Vedtekter juni 2018

OBS. Pensjonistforbundets vedtekter er til behandling på landsmøte 29. mai - 1. juni 2023. De nye vedtektene blir tilgjengelig på denne siden når landsmøtet har fattet vedtak om nye vedtekter.

VEDTEKTER

Pensjonistforbundet

Vedtatt på Pensjonistforbundets landsmøte,

Storefjell 4. – 7. juni 2018


§ 1 — Formål

Pensjonistforbundet (Pf) er en partipolitisk uavhengig landsomfattende organisasjon.

Formålet er å samle alle pensjonister i ett forbund for dermed å stå sterkere sammen.

Pensjonistforbundet skal ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske, helsepolitiske og kulturelle interesser.

Pensjonistforbundet skal arbeide for å skape best mulige forhold for pensjonistene og for at deres stilling i samfunnet skal bli styrket.

For å fremme disse formål skal Pensjonistforbundet:

a) Arbeide aktivt gjennom sine valgte organ på sentralt plan, i fylkesforeningene og i lokalforeningene.

b) Føre forhandlinger/drøftinger med representanter for Regjeringen i samsvar med regelverk avtalt med Regjeringen.

c) Spre informasjon om pensjonistenes stilling i vårt samfunn, alene eller i samarbeid med opplysningsorganisasjoner eller andre.

d) Arbeide for at pensjonistforeninger som ikke er tilsluttet Pensjonistforbundet, søker slik tilslutning for å styrke pensjonistenes stilling i samfunnet.

e) Samarbeide med offentlige og private organisasjoner, styrer, råd og utvalg som har som formål å arbeide for bedring av pensjonistenes stilling i samfunnet.


§ 2 — Medlemskap

Pensjonistforbundet tar etter søknad opp som medlem enhver forening av pensjonister som godkjenner Pensjonistforbundets vedtekter og i samsvar med disse vil arbeide for Pensjonistforbundets mål. Foreningene forplikter seg til å være tilsluttet fylkes-/regionforeningen i det fylket/den regionen hvor foreningen arbeider med alle sine medlemmer. Foreninger som arbeider i flere fylker, tilsluttes fylkes-/regionforeningen i det fylket/den regionen hvor foreningens arbeid er mest omfattende. I tvilstilfeller avgjør Pensjonistforbundets sentralstyre hvilken fylkes-/regionforening foreningen skal være tilsluttet. Sentralstyrets avgjørelse kan påklages til landsstyret, som avgjør saken med bindende virkning.

§ 3 — Direktemedlemskap

Enkeltpersoner, uansett alder, kan opptas som direktemedlem, og skal som hovedregel knyttes til fylkes-/regionforeningen i det fylket/den regionen de bor. Direktebetalende medlemmer kan velges til tillitsverv, men må ikke utgjøre et flertall i noen organ.

§ 4 — Kollektiv tilslutning

Landsomfattende yrkesorganisasjoner som har pensjonister som medlemmer, kan opptas kollektivt i Pensjonistforbundet. Kontingent for kollektivt tilmeldte organisasjoner innbetales samlet direkte til Pensjonistforbundet for det antall pensjonister som omfattes av den kollektive tilmeldingen.

Landsomfattende pensjonistforbund kan opptas kollektivt i Pensjonistforbundet. Pensjonister som omfattes av kollektivt medlemskap, har rett til medlemskap med fulle rettigheter i Pensjonistforbundets lokale foreninger og betaler da den kontingentdel som er fastsatt, jfr. §11 i Pensjonistforbundets vedtekter.

