Politisk innflytelse

De prioriterte satsingsområdene for politisk innflytelse:

Forhandlingsrett

Den femte hovedorganisasjon og trepartssamarbeidet

Et nasjonalt eldreombud

Pensjonistforbundet har som mål å øke eldres politiske innflytelse. Vi krever forhandlingsrett innenfor rammen av frontfaget. Og trygdeoppgjørene må til behandling i Stortinget.

Vi skal ta vår plass i samfunnsdebatten som synlig aktør på vegne av pensjonistene i Norge. Og vi skal jobbe for at eldre har den representasjonen og innflytelsen som antallet tilsier i demokratiske organer, i råd og utvalg, som medvirkningsrepresentanter og som individ med unik innsikt i eget liv. Eldrerådenes innflytelse må styrkes.


Pensjonistforbundet krever og vil arbeide med:

  • Forhandlingsrett for alderspensjon i folketrygden
  • Å være en del av trepartssamarbeidet og å bli den femte hovedorganisasjonen
  • Et nasjonalt eldreombud
  • At eldrerådene blir tidlig involvert i alle saker som angår eldres levekår og tilstrekkelig ressurser til å gjøre oppgavene
  • At eldrerådene får møte- og talerett i kommunestyret
  • At det arbeides aktivt med regioner/fylker og kommunene for å formalisere samarbeider i form av partnerskapsavtaler for folkehelse
  • At det opprettes medvirkningsutvalg for sykehjem og hjemmebaserte tjenester
  • Felles verveinnsats for å øke antall medlemmer
  • Utvikling av organisasjonen og opplæring av tillitsvalgte
  • Internasjonal innflytelse gjennom Nordisk samarbeidskomité og AGE