bruke passende hjelpemidler - og ikke minst få opplæring til å bruke dem.

Det er viktig at teknologien er enkel å bruke og at de som har behov for opplæring, får det. Pensjonistforbundet er opptatt av at brukere og pårørende blir lyttet til, og jobber derfor for å fremme brukermedvirkning.

Vi har dialog og samarbeid med leverandører, vi kurser teknologiambassadører som er våre brukerrepresentanter i kommunene, og oppfordrer ellers kommuner og andre til å etablere brukerutvalg. Eldrerådene vil også være viktige i dette arbeidet.

Pensjonistforbundet mener at:

• Eldre med behov for helse- og omsorgstjenester kan bo lenger hjemme ved aktiv bruk av velferdsteknologi.

• Alle eldre må ha lik tilgang på nødvendig velferdsteknologi, uavhengig av inntekt og bosted.

• Bruk av velferdsteknologi i omsorgstjenestene må være basert på samtykke og ikke innebære unødvendige eller uforholdsmessige inngrep i brukerens og pårørendes personvern og privatliv.

• Det må bevilges mer penger på statsbudsjettet til utvikling og implementering av velferdsteknologi. Retten til tildeling av hjelpemidler og velferdsteknologi må forbedres.

• Brukerperspektivet er sentralt i utvikling og implementeringen av velferdsteknologi. Individuelle behov må blir ivaretatt i større grad enn i dag.

• Kommunene må øke bruken av velferdsteknologi som ivaretar pasientsikkerhet, for eksempel trygghetsalarmer.

• Kommunene må legge til rette for bruk av GPS, som kan bidra til å gjøre hverdagen tryggere for mennesker med demens og deres pårørende.

Lokalforeningenes oppgaver:

Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med:

• Å bidra til mer kunnskap om og opplæring i gode hjelpemidler.

• Å gi informasjon om velferdsteknologiske løsninger som kan lette hverdagen.

Velferdsteknologiens muligheter

I dette foredraget fra Pensjonistforbundet snakker Mona Rhein om velferdsteknologiens mange muligheter.