§ 5 — Fylkes-/region- og lokalforeningene

a) Pensjonistforbundet er organisatorisk bygget opp gjennom de enkelte foreninger (lokalforeninger) som i et fylke/en region utgjør fylkes-/regionforeningen.

b) Lokalforeningene har fullt selvstyre og er selvstendige juridiske enheter.

c) Lokalforeninger kan innenfor bestemte geografiske områder danne samarbeidsutvalg.

d) To eller flere foreninger som ønsker det, kan slå seg sammen. I slike tilfeller følger aktiva (eiendelene) i gjeldende foreninger med over i den nye foreningen. Spørsmålet om sammenslåing må avgjøres av årsmøtet – eventuelt ekstraordinært årsmøte, separat i hver forening. Blir det tilslutning til sammenslåing, skal den nye foreningen straks og senest innen 1 - en - måned avholde konstituerende møte. Det konstituerende møtet fastsetter den nye foreningens navn, i tråd med §2 i retningslinjene for lokalforeningene.

e) Det konstituerende årsmøtet velger styre med funksjonstid fram til første ordinære årsmøte.

f) Meldingen om sammenslåingen, den nye foreningens navn, det nye styrets sammensetning med adresser og medlemsliste skal uten opphold sendes Pensjonistforbundets fylkes-/regionforening og Pensjonistforbundet sentralt.

§ 6 — Pensjonistforbundets sentrale organer

 1. Landsmøtet

 2. Landsstyret

 3. Sentralstyret

§ 7 – Landsmøtet

 1. Landsmøtet er Pensjonistforbundets høyeste myndighet. Landsmøtet holdes hvert 3. år, og skal være avviklet i løpet av juni måned.

 2. Innkalling til landsmøtet sendes fra landsstyret senest 6 - seks - måneder før landsmøtet skal holdes.

 3. Forslag til landsmøtet sendes fra foreningene til fylkes-/regionforeningens styre innen 30. september året før landsmøtet holdes. Fylkes-/regionforeningens styre behandler alle forslag fra foreningene. Fylkes-/regionforeningens styre har også rett til å fremme egne forslag til landsmøtet. Samtlige forslag med innstilling fra fylkes-/regionforeningens styre, samt fra kollektivt tilsluttede organisasjoner, sendes Pensjonistforbundet senest 31. oktober året før landsmøtet holdes. Landsstyret behandler alle innkomne forslag i desember måned året før landsmøtet.

 4. Landsstyrets forslag til landsmøtets dagsorden, forretningsorden, beretning og regnskap for landsmøteperioden, innkomne forslag, samt handlingsprogram for neste landsmøteperiode med landsstyrets innstilling, sendes fylkes-/regionforeningene og de kollektivt tilsluttede organisasjoner innen utgangen av februar måned det året landsmøtet skal holdes. Innkomne forslag til landsmøtet sendes ut som eget vedlegg samtidig med landsstyrets innstilling.

 5. Landsmøtet består av 120 – etthundreogtyve - delegater valgt av fylkes-/regionforeningene på årsmøtene som holdes i mars måned samme år som landsmøtet holdes. I tillegg kommer de delegater som er valgt av de kollektivt tilmeldte organisasjonene.

 6. Alle foreninger har rett til å foreslå representanter og vararepresentanter til landsmøtet.

 7. Alle fylkesforeningene får 3 - tre - representanter (grunnrepresentasjon). De resterende 63 - sekstitre - delegater fordeles i forhold til det antall medlemmer som overstiger 3.000 - tretusen - og som har betalt sin kontingent innenfor de fastsatte frister (jfr. §11). I tillegg velges like mange vararepresentanter som antall faste representanter. Disse møter på landsmøtet bare i de tilfeller hvor den valgte representant har forfall. Valg av representanter og vararepresentanter foregår ved åpen votering. Dersom mer enn 1/3 av de fremmøtte stemmeberettigede ber om det, skal avstemninger foretas skriftlig. Ved valgene gjelder absolutt flertall. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. Landsstyret sender melding til fylkes-/regionforeningene i oktober i året før landsmøtet om det antall representanter som skal velges. Fylkes-/regionforeningens styre sender melding til landsstyret snarest mulig og senest 15. april samme år som landsmøtet holdes med angivelse av navn og nøyaktig adresse på samtlige representanter og vararepresentanter. Kollektivt tilsluttede organisasjoner deltar på landsmøtet med 1 - en -representant for hvert påbegynt 5.000 – femtusen – medlemmer, maksimum 14 - fjorten - representanter for hver kollektivt tilmeldt organisasjon.

 8. Landsstyrets medlemmer møter på landsmøtet med tale-, forslags- og stemmerett unntatt ved voteringer om godkjennelse av beretninger, regnskaper og andre saker som innebærer ansvarsfritak for Pensjonistforbundets sentralstyre og landsstyre.

 9. Generalsekretæren har talerett.

 10. Fullmaktskomiteen velges av landsstyret. Valgene foretas etter at fylkene/regionene har valgt sine representanter til landsmøtet. Fullmaktskomiteen skal granske fullmaktene til representantene, og består av 3 - tre - medlemmer, hvorav 1 - en - representant fra landsstyret og 2 - to - blant representantene til landsmøtet.

 11. Valgkomiteen velges av landsstyret minst 1 - ett - år før landsmøtet. Valgkomiteen består av 9 - ni - medlemmer valgt av Pensjonistforbundet, samt 1 - en - representant valgt av Fagforbundet. Valgkomiteen skal ha sin innstilling klar 1 - en - måned før landsmøtet åpnes. Innstillingen sendes landsmøtets stemmeberettigede representanter.

 12. Sentralstyret velges av landsmøtet og består av 9 – ni medlemmer:

  a) Pensjonistforbundets leder.

  b) 1. nestleder

  c) 2. nestleder.

  d) 4 - fire -styremedlemmer og 4 – fire – varamedlemmer, alle velges på fritt grunnlag.

  e) Fagforbundet velger 2 - to -medlemmer med varamedlemmer.

  f) Valg av Pensjonistforbundets leder, 1. nestleder og 2. nestleder foretas ved særskilte valg.

  g) Ved alle valg kreves det absolutt flertall. Dersom absolutt flertall ikke oppnås ved første gangs avstemning, skal det foretas bundet omvalg mellom de 2 - to - kandidater som har høyest stemmetall. Dersom det ved siste avstemning blir likt stemmetall, skal det foretas loddtrekning mellom de 2 - to - kandidatene.

 13. Kontrollkomiteen velges av landsmøtet og består av 3 – tre - medlemmer og 2 - to - varamedlemmer.

§ 8 – Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte innkalles når sentralstyret eller 2/3 - to tredeler - av landsstyret ber om det.

Ekstraordinært landsmøte kan kun behandle det som er grunnlaget for innkallingen. Det er bare de valgte delegatene på siste landsmøte som kan være delegater på ekstraordinært landsmøte.

§ 9 Landsstyret

 1. Landsstyret er den høyeste myndighet mellom landsmøtene. Landsstyret består av sentralstyret og de til enhver tid fungerende ledere i fylkesforeningene, samt en representant fra de kollektivt tilmeldte yrkesorganisasjoner etter følgende nøkkel: Kollektivt tilmeldte yrkesorganisasjoner med mindre enn 1500 - ettusenfemhundre - medlemmer velger 1 - en - felles representant, med vararepresentant. Organisasjoner med mer enn 1500 - ettusenfemhundre - medlemmer velger hver for seg 1 - en – representant med vararepresentant. Ved innmelding i landsmøteperioden av organisasjoner med mer enn 1500 - ettusenfemhundre - medlemmer gjelder representasjonen fra innmeldingstidspunktet. Fagforbundet har 8 - åtte - medlemmer med varamedlemmer. I tillegg møter 1 - en - representant valgt blant de ansatte i Pensjonistforbundets sekretariat, samt lederen for det sentrale Helse- og sosialutvalget, med tale- og forslagsrett.

 2. Nestleder i fylkes-/ regionforeningen er personlig varamedlem. I tilfeller hvor leder i fylkes-/regionforeningen møter i sentralstyret, trer nestleder i fylkes-/regionforeningen inn i landsstyret, og det velges ny vara fra fylkes-/regionstyret.

 3. Landsstyret har møte minst 3 - tre - ganger i året, eller når sentralstyret finner det påkrevet.

 4. Landsstyret behandler beretning og regnskap for siste avsluttede regnskapsår, samt budsjettforslag for kommende år. Saker av prinsipiell karakter skal behandles av landsstyret.

