Trygg alderdom

De prioriterte satsingsområdene:

«Robek-liste» for kommuner som bryter kvalitetskravene i eldreomsorgen

Utgifter til tannbehandling må inngå i egenandelsordningen

Rettighetsfestet at helse- og omsorgstjenester for den enkelte beboer på sykehjem skal være omfattet av vedtak, på samme måte som for beboere i omsorgsboliger med heldøgns omsorgstjenester

Eldre som oppsøker helsetjenester har krav på å bli møtt med respekt og få den behandlingen som tilstanden tilsier. Eldre har gjerne sammensatte lidelser, og trenger en helsetjeneste som forstår sammenhenger. Eldre må ikke diskrimineres ved tildeling av helsetjenester. Med hensyn til likhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten må du ha samme rett til tjenester, uansett hvor tjenestemottaker bor.

En trygg alderdom innebærer også å kunne bo hjemme så lenge du ønsker, og mulighet til sykehjem eller omsorgsbolig med heldøgns omsorgstjenester når omsorgsbehovene øker. Å være trygg på at du får den omsorgen du trenger, når du trenger den, er grunnleggende for alle. Trygghet innebærer også fravær av opplevd diskriminering i møte med helsevesen, rettsvesen eller i det offentlige.


Pensjonistforbundet krever og vil arbeide med:

 • «Robek-liste» for kommuner som bryter kvalitetskravene innen eldreomsorgen
 • Utgifter til tannbehandling må inngå i egenandelsordningen
 • Rettighetsfestet helse- og omsorgstjenester for den enkelte beboer på sykehjem skal være omfattet av vedtak, på samme måte som for beboere i omsorgsboliger med heldøgns omsorgstjenester
 • Når kommunene får ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten må det følges opp med informasjonsplikt og behandlingskrav
 • Kommunene må ha en lovfestet plikt til å ha helsestasjon for eldre
 • Lokale sykehus må opprettholdes og tilføres ressurser, oppgaver og kompetanse, slik at avstanden til nødvendige sykehustjenester blir kortest mulig
 • Staten må ha tilskuddordninger som medfører at kommunene kan etablere, vedlikeholde og drive sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns omsorgstjenester til alle som har behov for det
 • Det må innføres felles vederlagsforskrift om du bor på sykehjem eller i omsorgsbolig
 • At det bør innføres en nasjonal bemanningsnorm for sykehjem og hjemmesykepleien
 • At regjeringen må legge fram en plan for å sikre at det er nok kvalifisert personell til å dekke behovet for tjenester i helse- og omsorgssektoren
 • Lærlingplasser innen helse- og omsorgssektoren må prioriteres
 • At antall deltidsansatte blir redusert til fordel for heltidsansatte i helse- og omsorgssektoren
 • Det må utarbeides forpliktende normer for kompetanse og bemanning i eldreomsorgen
 • At rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ikke skal ha aldersgrense
 • Aldersdiskriminerende praksis som ved tegning av reiseforsikring må også opphøre
 • At pasienter og beboere på helseinstitusjoner og i hjemmebasert omsorg må tilbys minst fire ernæringsrike måltider hver dag
 • At kommunene har plikt til å knytte til seg geriatrisk kompetanse
 • Konsekvensene av ny vergemålslov må utredes
 • Velferdsteknologi må ha felles standarder og tildelingen må skje gjennom hjelpemiddelsentralene
 • Regelverket for pasientreiser må revideres, og regelverket må sette pasientens helse først
 • For å forebygge vold og overgrep mot eldre må tilbudet som «Vern for eldre» etableres i alle kommuner
 • Egenandelen for helsetjenester må fjernes eller senkes betraktelig
 • «Omsorgstrappen» må tas aktivt i brukt i kommunene
 • Alle på sykehjem skal få tilbud om enerom, Rabattordningen for dobbeltrom må avskaffes.