Eldrerådsarbeid

Eldre er underrepresentert i kommunestyrer og fylkesting. Derfor er eldrerådene viktige for at eldres stemmer skal bli hørt.

Eldrerådsloven opphørte med virkning fra valget i 2019. Heretter er eldrerådenes virksomhet hjemlet i kommuneloven og forskrift om medvirkningsordninger.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget en veileder om hvordan ny lov og forskrift skal forstås.

Lenker:

Les hva det står i loven

Les hva som står i forskriften

Les veilederen til ny lov og forskrift

Videoforedrag: