Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Samordningsfellen - hva er det?

Folk flest tror at formålet med pensjonsreformen er at folk skal arbeide lenger, men samordningsloven innebærer at man kan tape hele tjenestepensjonen man har spart opp etter 30-40 års arbeid.

Ja, du leser riktig:

«Samordningsfellen» innebærer at tjenestepensjonen til offentlig ansatte født 1944-1962 blir LAVERE ved at de fortsetter å jobbe etter fylte 67 år!

Samordningsfellen ble innført med de nye reglene for samordning av folketrygd og offentlig tjenestepensjon, ved pensjonsreformen i 2011.

De som rammes får ingen tjenestepensjon selv om de har arbeidet og spart opp tjenestepensjon i 30–50 år.

«Det måtte jo være en regnefeil?»

Steinar Evensen, Unni Bjelland og Svein Grindahl er tre av anslagsvis 20.000 - 25.000 personer som er rammet av samordningsfella.

Her ser du deres historier:

Molbopolitikk

Samordningsfellen er forskjellsbehandling etter fødselsår, som berører årskullene født fra 1944 til 1962.

De som er født 31. desember 1943 eller tidligere får, om de arbeider til 73 år, en samlet pensjon på 66,2 prosent av sluttlønn.

Men de som er født én dag senere – 1. januar 1944 – får bare 48,6 prosent av sluttlønn i alderspensjon.

For dem som er født 1. januar 1954 endrer systemet seg, og de får normalt 54 prosent av sluttlønna dersom de arbeider til 73 år og er født i 1954.

De som er født i 1962 får 62,5 prosent om de arbeider til 73 år.

Men er du så heldig å være født fra og med 1. januar 1963, altså én dag senere, gjør pensjonen et kjempehopp og du mottar over 74 prosent av sluttlønna om du arbeider til 73 år.

Samlet årlig pensjon kan altså bli opptil 20 prosentpoeng lavere (som prosentandel av sluttlønn) om en arbeider til en er 73–74 år, sammenlignet med om en slutter ved 67 år.

Samordningsfellen er derfor molbopolitikk, oppfattes som svært urimelig av dem som rammes, og motvirker det viktigste målet for pensjonsreformen – at flere personer skal stå lenger i arbeid.

Samordningsfellen må opphøre

Støtt Pensjonistforbundet i kampen for å bli kvitt samordningsfellen.

Bli medlem nå

Svekker arbeidslinjen

En annen konsekvens av Samordningsfellen er at personer i offentlig sektor slutter å arbeide tidligere enn de gjorde før pensjonsreformen.

Når offentlig ansatte slutter å arbeide tidligere, svekkes arbeidslinjen og arbeidsinnsatsen reduseres.

Det fører til at pensjonskassenes utgifter blir høyere og inntektene til pensjonskassene lavere, skatteinntektene blir lavere og verdiskapingen blir lavere.

Milliardtap for samfunnet

Avhengig av hvor mye arbeidsinnsatsen reduseres, er våre anslag at Samordningsfellen reduserer skatteinntektene med mellom 8 og 15 milliarder kroner og BNP mellom 24 og 43 milliarder kroner.

PENSJONISTFORBUNDET VIL AT:

  • Samordningsfellen må opphøre.

  • Ingen skal tape pensjon fordi de jobber lengre enn 67 år.

  • De som er berørt skal få beregnet pensjonen på nytt og få etterbetalt det de har mistet.

  • Samordningsfradragets forholdstall må begrenses nedad til 1,000.

STØTT VÅRT ARBEID FOR Å BLI KVITT SAMORDNINGSFELLEN. BLI MEDLEM NÅ.

Seminar på Stortinget

Den 20. mai 2022 ble det arrangert et seminar om samordningsfellen i kinosalen på Stortinget. Du kan se opptak fra seminaret på denne siden.


Rapport om samordningsfellen: