Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Vil være et talerør inn mot kommunene

Pilotprosjekt for å etablere samarbeidsutvalg i kommuner med mange lokalforeninger.

Fra pilot-etablering av samarbeidsutvalg i Trøndelag: Bak f.v. fylkesleder Kjell Gylland og sentralstyremedlemmer Bjørn Egeli og Inger Marie Stokker. Foran f.v.: Trond Berbu (Øvre Orkdal PF og Orkdal PF), Harley Gausen (Orkdal PF), Johan Arne Selven og Magnar Tøndel (Agdenes PF), Jan Erik Mjøen og Rolf Inge Furuhaug (Løkken PF), Torstein Larsen (Orkanger PF). Foto: Anne Kari Minsaas

Fra pilot-etablering av samarbeidsutvalg i Trøndelag: Bak f.v. fylkesleder Kjell Gylland og sentralstyremedlemmer Bjørn Egeli og Inger Marie Stokker. Foran f.v.: Trond Berbu (Øvre Orkdal PF og Orkdal PF), Harley Gausen (Orkdal PF), Johan Arne Selven og Magnar Tøndel (Agdenes PF), Jan Erik Mjøen og Rolf Inge Furuhaug (Løkken PF), Torstein Larsen (Orkanger PF). Foto: Anne Kari Minsaas

Kommunereformen som ble vedtatt av Stortinget i 2015, hvor flere små kommuner slo seg sammen til større kommuner, aktualiserte behovet for et samarbeidsutvalg i Pensjonistforbundet. Samarbeidsutvalget skal være en arena for å kunne ta opp og diskutere eldrepolitiske saker. 

– Kommunereformen i tillegg til kvalitetsreformen «Leve hele livet» har bidratt til at det er veldig aktuelt med å etablere samarbeidsutvalg i de kommunene der Pensjonistforbundet har flere lokalforeninger, opplyser sentralstyremedlem Inger-Marie Stokker. 

Veiledningshefte

Sammen med sentralstyremedlem Bjørn Egeli, har Stokker ledet et sentralt pilotprosjekt og utarbeidet et veiledningshefte for samarbeidsutvalg.

– Et godt eksempel er den nye Lillestrøm kommune som ble dannet 1. januar 2020 ved sammenslåing av Fet, Skedsmo og Sørum kommuner. I nye Lillestrøm kommune har Pensjonistforbundet åtte lokalforeninger. Vi ser det som viktig at lokalforeningene står samlet om innspillene til eldrerådet og kommunen om saker som gjelder eldrepolitikken i kommunen. Samarbeidsutvalget vil være talerøret for lokalforeningene inn mot kommunene, sier Stokker, og legger til:

– Vi har utarbeidet et veiledningshefte som skal bidra til samspill og kommunikasjon mellom mennesker med ønske om å skape inspirasjon og motivasjon for å nå et mål.

I veiledningsheftet heter det at samarbeidsutvalget skal tydeliggjøre, styrke og synliggjøre Pensjonistforbundets eldrepolitikk på lokalt nivå og legge til rette for at medlemmer og andre som er opptatt av eldrepolitiske aktiviteter eller diskusjoner kan møtes.

Veiledningsheftet kan lastes ned nederst i denne artikkelen.

Arena for eldrepolitiske saker

Samarbeidsutvalget bør søke å ha temaer og innhold på sine møter som også kan tiltrekke seg andre interesserte frivillige organisasjoner til samarbeid.

Samarbeidsutvalget skal være en arena for samarbeid mellom Pensjonistforbundets lokalforeninger i kommunen og organisasjoner som er kollektivt tilsluttet Pensjonistforbundet. Samarbeidsutvalget skal ta opp og diskutere eldrepoliske saker og være lokalforeningenes og de eldres talerør inn mot kommunen, både gjennom eldrerådet og direkte mot lokalpolitikere og administrasjon. Samarbeidsutvalget er et rådgivende utvalg som tar opp de sakene som lokalforeningene eller samarbeidsutvalget selv mener det er aktuelt å ta opp.

Utvalget kan planlegge og arrangere felles temamøter og sosiale aktiviteter.

Påvirke utvikling i kommunene

Sentralstyret har vært og er styringsgruppa i etableringen av samarbeidsutvalgene. Inger-Marie Stokkers oppgave er å planlegge, koordinere og lede aktiviteter og tiltak som bidrar til at vi kommer fram til målet om et tettere samarbeid på alle nivåer.