 5. Landsstyret avgjør tvister om tolking av forbundets vedtekter og er ankeinstans i alle andre organisasjonssaker.

 6. Sentralstyrets medlemmer har stemmerett på landsstyremøtene i alle saker som ikke angår beretning og regnskap.

 7. Sentralstyret foreslår dagsorden for landsstyrets møter.

 8. Pensjonistforbundets leder tilrettelegger og leder landsstyrets møter. Hvis det i spesielle tilfeller anses hensiktsmessig, kan det velges egen møtedirigent.

§ 10 — Sentralstyret

 1. Sentralstyret består av 9 - ni - medlemmer, hvorav to fra Fagforbundet (jfr. §7.12). Pensjonistforbundets sentralstyre har den daglige ledelse av Pensjonistforbundets virksomhet. Generalsekretæren er sentralstyrets sekretær. Sentralstyret leder Pensjonistforbundets virksomhet i samsvar med Pensjonistforbundets vedtekter og landsmøtets vedtak.

 2. I sentralstyret deltar alle faste medlemmer med tale-, forslags- og stemmerett. I tillegg innkalles 1. varamedlem, som møter med tale- og forslagsrett.

 3. Sentralstyret forbereder og innkaller landsstyremøtene, behandler løpende saker og gjør vedtak i saker av presserende art når det ikke er tid til å innkalle landsstyret.

 4. Sentralstyret fremmer hvert år budsjettforslag for landsstyret.

 5. Sentralstyret avgir årsberetning og årsregnskap og påser at regnskapsførsel og formuesforvaltning er i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

 6. Sentralstyret velger Pensjonistforbundets faste utvalg og ad hoc-utvalg med unntak av forhandlingsutvalget (jfr. §14).

 7. Sentralstyret skal ha minst 8 - åtte - møter per kalenderår.

§ 11 – Kontingent

 1. All innkreving av kontingent utføres av Pensjonistforbundet sentralt.

 2. Kontingenten er lik for alle typer medlemskap med unntak av kollektivt tilsluttede organisasjoner.

 3. Kontingenten fastsettes av landsmøtet og gjelder for landsmøteperioden.

 4. Landsstyret gis fullmakt til å hente inn ekstraordinær kontingent i spesielle anledninger.

§ 12 — Kontrollkomiteen

 1. Kontrollkomitéen er landsmøtets kontrollorgan.

 2. Kontrollkomitéen skal i sitt arbeid følge de bestemmelser som er gitt i instruks vedtatt av landsstyret.

 3. Kontrollkomitéen skal føre protokoll fra sine møter. Protokollen oversendes sentralstyret og landsstyret til orientering.

 4. Kontrollkomitéen avgir sin beretning til de organer som behandler årsberetning og regnskap.

 5. Kontrollkomiteen innkalles til landsstyremøtene.

§ 13 – Revisjon

 1. Revisjon av Pensjonistforbundets regnskaper utføres av registrert revisor.

 2. I den utstrekning det følger av god revisjonsskikk, skal revisor granske regnskaper og årsoppgjør. Revisor skal følge de instrukser og pålegg som gis av Pensjonistforbundets organer, såfremt de ikke strider mot lov, vedtekter eller god revisjonsskikk. I den utstrekning revisor finner det forsvarlig etter kravene til god revisjonsskikk, kan revisor bygge sitt arbeid på den interne kontrollen.

 3. Revisor eller den revisor utpeker, plikter å være til stede på de møter i kontrollkomiteen, landsstyret eller landsmøtet hvor regnskapene behandles/vedtas.

 4. Sentralstyret kan bestemme at fylkes-/regionforeningene skal sende sine regnskaper inn til Pensjonistforbundet for revisjon av Pensjonistforbundets revisor.

