Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er samlebetegnelsen for teknologi som skal hjelpe folk i hverdagen.

Velferdsteknologi er teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse og mobilitet. Hensikten er å styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen, til tross for sykdom eller nedsatt funksjonsevne.

Velferdsteknologi kan fungere som støtte til pårørende og kan i mange tilfeller forebygge behovet for kommunale tjenester eller sykehjemsplass. Velferdsteknologi kan også bidra til å motvirke ensomhet og skape aktivitet i hverdagen.

Les om hvilke hjelpemidler som fins, og hvordan de kan forenkle livet litt.

Foredrag eller kurs

Pensjonistforbundet får stadig flere teknologiambassadører som besøker lokalforeninger og snakker om velferdsteknologi. Ta kontakt med prosjektleder Anne-Kari Minsaas for mer informasjon, tlf. 470 24 559 eller e-post: anne-kari.minsaas@pensjonistforbundet.no

Ønsker du å bli teknologiambassadør? Vi holder kurs over hele landet, som en videreføring av prosjektet Morgendagens aktivitetssenter, støttet av Helsedirektoratet. På kursene blir du bedre kjent med hva velferdsteknologi er, og hvilke løsninger som finnes. Ta kontakt med Unni Olimb Norman, tlf. tlf. 97 61 09 34 eller epost: unni.olimb.norman@pensjonistforbundet.no

Opplæringshefte i velferdsteknologi

Last ned vårt hefte for å få en innføring i hva velferdsteknologi er, hvorfor det er så viktig å innføre velferdsteknologi som del av omsorgstjenestene, og hva som skal til for å lykkes.

Heftet har tips til spørsmål og momenter som du kan jobbe ut fra når du skal påvirke politiske prosesser. Målet er at din kommune vil legge til rette for at eldre får muligheten til å ta i bruk gode velferdsteknologiske løsninger.

Opplæringshefte velferdsteknologi

Dette mener vi om velferdsteknologi

 • Aktiv bruk av velferdsteknologi gjør at eldre som trenger helse- og omsorgstjenester, kan bo lenger hjemme.
 • Alle eldre må ha lik tilgang på nødvendig velferdsteknologi, uavhengig av inntekt og bosted.
 • Teknologien må være enkel å bruke, og de som har behov for opplæring, må få det.
 • Bruk av velferdsteknologi i omsorgstjenestene må være basert på samtykke og ikke innebære unødvendige eller uforholdsmessige inngrep i brukeres og pårørendes personvern og privatliv.
 • Det må bevilges mer penger på statsbudsjettet til utvikling og implementering av velferdsteknologi. Retten til tildeling av hjelpemidler og velferdsteknologi må forbedres.
 • Brukerperspektivet er viktig når velferdsteknologi utvikles og implementeres. Individuelle behov må ivaretas i større grad enn i dag.
 • Kommunene må øke bruken av velferdsteknologi som ivaretar pasientsikkerhet, for eksempel trygghetsalarmer.
 • Kommunene må legge til rette for bruk av GPS, som kan bidra til å gjøre hverdagen tryggere for mennesker med demens og deres pårørende.

Slik jobber vi med velferdsteknologi

 • Pensjonistforbundet jobber med å formidle informasjon om velferdsteknologiske løsninger som kan lette hverdagen.
 • Vi er opptatt av at brukere og pårørende blir lyttet til, og jobber derfor for å fremme brukermedvirkning.
 • Vi har dialog og samarbeid med leverandører.
 • Vi kurser teknologiambassadører som er våre brukerrepresentanter i kommunene, og vi oppfordrer kommuner og andre til å etablere brukerutvalg. Eldrerådene er også viktige i dette arbeidet.

Nasjonalt velferdsteknologi-program

Nasjonalt velferdsteknologi-program skal bidra til at velferdsteknologi blir en integrert del av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Hovedmålene er å gi personer med funksjonsnedsettelser og helseutfordringer trygghet til å kunne bo i egen bolig lengst mulig, og muligheter til å mestre eget liv og helse.

Programmet startet i 2014, og i 2021 ble det bestemt at det skulle forlenges ut 2024. Helsedirektoratet fikk ansvar for å gjennomføre programmet. Se oppdaterte rapporter fra prosjektet her.