Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Menneskerettigheter brytes – noe må gjøres NÅ!

De alvorligste menneskerettighetsbruddene mot eldre i Norge skjer overfor de sykeste og svakeste. De som ikke får den omsorgen de har behov for, fordi omfanget og kvaliteten på tjenestene er for dårlig. Dette er godt kjent, men vi savner tiltak for å få slutt på lidelsene.

Det er over en million alderspensjonister i Norge. Om lag 170 000 mottar helse- og omsorgstjenester i eget hjem, og om lag 40 000 bor på institusjon. Det betyr at 1 av 5 alderspensjonister er direkte berørt av kvaliteten på eldreomsorgen.

-  Det finnes ikke en sannhet om eldreomsorgen i Norge. Men det er dessverre for mange eksempler på uverdige forhold. Derfor oppfordrer vi våre fylkes- og lokalforeninger til å markere eldredagen ved å sette søkelys på forholdene i eldreomsorgen, sier Jan Davidsen, leder av Pensjonistforbundet.

Forskning og medieoppslag viser flere menneskerettighetsbrudd i eldreomsorgen

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har påpekt flere brudd på eldres menneskerettigheter i eldreomsorgen. Vold mot eldre er et vedvarende problem, både for hjemmeboende og beboere på sykehjem. Og bruken av tvang, utbredelsen av underernæring og uheldig legemiddelbruk utgjør en menneskerettslig utfordring. Forskning av bl.a. Senter for omsorgsforskning, Helsedirektoratet, SSB, FHI og NTNU underbygger dette.

Medieoppslag gjennom flere år (senest på NRK Brennpunkt i 2023) viser uverdige forhold i eldreomsorgen, med store mangler og til og med lovbrudd. Eldre med behov for sykehjemsplass må fortsatt bo hjemme. De som mottar tjenester i eget hjem må forholde seg til mange ansatte, med dårlig tid og liten kjennskap til den enkelte tjenestemottaker. Eldre utsettes for tvang og frihetsberøvelse både på institusjon og i eget hjem. Og eldre med nedsatte kognitive ferdigheter får ansvar for egen ernæring og å administrere egen medisinering.

Pensjonistforbundet krever handling nå!

De uverdige forholdene i eldreomsorgen er godt kjent, men det mangler dessverre tilstrekkelig politisk vilje til å gjøre noe med dem. Det forutsetter en helhetlig innsats på flere områder. Det er behov for flere sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser, flere og bedre kvalifiserte ansatte i eldreomsorgen, bedre organisering av tjenestene og bedre arbeidsvilkår for de ansatte.

- Eldreomsorgen er underfinansiert og underbemannet i dag. Antall personer over 80 år vil øke med nesten 50 prosent fram mot 2030. Vi kommer derfor ikke utenom at eldreomsorgen må tilføres mer ressurser nå og enda mer fremover, sier Davidsen.

Pensjonistforbundet krever at:

  • kommunenes frie inntekter må økes
  • Husbankens tilskuddsordning til etablering og oppussing av sykehjem og heldøgns omsorgsboliger må styrkes
  • det utdannes og rekrutteres flere til den kommunale helse- og omsorgstjenesten
  • omsorgstjenestene organiseres bedre, med arbeidsvilkår som gjør at flere vil jobbe og fortsette i sektoren

Alvorlige forhold må avdekkes

Det er grunn til å tro at vold og andre overgrep mot eldre er underrapportert. Det skyldes både at de skjer i det skjulte og at dem som blir utsatt ikke har ressurser til å sette seg til motverge eller si fra. Men det skyldes også at det ikke er etablert rutiner for avdekking og rapportering av vold og overgrep, og manglende kompetanse og bevissthet blant de ansatte.

Stortinget vedtok i 2021 at regjeringen skulle etablere nasjonale retningslinjer for utredning og håndtering av eldrevoldssaker, samt etablere meldeplikt til tilsynsmyndighetene når det er grunn til å tro at eldre blir utsatt for vold og overgrep. Regjeringen har ennå ikke iverksatt Stortingets vedtak.

-  Det er behov for mer kunnskap om og rapportering om alvorlige forhold. Eldre utsettes for overgrep uten at dette fanges opp. Derfor krever vi at regjeringen umiddelbart iverksetter Stortingets vedtak om å etablere nasjonale retningslinjer og meldeplikt, sier Davidsen.

I tillegg mener Pensjonistforbundet at alle kommuner bør ta i bruk TryggEST. Det er en modell for å hjelpe kommunene med forebygging, avdekking og håndtering av vold og overgrep mot risikoutsatte voksne. En gjennomgang av forsøksperioden 2018–2020 konkluderte med at programmet bidro til at det ble avdekket seks til åtte ganger så mange saker sammenliknet med før programmet ble tatt i bruk. Kun 1 av 5 kommuner benytter TryggEST i dag.

Pensjonistforbundet krever at:

  • Regjeringen umiddelbart følger opp Stortingets vedtak fra 2021 om å etablere nasjonale retningslinjer og meldeplikt
  •  Alle kommuner tar i bruk TryggEST

Menneskerettighetene gjelder for alle – også eldre som mottar omsorg

FNs menneskerettigheter er universelle, dvs. at de gjelder for alle. De omfatter bl.a. retten til liv og sikkerhet, frihet fra tortur, rett til privatliv, vern mot diskriminering, tanke- og religionsfrihet, ytringsfrihet, rett til arbeid, helse og velferd. FN har også i tillegg til menneskerettighetene nedfelt noen egne prinsipper for eldre. Disse omfatter rett til uavhengighet, deltakelse, omsorg, verdighet og selvrealisering.

Å ikke få den helsehjelpen man behøver eller å bli utsatt for vold, tvang og frihetsberøvelse, er åpenbare brudd på menneskerettighetene. Men det er viktig å huske på at også lav kvalitet i omsorgstjenestene kan være brudd på menneskerettighetene. Dette kan for eksempel være manglende aktivitetstilbud, mye alenetid og ensomhet, eller at omsorgsoppgaver som kroppsvask, munn- og tannstell og assistanse ved måltider blir hyppig utelatt eller utsatt. 

Eldre omsorgsmottakere har rett til å være trygge, få nødvendig helsehjelp og omsorg, delta i samfunnet og påvirke eget liv, ikke utsettes for diskriminering og behandles med verdighet. Brytes en eller flere av disse forutsetningene, er det brudd på menneskerettighetene. Det må vi som representerer de eldre tørre å si klart fra om.

- Et samfunns kvalitet måles på hvordan det tar det vare på de svakeste. Vi ønsker ikke at det skal gå inflasjon i bruken av «brudd på menneskerettigheter». Men for enkelte påviste forhold i eldreomsorgen er utrykket helt på sin plass. Dette er mennesker som påføres unødig lidelse, fordi vi som samfunn ikke klarer å ta bedre vare på dem, sier Davidsen.