Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Uttalelse til Hustadvika kommunes forslag til Helse- og velferdsplan 2022-2034

Den 12. mai 2022 har styret i Elnesvågen Pensjonistforening gitt slik uttalelse til Hustadvika kommunes forslag til Helse- og velferdsplan for perioden 2022 - 2034:

Forebyggings- og mestringstrappa

Forebyggings- og mestringstrappa

Foreliggende Helse- og velferdsplan er et godt og gjennomarbeidet planforslag slik fagsektoren ser det og vil være et viktig dokument for framtidig utforming av de kommunale tjenestene. Ved kommunestyrets behandling må det tilføyes følgende punkt:

1. Ved videre planlegging av aldersvennlige boliger for personer i aldersgruppen 60+ må det hensyntas at disse må ha en beliggenhet som gir tilgang til nabohjelp,fellesskap, butikk, frisør, lege, buss osv. Boligene må ha en plassering, størrelse og utforming slik at eldre kan være selvhjulpne (universelt utforma), og være et reelt alternativ til institusjonsplasser, samt værekostnadseffektive for fremtidens hjemmetjenester.

Det må etableres en samhandlingskultur mellom kommunen, brukergrupper og privat næringsliv. Det gjelder både innen overordnet planarbeid, mello politikk og fag, samt ved konkret gjennomføring av overordnete planer.Framtidig boligplan og arealplan må hensynta forholdene nevnt ovenfor.

2. For å motvirke negativ utvikling i befolkningssammensetning må det legges til rette for boligbygging i de mest etterspurte områdene i kommunen. Det må utarbeides en strategi for å få flere unge til å bosette seg i kommunen/hjemkommunen. Dette kan skje ved å legge til rette for gode og attraktive sentrumsfunksjoner og offentlige tilbud, samt ved aktiv næringsutvikling/tilrettelegging.

3. Framtidig økonomiplan må vise hvordan de ulike tiltakene i Helse- og velferds- planen skal prioriteres og gjennomføres tidsmessig.

4. Kommunestyret må få seg forelagt egen sak om personalpolitiske retningslinjersom også viser hvilke tiltak som igangsettes for å rekruttere fagfolk/-kompetanse, samt en plan for å redusere sykefraværet i sektoren.

5. Helse- og velferdsplanen må forankres i kommunedirektørens ledergruppe og være et prioritert tema i framtidige dialogmøter med hensikt å drøfte de politiske aspekt i planen.

6. Det må opprettes «Brukerutvalg» i omsorgssektoren. «Brukerutvalget» skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold og vær et rådgivende organ for å medvirke til forbedring og kvalitetsutvikling.Brukermedvirkning vil være en styrke for all planlegging i kommunen og må implementeres i hele organisasjonen. Det vil være med å skape forståelse for planer og virkningen av disse.