Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er samlebetegnelsen for teknologi som skal hjelpe folk i hverdagen.

Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, som styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet.

Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon.

Opplæringshefte i velferdsteknologi

Pensjonistforbundet mener det er avgjørende at eldrerådsrepresentanter deltar i arbeidet for å gi alle eldre tilgang på god velferdsteknologi, derfor har vi laget et opplæringshefte i velferdsteknologi.

I heftet du kan laste ned digitalt her (PDF) vil vi gi en innføring i hva velferdsteknologi er, hvorfor det er så viktig å innføre velferdsteknologi som del av omsorgstjenestene og hva som skal til for å lykkes.

Underveis i opplæringsheftet er det flere tips til spørsmål og momenter som du kan jobbe ut fra når du skal påvirke politiske prosesser, slik at din kommune vil legge til rette for at eldre får muligheten til å ta i bruk gode velferdsteknologiske løsninger.

OPPLÆRINGSHEFTE VELFERDSTEKNOLOGI

Gratis kurs om velferdsteknologi

Bli mer kjent med hva velferdsteknologi er, hvilke løsninger som finnes og hvordan du kan få dem hjem. Vi holder gratis kurs over hele landet, i samarbeid med lokale aktører.

Kurset er en videreføring av prosjektet "Morgendagens aktivitetssenter", støttet av Helsedirektoratet.

Ta kontakt for mer informasjon:

E-post: tone.bye@pensjonistforbundet.no

Telefon: 418 04 832

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Skal vi lykkes med å innføre og ta i bruk velferdsteknologi, er det avgjørende at ansatte, brukere og pårørende får riktig og god opplæring. Målet for opplæringen er å gi grunnleggende kompetanse i velferdsteknolog og nytenkning i tjenesten, slik at det kan gjøres riktige vurderinger om utvikling, iverksetting og oppfølging av nye helse- og omsorgstjenester i kommunene.

Ny teknologi, nye arbeidsformer og nye tjenester fører til et stort behov for å få ny kompetanse inn i feltet, og det å heve kompetansen til ansatte, brukere og pårørende vil være avgjørende for å kunne gi kvalitativt gode tjenester i fremtiden.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram ble etablert i 2014. Helsedirektoratet fikk ansvar for gjennomføringen av programmet.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram skal bidra til at velferdsteknologi blir en integrert del av de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Hovedmålene i programmet er å gi personer med funksjonsnedsettelser og helseutfordringer trygghet til å kunne bo i egen bolig lengst mulig og muligheter til å mestre eget liv og helse.

Det nasjonale programmet skal spre kunnskap om velferdsteknologi, bidra til gode modeller for innføring og bruk, og etablere standarder og IT-arkitektur for velferdsteknologi. Hovedoppgaven er å støtte kommunene slik at de kan prøve ut velferdsteknologiske løsninger i helse- og omsorgstjenestene.

Den nasjonale satsingen på velferdsteknologi omfatter nå fem ulike satsinger.

Kommunene som deltar tester hovedsakelig ut trygghetsskapende teknologier, varslings- og lokaliseringsteknologi, teknologi for avstandsoppfølging av personer med kroniske sykdommer og velferdsteknologi i sykehjem. Målgruppen er bred og omfatter brukere av helse- og omsorgstjenester uavhengig av alder, funksjonsnedsettelse og diagnose.

Hvorfor velferdsteknologi?

Velferdsteknologi vil bidra til at flere eldre kan bli boende lengre hjemme.

Velferdsteknologi gjør at blant annet rehabilitering, oppfølging og behandling av kroniske sykdommer, samt tilbud om nødvendig helsehjelp på reise, kan bli gjort hjemme. Eldre må ha lik tilgang på nødvendig velferdsteknologi, uavhengig av inntekt og bosted.