– Mange lokale pensjonistforeninger samarbeider allerede mye, men det er som oftest på områder av sosiale aktiviteter. Det er selvsagt viktig, men skal vi kunne påvirke utvikling i kommunene, trenger vi i tillegg arenaer hvor vi kan diskutere og ta opp faglige, poliske spørsmål som vi kan spille inn til eldrerådene og kommunene.

– Har det vært noen utfordringer i den jobben dere har gjort?

– Den største utfordringen er å selge inn behovet. Det vil si, å selge inn forståelsen for forskjellen på eldreråd og samarbeidsutvalg. Mange av medlemmene som sitter i eldreråd er spilt inn fra pensjonistforeningenes lokalforeninger for å ivareta våre interesser der. Det er viktig å få fram at samarbeidsutvalgene er pensjonistforeningenes egne rådgivende organ, mens eldrerådene er kommunens rådgivende organ. 

– En annen utfordring er å finne aktuelle personer som kunne tenke seg å ta på seg oppgaven som leder av samarbeidsutvalget. Det vil si, å være en form for koordinator for samhandling og oppfølging av oppgaver og temaer som lokalforeningene spiller inn.

Pilotprosjekter

– Vi har i en periode nå valgt ut tre geografiske områder hvor det er etablert samarbeidsutvalg, sier Inger-Marie Stokker.

Det er i:

• PF Akershus fylke og Lillestrøm kommune med 8 lokalforeninger

• PF Trøndelag fylke og Orkland kommune med 5 lokalforeninger

• PF Østfold fylke og Indre Østfold kommune med 4 lokalforeninger

– Vi vil jobbe videre med pilotene fram til sommeren 2022 for å få en sterkere forankring og høste enda flere erfaringer. Erfaringene fra dette arbeidet tar vi med oss i det videre arbeidet.

Enda sterkere, synligere og tydeligere

– Hva håper vi skal bli merkbart annerledes og bedre når vi får i gang samarbeidsutvalgene?

– Vi tror at Pensjonistforbundet blir enda sterkere, synligere og tydeligere med sterke og solide samarbeidsutvalg. Vi opplever at de eldre ikke blir hørt i saker som angår dem, og er frustrert over utviklingen i mange kommuner. Mange kommuner har satt i gang og jobber stort med reformen Leve hele livet, mens andre ikke har kommet i gang. Det er viktig at vi følger med på utviklingen, følger med på hvilke tilbud og tjenester kommunene gir, sier Stokker.

(Artikkelen fortsetter under illustrasjonen.)

FAKTA:

 1. Flere lokalforeninger i en kommune
 2. Behov for tettere samarbeid på lokalt nivå
 3. Ha et talerør – samlet stemme mot kommunen
 4. Representerer mange medlemmer i kommunen
 5. Tydeliggjøre, styrke og synliggjøre Pensjonistforbundets eldrepolitikk på lokalt nivå
 6. Utviklingen i kommunene – ny kommunelov
 7. Kommunesammenslåinger
 8. Kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet»
 9. Mer penger til kommunene
 10. Kommunene får mer og mer ansvar
 11. I kommuner hvor vi har bare ett lokallag, ser vi også for oss samarbeid med andre organisasjoner, som fagorganisasjoner, LHL, Røde Kors osv.

– Vi håper og har et stort ønske om at samarbeidsutvalgene blir en felles arena for lokalforeningene om saker som er av felles interesse for våre medlemmer og at slike saker sendes via samarbeidsutvalget før de går til kommunen. Samarbeidsutvalget vil være talerøret inn mot kommunene. Samarbeidsutvalget kan invitere til åpne møter og samarbeide med andre frivillige organisasjoner i kommunen på områder av felles interesse. 

– Hvor er det vi må gjøre en innsats fremover for at dette skal bli en suksess? Hva tenker du kan bli utfordringene?

– Utfordringen er å finne og treffe de riktige folka som er villige til jobbe for helheten inn mot kommunen. Det mangler ikke på oppgaver, oppgavene står i kø, vi må bare ikke gape over for mange samtidig. Vi må finne de oppgavene som gir å tydelige og gode resultater raskt. Vi må jobbe systematisk over tid – det tar tid å bygge opp gode samarbeidsutvalg, sier Stokker, og legger til:

– Etablering av samarbeidsutvalg er frivillig. Men dersom vi mener at dette kan være et nyttig verktøy eller modell å bruke, så må vi alle ta et ansvar for å få det til.

Vedlegg

Last ned veiledningsheftet på bokmål:

Veiledningshefte Samarbeidsutvalg BOK.pdf

Last ned veiledningsheftet på nynorsk:

Veiledningshefte Samarbeidsutvalg NYN.pdf