§ 14 — Pensjonistforbundets faste og rådgivende utvalg

Pensjonistforbundet har følgende utvalg:

1. Forhandlingsutvalg

Sentralstyret er forhandlingsutvalg ved drøftinger/forhandlinger med Regjeringen og berørte fagdepartement. I tillegg møter generalsekretær og det antall rådgivere som sentralstyret fastsetter. Pensjonistforbundets fylkes-/regionforeninger og lokalforeninger, samt de kollektivt tilsluttede organisasjonene, har anledning til å fremme forslag til saker som skal fremmes i forhandlings-/drøftingsmøtene. Forslag fra fylkes-/regionforeninger, lokalforeninger og de kollektivt tilsluttede organisasjonene til statsbudsjett må være sendt innen 1. oktober - to år før det legges fram for Stortinget. Lokalforeningenes forslag sendes gjennom fylkes-/regionforeningen som videresender disse til Pensjonistforbundet innen fristens utløp og med sin tilråding. Sentralstyret behandler alle innkomne forslag til stats- og trygdebudsjettet og foretar de prioriteringer som til enhver tid er nødvendig. Protokollen fra forhandlings- og drøftingsmøtene sendes organisasjonene.

2. Helse– og sosialutvalg

Sentralstyret oppnevner Pensjonistforbundets Helse- og sosialutvalg, som består av 7 - sju – medlemmer - derav to fra Fagforbundet - alle med særlig god innsikt i helse/sosiale spørsmål. Utvalget gir sentralstyret råd i alle saker av helse- og sosialpolitisk karakter.

3. Andre utvalg

Sentralstyret kan opprette ad hoc-utvalg.

§ 15 — Pensjonistforbundets administrasjon

Pensjonistforbundet har sitt hovedkontor i Oslo. Landsstyret fastsetter antall stillinger ved kontoret.

Arbeidet ved kontoret ledes av generalsekretær, som ansettes av landsstyret.

Sentralstyret ansetter øvrig personell og fastsetter avlønning innenfor den budsjettramme som er fastsatt. Avlønningen følger bestemmelsene i Statens lønnsregulativ. Øvrige vilkår følger den til enhver tid gjeldende tariffavtale/særavtale.

§ 16 — Alminnelige bestemmelser

 1. Pensjonistforbundet og dets underavdelinger er partipolitisk uavhengige og kan ikke være organisasjonsmessig tilsluttet eller på andre måter bundet til noe politisk parti.

 2. Dersom et styremedlem går ut av foreningen eller styret i valgperioden, kan styret foreta suppleringsvalg.

 3. Foreninger som opptrer i strid med Pensjonistforbundets vedtekter og retningslinjer eller som ved sin bevisste handlemåte skader Pensjonistforbundets arbeid, kan utelukkes fra Pensjonistforbundet for en nærmere angitt periode. Sentralstyret fatter endelig vedtak i slike saker etter at fylkes-/regionforeningens styre har uttalt seg i saken.

 4. Medlemmer som opptrer i strid med foreningens retningslinjer, Pensjonistforbundets vedtekter eller som ved sin bevisste handlemåte skader foreningens arbeid, kan utelukkes fra foreningen for en nærmere angitt periode etter at vedkommende har hatt anledning til å uttale seg. Medlemmet har rett til å påklage avgjørelser til fylkes-/regionforeningen og eventuelt anke til landsstyret.

 5. Ved behandling av saker om utelukkelse som nevnt over, kan den eller de saken gjelder, forlange skriftlig votering.

 6. Pensjonistforbundets hederstegn med diplom er en utmerkelse som organisasjonen tildeler høyt fortjente medlemmer som gjennom sitt virke har lagt ned en betydelig innsats for å fremme organisasjonens formål. Beslutning om tildeling kan treffes av:

  a) Landsmøtet og landsstyret for sentrale medlemmer/tillitsvalgte.

  b) Fylkes-/regionforeningens årsmøte for lokale medlemmer/tillitsvalgte.

  c) Lokalforeningens årsmøte for lokale medlemmer/tillitsvalgte.

  d) Kollektivt tilsluttede organisasjoner.

