Økonomi og arbeidsliv

De prioriterte satsingsområdene:

Økt minstepensjon for enslige minstepensjonister

Fjerne underregulering av pensjon

Plass i Teknisk beregningsutvalg, TBU

Pensjonistforbundet vil at folketrygden fortsatt skal være bærebjelken i vårt pensjonssystem. Pensjonssystemet må bygge på brede ordninger som alle kan være med i. Individuell pensjonssparing skal ikke erstatte gode kollektive løsninger.

Pensjon under utbetaling skal reguleres på linje med lønnsvekst. For å sikre en bærekraftig pensjonsordning skal pensjonen fastsettes gjennom forhandlinger. Alle trygdeoppgjør skal vedtas av Stortinget.


Pensjonistforbundet krever og vil arbeide med:

 • Økt minstepensjon for enslige minstepensjonister
 • Fjerne underregulering av pensjon
 • Plass i Teknisk beregningsutvalg, TBU
 • Forbedre den private AFP-ordningen slik at færre mister rettigheter
 • Bedre regulering av fripoliser
 • At arbeidstakere over 67 år har rett til sykepenger under sykdom uten tidsbegrensning
 • At levealdersjustering må endres – dagens ordning er usosial
 • Beholde etterlattepensjonsordningen
 • Likt minstefradrag for lønn og pensjon
 • Økt NAVs gravferdsstøtte og innrette ordningen slik at flere blir berettiget til å motta støtte
 • At det skal være gratis å ringe offentlige etater
 • Å utjevne kostnader til nettleie for strøm, uavhengig av hvor du bor i landet
 • Fellesskapet bør finansieres gjennom en progressiv beskatning og bruk av forbruksskatt må begrenses
 • Utbetaling av pensjon skal skje den 12. i hver måned
 • Mer målrettet seniorpolitikk og ingen aldersdiskriminering i arbeidslivet
 • Skattefradrag for medlemskontingent
 • Bedre tilgjengelighet for banktjenester for de som ikke bruker nettbank
 • Kommunene må kunne tilby månedlig fakturering av kommunale avgifter
 • Et uavhengig NAV-ombud