Fremtidige pensjonister vil ha bedre forutsetninger for, og være mer motivert til, å ta i bruk velferdsteknologi. Eldre som ikke er fortrolig med PC, nettbrett, mobiltelefon, internett eller GPS, kan føle seg fremmedgjort i møtet med velferdsteknologiske løsninger. Derfor er det viktig at teknologien er enkel å bruke og at de som har behov for opplæring, får det.

I dag er utviklingen av velferdsteknologi preget av å være et marked med for lite styring og retningslinjer. Praksisen fra kommune til kommune varierer i for stor grad og det er ikke tilstrekkelige systemer for å sikre at kommunene lærer av hverandre.

Både innkjøp og implementering av ny teknologi hos bruker og ansatte er krevende.

Pensjonistforbundet mener at:

•Eldre med behov for helse- og omsorgstjenester kan bo lenger hjemme, ved aktiv bruk av velferdsteknologi. Flere må få tilbud om velferdsteknologi.

•Bruk av velferdsteknologi i omsorgstjenestene må være basert på samtykke og ikke innebære unødvendige eller uforholdsmessige inngrep i brukerens og pårørendes personvern og privatliv.

•Det må komme økte bevilgninger til utvikling og implementering av velferdsteknologi i statsbudsjettet. Retten til tildeling av hjelpemidler og velferdsteknologi må forbedres.

•Brukerperspektivet er sentralt i utvikling og implementeringen av velferdsteknologi. Individuelle behov må blir ivaretatt i større grad enn i dag.

•Kommunene må øke bruken av velferdsteknologi som ivaretar pasientsikkerhet, for eksempel trygghetsalarmer.

•Kommunene må legge til rette for bruk av GPS, som kan bidra til å gjøre hverdagen tryggere for mennesker med demens og deres pårørende.

Lokalforeningens oppgaver:

Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med:

•Å bidra til mer kunnskap om og opplæring i gode hjelpemidler.

•Å gi informasjon om velferdsteknologiske løsninger som kan lette hverdagen.

Episode 17: Alt du trenger å vite om velferdsteknologi

Velferdsteknologi er tekniske hjelpemidler som gjør hverdagen enklere. I denne episoden får du møte den i Norge som kanskje kan mest om temaet, prosjektleder Tone Bye i Pensjonistforbundet.
Hør episoden her:

Nyby

Nyby er en ny type digital plattform for kommuner og organisasjoner som ønsker å løse viktige velferdsoppgaver i samarbeid med ansatte og innbyggere.
Filmen er tilgjengelig med både norsk og engelsk undertekst:

Tekstet på norsk:
Varighet 2 minutter 15 sekunder. Skjermformat 16:9 (liggende bilde).

English subtitles:
Duration 2 mins 15 sec. Screen format 16:9 (horizontal).

Hjemme best

Historien om hvordan kommune og næringsliv jobber sammen for at Hjørdis kan bo hjemme. Pensjonistforbundet sørger for at vi alle får ta del i kunnskapen.

GPS-teknologi som gir trygghet for brukere og pårørende

For Anemarie og Leif er en GPS-sporingsklokke det rette hjelpemidlet som skaper trygghet i hverdagen. En film om velferdsteknologi laget for Pensjonistforbundet av Sigurd Bernhardsen (Video for web AS).

Velferdsteknologiens muligheter

I dette foredraget fra Pensjonistforbundet snakker Mona Rhein om velferdsteknologiens mange muligheter.

Arne (88) formidler velferdsteknologi

En samtale mellom Arne Bjørnstad (88) og Mona Rhein. Filmet av Mona Rhein for Pensjonistforbundet.
Filmen er laget med tanke på å synliggjøre noen av de mange som gjør en fantastisk jobb med å formidle velferdsteknologi til eldre. Den er også ment som en honnør til en mann som i en alder av 88 år engasjerer mer en det som er gjennomsnittet for denne aldersgruppen. Arne Bjørnstad fortjener et klapp på skulderen og en honnør for sitt arbeid for pensjonister!