§ 17 — Oppløsning - Utmelding

 1. I tilfelle en forening oppløses, skal foreningens eiendeler, bestående av arkiver, protokoller og regnskaper overføres til fylkes-/regionforeningen. Likeså skal foreningens aktiva overføres til fylkes-/regionforeningen. Fylkes-/regionforeningens styre avsetter kontanter og bankinnskudd i eget fond som nyttes til støtte for nye foreninger eller foreninger som på særlig måte er svakstilte. Dersom det opprettes ny forening på stedet som tilsluttes fylkes-/regionforeningen, skal eiendelene tilbakeføres til denne foreningen. Dersom det innen 5 - fem - år ikke er stiftet en ny forening på stedet, tilfaller midlene fylkes-/regionforeningen som bestemmer hvordan midlene skal nyttes. Eiendeler eller aktiva som er tilført foreningen fra tidligere arbeidsgiver eller fagforening, tilbakeføres denne.

 2. Eier foreningen hus, fast eiendom eller annen ikke likvid formue, bestemmer foreningen, før vedtak om oppløsning blir foretatt, hvordan disse skal disponeres. Dersom dette ikke er mulig, må fylkes-/regionforeningens styre behandle saken. Hvis eiendelene overføres til en forening eller institusjon på stedet, må disponeringen på forhånd godkjennes av sentralstyret (jfr. retningslinjer for foreningene §§12 og 13).

 3. Utmelding av en forening fra Pensjonistforbundet kan bare skje ved vedtak på foreningens ordinære årsmøte. Vedtaket må ha minst 2/3 flertall (jfr. retningslinjer for foreningene §13). Vedtaket skal behandles i sentralstyret i samråd med fylkes-/regionstyret. Utmelding trer i kraft fra førstkommende årsskifte.

 4. Ved opphør av foreninger tilbys medlemmene medlemskap i annen pensjonistforening eller direkte medlemskap i fylkes-/regionforeningen.

§ 18 — Medlemsbladet

Pensjonistforbundet gir ut medlemsbladet Pensjonisten, som skal være et informasjons- og opplysningsblad for medlemmene og speile Pensjonistforbundets arbeid. Sentralstyret er ansvarlig for utgivelsen av bladet, og ansetter redaktør som har redaktøransvar. Det nedsettes en redaksjonskomité som består av forbundsleder, generalsekretær og kommunikasjonssjef.

Medlemmer og abonnenter som har betalt sin kontingent, mottar bladet. Sentralstyret fastsetter abonnementsavgiften.

§ 19 — Ikrafttreden

Vedtak om endringer i Pensjonistforbundets vedtekter krever minst 2/3 flertall. Disse vedtekter, vedtatt på landsmøtet 5. juni 2018, trer i kraft straks.

VEDTEKTER

FYLKES-/REGIONFORENINGER

TILSLUTTET PENSJONISTFORBUNDET


Fylkes-/regionforeningene arbeider etter vedtekter vedtatt av landsmøtet.

Fylkes-/regionforeningene kan vedta tillegg til vedtektene tilpasset lokale forhold.

Tillegg må godkjennes av landsstyret.

Fylkes-/regionforeningene benevnes; Pensjonistforbundet med tilføyelse av fylkets/regionens navn.

§ 1 — Formål

Fylkes-/regionforeningens formål er å samle alle lokale pensjonistforeninger i fylket/regionen til aktivt arbeid for

a) å fremme og ivareta medlemmenes sosiale, helsepolitiske, økonomiske og kulturelle interesser

b) å samle alle pensjonister i fylket/regionen i foreninger

c) å være behjelpelig med å opprette nye lokalforeninger i fylket/regionen

d) å få pensjonistforeninger som ikke er tilsluttet Pensjonistforbundet, til å slutte seg til fylkes-/regionforeningen

e) å bistå foreningene i saker av organisasjons- og regnskapsmessig art

f) å søke samarbeid med offentlige organer og private instanser og organisasjoner i fylket/regionen

§2 — Årsmøtet

 1. Fylkes-/regionforeningens årsmøter holdes i mars måned hvert år. Årsmøtet kunngjøres med minst 4 – fire - ukers varsel. I tilfeller hvor dette er vanskelig, må det søkes om dispensasjon fra Pensjonistforbundets sentralstyre. Det velges 1 - en - representant for hvert påbegynt 100 - hundre - medlemmer, dog ikke mer enn 3 - tre -representanter fra hver forening.

