Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Allianser, råd og utvalg

Pensjonistforbundet deltar aktivt i flere allianser, råd og utvalg og bidrar med vår kompetanse på en rekke områder for å skape et aldersvennlig samfunn.

Her er en oversikt over de fleste av våre medvirkningsoppdrag:

AGE Platform Europe

Pensjonistforbundet er med i AGE, sammen med mange andre pensjonistorganisasjoner. Fra en del land er det flere organisasjoner som er med, ikke bare medlemsorganisasjoner, men også organisasjoner som arbeider frivillig overfor eldre.

Besteforeldrenes Klimaaksjon

Besteforeldrenes Klimaaksjon (BKA) er en tverrpolitisk organisasjon som setter framtida for barn og unge først. Pensjonistforbundet er en av samarbeidspartnerne til BKA.

Bolig og tilgjengelighet

På bolig- og tilgjengelighetsfeltet har Pensjonistforbundet samarbeid med mange aktører. Av de vi har mest kontakt med og noen ganger samarbeid om konferanser, rapporter, høringer etc er disse:

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), Huseierne, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Senteret for et Aldersvennlig Norge, Norges Handikapforbund. I tillegg møter vi Husbanken med jevne mellomrom.

Bostøttealliansen

Pensjonistforbundet er initiativtaker og medlem i Bostøttealliansen. Rådgiver Lars Nestaas i Pensjonistforbundet er talsperson og koordinator for alliansen, som samler 22 organisasjoner.

Frivillighet Norge

Pensjonistforbundet er medlem av Frivillighet Norge, sammen med over 350 andre medlemsorganisasjoner

Likestillingsråd

Pensjonistforbundet er representert i Barne- ungdoms- og familiedirektoratets likestillingsråd.

Nettverk for universell utforming i kollektivtransport

Pensjonistforbundet sitter i Nettverk for universell utforming i kollektivtransport, ledet og koordinert av Bufdir.

Nordiske samarbeidskomiteen

Vi er med i NSK, sammen med nordiske søsterorganisasjoner i Sverige, Danmark, Finland, Island og Færøyene.

NRKs brukerråd

Pensjonistforbundet sitter i NRKs brukerråd sammen med LUPE (Landsforeningen for Utviklingshemmede og pårørende), LSHDB (Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde), Blindeforbundet, Hørselshemmedes Landsforbund, NDF (Norges Døveforbund), FFM (Foreningen For Muskelsyke) og Dysleksi Norge.

Pårørendealliansen

Pensjonistforbundet er landets største pårørende-organisasjon og er medlem (alliansepartner) i Pårørendealliansen.

Rådet for et aldersvennlig Norge

Pensjonistforbundet sitter i Rådet for et aldersvennlig Norge sammen med Frivillighet Norge, KS, NHO, Husbanken, IKT Norge og Nova-OsloMet.

Råd og utvalg på helseområdet

• Kontaktforum for brukerne av helse- og omsorgstjenester (Helse- og omsorgsdepartementet)

• «Leve hele livet» - nasjonal referansegruppe i Helsedirektoratet

Skadeforebyggende forum (Skafor)

• Brukerutvalg i Helse Sør-Øst

• Brukerutvalg Helse Nord

• Brukerutvalg Helse Vest

• Brukerutvalg Helse Midt

• Brukerpanel Pasientreiser

• Referansegruppe Helsedirektoratet

• Referansegruppe for kommunal helseplattform

Senteret for et aldersvennlig Norge

Pensjonistforbundet samarbeider med senteret og KS om å utvikle og arrangere eldrerådskurs

SAFO

Pensjonistforbundet fremmer felles krav i trygdeoppgjøret med Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO). Det er en paraplyorganisasjon for Norges Handikapforbund (NHF), Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Foreningen Norges Døvblinde (FNDB).

SAKO

Pensjonistforbundet fremmer politiske innspill generelt og krav i trygdeoppgjøret på vegne av SAKO - Samarbeidskomiteen for pensjonister. SAKO består av Pensjonistforbundet, Telepensjonistenes Landsforbund, Jernbanepensjonistenes Forbund, Politiets Pensjonistforbund, Statens Vegvesens Pensjonistforbund, Postens Pensjonistforbund, Fagforbundet og LO-Stats pensjonistutvalg.

Seniornett

Pensjonistforbundet samarbeider med Seniornett om å etablere 50 datastuer for digital opplæring av eldre rundt om i landet.

Sterk og stødig

Pensjonistforbundet sitter i referansegruppen for Sterk og stødig i regi av Nasjonalt senter for aldring og helse.

TryggEST

Pensjonistforbundet deltar i referansegruppen til prosjektet TryggEst, som er en del av Bufdirs arbeid mot vold mot sårbare grupper. Pensjonistforbundet representerer eldres interesser i arbeidet.

Trygg Trafikk

Pensjonistforbundet er medlem av Trygg Trafikk og er opptatt av å ivareta eldres sikkerhet, både som myke og harde trafikkanter.