Det sentrale helse og sosialutvalget

Helse- og sosialutvalget er et rådgivende utvalg for Sentralstyret. Utvalget skal medvirke til at Pensjonistforbundets helsepolitiske program blir gjennomført.

Helse- og sosialutvalgets leder, Wenche Karin Malmedal, deltar i landsstyret og spesielle saker som er av helsepolitisk karakter.


Helse- og sosialutvalget behandler:

• Saker som Pensjonistforbundets sentrale organer ønsker behandlet.

• Saker som Sentralstyret ønsker behandlet.

• Saker som helse- og sosialutvalget selv tar opp.


Helse- og sosialutvalget skal ikke behandle enkeltsaker om syke eldre. Ved mottak av slike saker skal disse oversendes til rette offentlig myndighet for behandling.


Arbeidsoppgaver

Helse- og sosialutvalget følger med i hvilket omfang behovene for helse og omsorgs-tjenester blir imøtekommet av offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner eller privat innsats. Helse og sosialutvalget skal orientere og fremme forslag til utspill overfor ansvarlige offentlige instanser i helse og sosialpolitiske saker.

Det sentrale helse- og sosialutvalgets oppgaver:

• Rådgiver for Sentralstyret

• Høringsinstans for Sentralstyret – utarbeider forslag til høringsbrev innen helsefeltet.

• Representant i ulike brukerutvalg

• Bidra til opplysning av helse- og sosialpolitisk karakter til Pensjonistforbundets medlemmer

Pensjonistforbundets helse- og sosialutvalg i landsmøteperioden 2018-2023:

WENCHE K. MALMEDAL

Wenche Malmedal har vært leder i det sentrale helse-og sosialutvalget fra mars 2017.

Hun er ansatt som professor på NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.

Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier og har klinisk erfaring fra psykiatrien og helsevern for psykisk utviklingshemmede. I mange år har hun jobbet med utdanning av sykepleiere og annet helse- og sosialpersonell, både på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Hun har en doktorgrad i helsevitenskap og hennes forskningsområde er eldreomsorg, både i institusjon og hjemmetjenesten. Hun har ledet mange forskningsprosjekter om vold, overgrep og forsømmelser mot eldre.

SVEN ANDERS HAUGTOMT

Nestleder i utvalget.

Pensjonistforbundets representant i brukerrådet i Helsedirektoratet og i referansegruppe for Helsedirektoratets arbeid med Nasjonal helse- og sykehusplan.

Lege, spesialist i arbeidsmedisin. Ass. fylkeslege i Hedmark 1997 – 2015.

Spesielt interessert i kvalitet i helse- og omsorgstjenesten og samhandling mellom ulike deler av denne tjenesten.

RAGNHILD M. HAGEN

Ragnhild M. Hagen, medlem og oppnevnt som Sentralstyrets representant i utvalget. 2. nestleder i Sentralstyret.

Yrkesbakgrunn: Arbeidet 30 år som arbeidsrettsadvokat. Har også en Master i EU-rett fra Leicester University og arbeidet 3 år som ambassaderåd ved Norges ambassade til EU. Medlem i en rekke råd og utvalg, bl.a. i Ankenemnda for sykepenger, kriminalitetsforebyggende råd, oljeskattenemnda, klagenemnda for likestilling og bedriftsdemokratinemnda.

LIV ARUM

Liv Arum har vært medlem i Helse- og sosialutvalget siden 2015, samme år som hun sluttet i FFO - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon etter å ha jobbet i FFO i 30 år. Der jobbet hun først som rådgiver og de siste 16 årene som generalsekretær.

Gjennom sitt arbeid i FFO har hun deltatt i flere råd, styrer og utvalg og ivaretatt funksjonshemmedes interesser fra barn til eldre. Relevante interesseområder i helse og sosialutvalget er brukermedvirkning, ivareta eldres interesser, forebygge vold og overgrep.

Mange eldre er ensomme og dette er en utfordring vi må sette fokus på nå etter koronapandemien.

SIGURD SPARR

Født 1941 i Oslo. Studerte medisin i Oslo, cand.med. 1966. Godkjent spesialist i indremedisin og hjertesykdommer i 1976. Spesialist i geriatri i 1987.

1977-86 overlege og sjef på medisinsk avdeling Kirkenes sykehus. Fra 1986 tilsatt Regionsykehuset i Tromsø, etter hvert som overlege og sjef på geriatrisk avdeling.

Spesialinteresse: Demens og demenssykdommer. Medlem av Nasjonalforeningen for Folkehelsen siden 1978, etter hvert leder av Rådet for Eldre, senere ledet Demensforbundet og sittet i styret i Alzheimer Europe i flere år. Mottok i 2008 Kongens Fortjenstmedalje i gull for arbeid for og med personer med demens.

KJELL ENGEBRETSEN

Medlem av Helseutvalget og det sentrale pensjonistutvalget i Fagforbundet.

Han har politisk erfaring fra kommune, fylke og på nasjonalt nivå. Han ønsker å sette søkelyset på hvordan samfunnet fungerer overfor de ca. 800.000 pensjonistene som i dag er uten behov for omsorgstjenestene.

Hva skal til for at eldre skal holde seg friske og oppegående så lenge som mulig. Hvordan motvirke ensomhet, bidra til at de fortsatt kan bruke sin erfaring og sine kunnskaper, sikre at de som har ønske om det fortsatt kan delta på alle nivåer i samfunnslivet.

Øvrige medlemmer av helseutvalget:

  • Mary Sørensen (Fagforbundet Pensjonistutvalg)

  • Gerd Eva Volden (Vara, Fagforbundets Pensjonistutvalg)

  • Annie Irene Vika (Vara, Fagforbundets pensjonistutvalg)

  • Ragnhild N. Dahl (Medlem, områdeleder fag og politikk)

  • Anne Hanshus (Utvalgets sekretær, rådgiver i Pensjonistforbundets administrasjon)

Brukerrepresentanter i sentrale organer:

• Helse -og omsorgsdepartementets kontaktforum for brukere av helse og omsorgstjenesten: 2. nestleder i Pensjonistforbundet, Ragnhild M. Hagen.

• Brukerrådet i helsedirektoratet: nestleder i Helse- og sosialutvalget, Sven Anders Haugtomt, med Anne Hanshus som vara og sekretær for Helse- og sosialutvalget.