 2. Innkalling til årsmøtet, sammen med beretning, revidert regnskap, forslag til budsjett, innkomne forslag og dagsorden sendes foreningene minst 2 - to - uker før årsmøtet skal holdes.

 3. Årsmøtet velger fylkes-/regionforeningens styre som består av leder, nestleder, 5 - fem - styremedlemmer og 3 - tre - varamedlemmer. Ett av styremedlemmene kan velges som kasserer.

  Videre velger årsmøtet 2 - to - revisorer med varamedlemmer og valgkomite med 3 - tre - medlemmer og 2 - to -varamedlemmer.

  Sittende styremedlemmer kan ikke velges til valgkomiteen.

  Styret og revisor velges for 2 - to - år om gangen hvis dette er praktisk.

 4. Valgene på fylkes-/regionforeningens årsmøter skjer ved absolutt flertall, og skriftlig hvis noen ber om det.

 5. Øvrige saker avgjøres ved alminnelig flertall.

 6. Etter årsmøtet oversendes årsberetning, årsregnskap og årsmøteprotokoll til Pensjonistforbundet.

§ 3 — Kontingent

Landsmøtet vedtar kontingenten, jfr. §11 i Pensjonistforbundets vedtekter.

§ 4 – Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles når fylkes-/regionstyret eller 2/3 - to tredeler - av lokalforeningene ber om det.

Ekstraordinært årsmøte behandler kun det som er grunnlaget for innkallingen.

Det er bare de valgte delegatene på siste årsmøte som kan være delegater på ekstraordinært årsmøte.

§ 5 — Arbeidsutvalg

Fylkes-/regionforeningens arbeidsutvalg består av leder, nestleder og ett styremedlem.

§ 6 — Utvalg

1. Helseutvalg Fylkes-/regionstyret oppnevner helseutvalg bestående av 3-4 (tre til fire) personer med særlig god innsikt i helse- og samfunnsmedisinske spørsmål. Helseutvalgets leder møter i fylkes-/regionforeningens styre med tale- og forslagsrett. Helseutvalget er et rådgivende organ for fylkes-/regionforeningens styre. Helseutvalget arbeider etter veiledende retningslinjer.

2. Verve-/organisasjonsutvalg Fylkes-/regionstyret oppnevner verve-/organisasjonsutvalg bestående av minst 3 - tre - personer for kommende valgperiode. Utvalget konstituerer seg selv. Utvalget er rådgivende og avgir sine uttalelser og rapporterer til styret.

§ 7 — Revisjon

 1. Revisorene foretar revisjon av regnskapet til ubestemte tider og minst 2 ganger pr. år.

  Revisorene skal påse at regnskapet er i orden.

 2. I forbindelse med kontrollen av årsregnskapet skal revisor foreta en fullstendig revisjon av regnskapet, kasse, bank og verdipapirer.

 3. Revisorenes rapport sendes styret etter hver revisjon. Revisorenes årsberetning skal leveres før årsmøtet.

 4. For øvrig vises til Pensjonistforbundets vedtekter §13, siste avsnitt.

§ 8 — Sekretær

Fylkes-/regionforeningen tilsetter lønnet sekretær og utarbeider arbeidsinstruks i samsvar med samarbeidsavtale med Pensjonistforbundet.

Fylkes-/regionforeningen har arbeidsgiveransvaret for sekretæren.

RETNINGSLINJER

FORENINGER

TILSLUTTET PENSJONISTFORBUNDET


§ 1 — Formål

Foreningenes formål er å samle alle pensjonister i en enhet, for aktivt å verne om medlemmenes sosiale, økonomiske, helsepolitiske, kulturelle og samfunnsmessige interesser.

