Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

– Vi ser at det er veldig mange eldre som sliter med dårlig økonomi

Forbundsleder Jan Davidsen ba Stortinget innstendig om å ikke øke egenandelstaket på helsetjenester.

Forbundslederen rakk ikke å synge om situasjonen ved sykehjemmene, men han rakk å ta opp fire andre, viktige helsetemaer med Stortingets komité. (Skjermdump)

Forbundslederen rakk ikke å synge om situasjonen ved sykehjemmene, men han rakk å ta opp fire andre, viktige helsetemaer med Stortingets komité. (Skjermdump)

Pensjonistforbundets leder deltok torsdag 4. november i Helse- og omsorgskomiteens høring angående statsbudsjettet for 2022. Jan Davidsen begynte med å snakke om den avtroppende regjeringens forslag om å øke egenandelstakene.

– Vi ser at det er veldig mange eldre som sliter med dårlig økonomi. Det er ofte kombinert med dårlig helse og dermed også ofte behov for oppfølging fra helsevesenet. Da ser vi på forslaget om å øke egenandelene som veldig feil, og vi håper inderlig man finner rom for å dekke inn dette på andre måter, sa forbundslederen.

Pensjonistforbundet er motstander av økt egenbetaling, og vil fremheve prinsippet om at alle skal ha lik tilgang til likeverdige helsetjenester uavhengig av personlig økonomi. Økningen i egenandelstaket rammer eldre som er storforbrukere av helsetjenesten, og økte egenandeler rammer sosialt skjevt. Sårbare grupper som minstepensjonister og uføre kan i verste fall la være å oppsøke legehjelp og hente ut medisiner ved egenandeler.

Ensomme eldre

– Ensomhet blant eldre er et økende problem. Vi så det kraftig under pandemien, og det ble da gjort mye for å bekjempe denne ensomheten. Men vi ber også om at postene i det ordinære budsjettet tar høyde for at behovet fortsatt er til stede og at dette er viktig for livskvaliteten til mange eldre, sa Davidsen.

Pensjonistforbundet mener at det fortsatt bør gis tilskudd til lavterskelaktiviteter og møteplasser for eldre. Dette vil bidra til at eldre kommer ut av ensomheten, bidrar til bedre fysisk og psykisk helse. Dette har betydning for at eldre kan bli boende lengre hjemme. Tilskuddsmidlene bør derfor videreføres som faste poster i Helse- og omsorgs-departementets budsjett. Pensjonistforbundet krever at det settes av 100 millioner kroner til å bekjempe ensomhet blant eldre i statsbudsjettet for 2022.

Reform for tannhelse

– Vi ber om at man nå får gjort alvor av å få tannhelseutgiftene innunder egenandelstaket. For å leve godt, er man avhengig av at tennene og munnhygienen er bra. Mange har ikke råd til det, så det å få en sånn reform på plass, hadde vært veldig viktig, understreket Davidsen.

Pensjonistforbundet ønsker en opptrappingsplan for å få munn- og tannhelsen inn i egenandelsordningen. Siden unge og eldre har lavere inntekt enn resten av befolkningen, bør disse gruppene prioriteres først.

Pensjonistforbundet har sammen med Fagforbundet Ung, Fagforbundet, og tannlege Terje Mikkelsen anbefalt regjeringen å fase inn universell tannbehandling ved å innføre en tredeling av utgiftene:

• Grunnleggende tannbehandling opp til en viss sum dekkes av pasienten selv.

• Tannbehandling over denne summen subsidieres med 50 prosent.

• Det innføres et tak for hvor mye hver pasient skal betale. Utgifter over dette dekkes av staten.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

– Veldig mange mennesker lever godt med å ha en brukerstyrt personlig assistent. Den forrige regjeringen gjorde det litt enklere for mange ved at man kunne beholde assistenten etter at man fylte 67 dersom man fikk bruk for den før man fylte 67. Men, mange er i den situasjonen at dette behovet dukker opp etter at man fyller 67 år. Vi ber om at bestemmelsen om at man ikke kan få brukerstyrt personlig assistent etter 67, blir endret, sa Pensjonistforbundets leder.

Pensjonistforbundet mener det er diskriminerende at eldre som har fått behov for Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) først etter fylte 67 år, ikke har rett til det. BPA er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand. Pensjonistforbundet krever at aldersgrensen for BPA fjernes.

Det samme gjelder statlig toppfinansieringsordningen for ressurskrevende helse og omsorgs-tjenester som i dag bare dekker utgifter til personer under 67 år, slik at ordningen også dekker eldre med store behov for helse- og omsorgstjenester enten de mottar disse i sykehjem, omsorgsbolig eller eget hjem.

Under ser du videoopptak av Jan Davidsens innspill til Helse- og omsorgskomiteen.

Du kan også laste ned vårt skriftlige innspill til Stortinget her: