Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Eldrerådsarbeid

Eldre er underrepresentert i kommunestyrer og fylkesting. Derfor er eldrerådene viktige for at eldres stemmer skal bli hørt.

Eldrerådsloven opphørte med virkning fra valget i 2019. Heretter er eldrerådenes virksomhet hjemlet i kommuneloven og forskrift om medvirkningsordninger.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget en veileder om hvordan ny lov og forskrift skal forstås.

Les hva det står i loven

Les hva som står i forskriften

Les veilederen til ny lov og forskrift