§ 2 — Retningslinjene

a) Foreningene arbeider etter retningslinjer vedtatt av Pensjonistforbundets landsmøte. Dersom foreningene ønsker egne retningslinjer, må disse sendes fylkes-/regionforeningens styre til godkjenning.

b) Lokalforeningene bestemmer selv sitt navn. De har anledning til å benytte Pensjonistforbundet med sitt eget navn etter. I tillegg kan de bruke Pensjonistforbundets logo.

c) I tilfelle det oppstår uenighet mellom lokalforeningens styre og fylkes-/regionforeningen, må saken sendes til Pensjonistforbundets sentralstyre, som avgjør spørsmålet.

d) Foreningene åpner for medlemskap for alle som ønsker det.

§3 — Årsmøtet

Foreningenes årsmøte holdes innen utgangen av februar måned. Medlemmene må få melding om årsmøtet senest 2 - to - uker før dette skal holdes. I tilfeller hvor foreningen ønsker å holde sitt årsmøte senere, må det søkes om dispensasjon fra fylkes-/regionforeningens styre.

§4 — Årsmøtets saker

a) Årsmøtet behandler beretning og regnskap, budsjett for inneværende år, innkomne forslag og valg.

Godkjent regnskap, budsjett, årsberetning og årsmøterapport på fastsatt skjema sendes fylkes-/regionforeningen.

b) Kontingenten fastsettes av landsmøtet, jfr. §11 i Pensjonistforbundets vedtekter

§ 5 — Styret

Foreningens styre består av leder og kasserer, og 1-3 (en til tre) styremedlemmer og 2-3 (to til tre) varamedlemmer som velges på årsmøtet. Fylkes-/regionstyret kan eventuelt dispensere fra dette. I foreningens styre må det alltid være et flertall av pensjonister.

§ 6 — Revisor

En revisor velges av årsmøtet, likeledes velges en vararevisor. Revisoren sender revisjonsberetningen til årsmøtet og eventuell rapport til styret.

§ 7 — Andre valg

a) Årsmøtet velger medlemmer til valgkomite. Sittende styremedlemmer kan ikke velges til valgkomiteen. For øvrig velges nødvendige underkomiteer i foreningen (turkomite, besøkskomite etc.).

b) Det velges også representanter til fylkes-/regionforeningens årsmøte.

§ 8 — Valgene

Alle valg foretas ved absolutt flertall, og skriftlig hvis noen ber om det.

§ 9 — Øvrige saker

Øvrige saker avgjøres ved alminnelig flertall.

§ 10 — Valgperiode

Alle valg skjer for 2 - to - år om gangen såfremt foreningene finner dette praktisk. Ved første gangs valg av styre velges ½-parten (halvparten) for 1 - ett - år og resten for 2 - to - år. I tilfeller hvor et årsmøtevalgt medlem ikke lenger er medlem av foreningen, forholder styret seg slik det er bestemt i Pensjonistforbundets vedtekter §16, punkt 2. Det samme gjelder dersom et medlem går ut av styret. Styret må i disse saker legge fram sin beslutning for medlemmene på første medlemsmøte eller på annen hensiktsmessig måte tilpasset stedlige forhold.

§ 11 — Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes i de tilfeller hvor styret finner det nødvendig eller hvor mer enn 1/3 av medlemmene i foreningen setter fram skriftlig krav til styret om ekstraordinært årsmøte. Styret kaller i disse tilfeller inn til ekstraordinært årsmøte, med minst 3 - tre - ukers varsel. Det ekstraordinære årsmøtet behandler bare de saker som er ført opp i innkallingen.

§ 12 — Oppløsning

Oppløsning av en forening må vedtas på det ordinære årsmøtet og ha minst 2/3 flertall, jfr. Pensjonistforbundets vedtekter §17, punkt 1 og 2. Vedtaket skal behandles i sentralstyret i samråd med fylkes-/regionstyret.

§ 13 — Utmelding

Utmelding av foreningen fra Pensjonistforbundet kan bare skje etter vedtak på medlemsforeningens ordinære årsmøte. Vedtaket må ha minst 2/3 flertall, jfr. Pensjonistforbundets vedtekter §17, punkt 3