Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er samlebetegnelsen for teknologi som skal hjelpe folk i hverdagen.

Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse og mobilitet. Hensikten er å styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen, til tross for sykdom eller nedsatt funksjonsevne.

Velferdsteknologi kan også fungere som støtte til pårørende og kan i mange tilfeller forebygge behovet for kommunale tjenester eller sykehjemsplass.

Opplæringshefte i velferdsteknologi

Pensjonistforbundet mener det er avgjørende at eldrerådsrepresentanter deltar i arbeidet for å gi alle eldre tilgang på god velferdsteknologi. Derfor har vi laget et opplæringshefte om temaet.

I heftet som du kan laste ned digitalt her (PDF), vil vi gi en innføring i hva velferdsteknologi er, hvorfor det er så viktig å innføre velferdsteknologi som del av omsorgstjenestene og hva som skal til for å lykkes.

Underveis i opplæringsheftet er det flere tips til spørsmål og momenter som du kan jobbe ut fra når du skal påvirke politiske prosesser. Målet er at din kommune vil legge til rette for at eldre får muligheten til å ta i bruk gode velferdsteknologiske løsninger.

OPPLÆRINGSHEFTE VELFERDSTEKNOLOGI

Gratis kurs om velferdsteknologi

Bli bedre kjent med hva velferdsteknologi er, hvilke løsninger som finnes og hvordan du kan få dem hjem til deg. Vi holder gratis kurs over hele landet, i samarbeid med lokale aktører.

Kurset er en videreføring av prosjektet Morgendagens aktivitetssenter, støttet av Helsedirektoratet.

Ta kontakt med Ragnhild Nestaas Dahl, områdeleder fag og politikk for mer informasjon.

Telefon 412 67 656 eller e-post: ragnhild.nestaas@pensjonistforbundet.no

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Nasjonalt velferdsteknologiprogram ble etablert i 2014. Helsedirektoratet fikk ansvar for å gjennomføre programmet.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram skal bidra til at velferdsteknologi blir en integrert del av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Hovedmålene i programmet er å gi personer med funksjonsnedsettelser og helseutfordringer trygghet til å kunne bo i egen bolig lengst mulig og muligheter til å mestre eget liv og helse.

Hvorfor velferdsteknologi?

Ved å ta i bruk velferdsteknologi kan flere eldre bo hjemme lenger. Blant annet kan rehabilitering, oppfølging og behandling av kroniske sykdommer bli gjort hjemme. Vi mener alle eldre må ha lik tilgang på nødvendig velferdsteknologi, uavhengig av inntekt og bosted.

Eldre som ikke er fortrolig med PC, nettbrett, mobiltelefon, internett eller GPS, kan føle seg fremmedgjort i møtet med velferdsteknologiske løsninger. Derfor er det viktig at teknologien er enkel å bruke og at de som har behov for opplæring får det.

I dag er utviklingen av velferdsteknologi preget av å være et marked med for lite styring og retningslinjer. Praksisen fra kommune til kommune varierer i for stor grad og det er ikke tilstrekkelige systemer for å sikre at kommunene lærer av hverandre.

Pensjonistforbundet mener at:

•Eldre med behov for helse- og omsorgstjenester kan bo lenger hjemme ved aktiv bruk av velferdsteknologi.

•Alle eldre må ha lik tilgang på nødvendig velferdsteknologi, uavhengig av inntekt og bosted.

•Bruk av velferdsteknologi i omsorgstjenestene må være basert på samtykke og ikke innebære unødvendige eller uforholdsmessige inngrep i brukerens og pårørendes personvern og privatliv.

•Det må bevilges mer penger på statsbudsjettet til utvikling og implementering av velferdsteknologi. Retten til tildeling av hjelpemidler og velferdsteknologi må forbedres.

•Brukerperspektivet er sentralt i utvikling og implementeringen av velferdsteknologi. Individuelle behov må blir ivaretatt i større grad enn i dag.

•Kommunene må øke bruken av velferdsteknologi som ivaretar pasientsikkerhet, for eksempel trygghetsalarmer.

•Kommunene må legge til rette for bruk av GPS, som kan bidra til å gjøre hverdagen tryggere for mennesker med demens og deres pårørende.

Lokalforeningenes oppgaver:

Med hjelp fra våre lokalforeninger vil Pensjonistforbundet jobbe med:

•Å bidra til mer kunnskap om og opplæring i gode hjelpemidler.

•Å gi informasjon om velferdsteknologiske løsninger som kan lette hverdagen.

Episode 17: Alt du trenger å vite om velferdsteknologi

Velferdsteknologi er tekniske hjelpemidler som gjør hverdagen enklere. I denne episoden får du møte den i Norge som kanskje kan mest om temaet, prosjektleder Tone Bye i Pensjonistforbundet.
Hør episoden her:

Nyby

Nyby er en ny type digital plattform for kommuner og organisasjoner som ønsker å løse viktige velferdsoppgaver i samarbeid med ansatte og innbyggere.
Filmen er tilgjengelig med både norsk og engelsk undertekst:

Tekstet på norsk:
Varighet 2 minutter 15 sekunder. Skjermformat 16:9 (liggende bilde).

English subtitles:
Duration 2 mins 15 sec. Screen format 16:9 (horizontal).

Hjemme best

Historien om hvordan kommune og næringsliv jobber sammen for at Hjørdis kan bo hjemme. Pensjonistforbundet sørger for at vi alle får ta del i kunnskapen.

GPS-teknologi som gir trygghet for brukere og pårørende

For Anemarie og Leif er en GPS-sporingsklokke det rette hjelpemidlet som skaper trygghet i hverdagen. En film om velferdsteknologi laget for Pensjonistforbundet av Sigurd Bernhardsen (Video for web AS).

Velferdsteknologiens muligheter

I dette foredraget fra Pensjonistforbundet snakker Mona Rhein om velferdsteknologiens mange muligheter.

Arne (88) formidler velferdsteknologi

En samtale mellom Arne Bjørnstad (88) og Mona Rhein. Filmet av Mona Rhein for Pensjonistforbundet.
Filmen er laget med tanke på å synliggjøre noen av de mange som gjør en fantastisk jobb med å formidle velferdsteknologi til eldre. Den er også ment som en honnør til en mann som i en alder av 88 år engasjerer mer en det som er gjennomsnittet for denne aldersgruppen. Arne Bjørnstad fortjener et klapp på skulderen og en honnør for sitt arbeid for pensjonister!