Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Vedtekter For Narvik og omegn pensjonistforening

Disse vedtektene ble vedtatt på stiftelsemøte den 13.01 2020

VEDTEKTER/-RETNINGSLINJER

FOR NARVIK OG OMEGN PENSJONISTFORENING

TILSLUTTET PENSJONISTFORBUNDET

§ 1 — Formål

Foreningenes formål er å samle alle pensjonister i en enhet, for aktivt å verne om medlemmenes sosiale, økonomiske, helsepolitiske, kulturelle og samfunnsmessige interesser.

§ 2 — Retningslinjene

a) Foreningen arbeider etter retningslinjer vedtatt av Pensjonistforbundets landsmøte. Dersom foreningen ønsker egne retningslinjer, må disse sendes fylkes-/regionforeningens styre til godkjenning.

b) Lokalforeningen bestemmer selv sitt navn. De har anledning til å benytte

Pensjonistforbundet med sitt eget navn etter. I tillegg kan de bruke Pensjonistforbundets logo.

c) I tilfelle det oppstår uenighet mellom lokalforeningens styre og fylkes-/regionforeningen, må saken sendes til Pensjonistforbundets sentralstyre, som avgjør spørsmålet. d) Foreningen åpner for medlemskap for alle som ønsker det.

§3 — Årsmøtet

Foreningenes årsmøte holdes innen utgangen av februar måned. Medlemmene må få melding om årsmøtet senest 2 - to - uker før dette skal holdes. I tilfeller hvor foreningen

ønsker å holde sitt årsmøte senere, må det søkes om dispensasjon fra fylkes-/regionforeningens styre.

§4 — Årsmøtets saker

a) Årsmøtet behandler beretning og regnskap, budsjett for inneværende år, innkomne forslag og valg.

Godkjent regnskap, budsjett, årsberetning og årsmøterapport på fastsatt skjema sendes fylkes-/regionforeningen.

b) Kontingenten fastsettes av landsmøtet, jfr. §11 i Pensjonistforbundets vedtekter

§ 5 — Styret

Foreningens styre består av leder og kasserer, og 1-3 (en til tre) styremedlemmer og 2-3 (to til tre) varamedlemmer som velges på årsmøtet.

Fylkes-/regionstyret kan eventuelt dispensere fra dette. I foreningens styre må det alltid være et flertall av pensjonister.

§ 6 — Revisor

En revisor velges av årsmøtet, likeledes velges en vararevisor. Revisoren sender revisjonsberetningen til årsmøtet og eventuell rapport til styret.

§ 7 — Andre valg

a) Årsmøtet velger medlemmer til valgkomite. Sittende styremedlemmer kan ikke velges til valgkomiteen. For øvrig velges nødvendige underkomiteer i foreningen (turkomite, besøkskomite etc.).

b) Det velges også representanter til fylkes-/regionforeningens årsmøte.

§ 8 — Valgene

Alle valg foretas ved absolutt flertall, og skriftlig hvis noen ber om det.

§ 9 — Øvrige saker

Øvrige saker avgjøres ved alminnelig flertall.

§ 10 — Valgperiode

Alle valg skjer for 2 - to - år om gangen såfremt foreningene finner dette praktisk. Ved første gangs valg av styre velges ½-parten (halvparten) for 1 - ett - år og resten for 2 - to - år. I tilfeller hvor et årsmøtevalgt medlem ikke lenger er medlem av foreningen, forholder styret seg slik det er bestemt i Pensjonistforbundets vedtekter §16, punkt 2. Det samme gjelder dersom et medlem går ut av styret. Styret må i disse saker legge fram sin beslutning for medlemmene på første medlemsmøte eller på annen hensiktsmessig måte tilpasset stedlige forhold.

§ 11 — Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes i de tilfeller hvor styret finner det nødvendig eller hvor mer enn 1/3 av medlemmene i foreningen setter fram skriftlig krav til styret om ekstraordinært årsmøte. Styret kaller i disse tilfeller inn til ekstraordinært årsmøte, med minst 3 - tre - ukers varsel. Det ekstraordinære årsmøtet behandler bare de saker som er ført opp i innkallingen.

§ 12 — Oppløsning

Oppløsning av en forening må vedtas på det ordinære årsmøtet og ha minst 2/3 flertall, jfr.

Pensjonistforbundets vedtekter §17, punkt 1 og 2.

Vedtaket skal behandles i sentralstyret i samråd med fylkes-/regionstyret.

§ 13 — Utmelding

Utmelding av foreningen fra Pensjonistforbundet kan bare skje etter vedtak på medlemsforeningens ordinære årsmøte. Vedtaket må ha minst 2/3 flertall, jfr. Pensjonistforbundets vedtekter §17, punkt 3.

VEDTATT 13.01.2020