Styremøte Grue Pensjonistforening

30. mars 2021 på «Ny vekst og kompetanse avd. Grue»

---

---

 Styremøte Grue pensjonistforening 30.3.21 kl. 1330

Søknad om momsfritak. - Forslag til årsberetning 2020 og regnskap 2020 foreligger, jfr. vedtak styremøte i februar 21. Søknad om momsfritak kan sendes inn med søknaden uten årsmøtevedtak under forutsetning av at søknad med vedlegg undertegnes av styret. Søknad samt nødvendige vedlegg ble undertegnet på møte, og kassereren besørger praktisk innsending av søknaden innen fristen.

Utsettelsen av årsmøtet. -**Pensjonistforbundet har, på grunn av smittesituasjonen, trukket sin tidligere anmodning om at åres årsmøte i lokalforeningene skal avholdes **fysisk innen utgangen av mai. Som erstatning kan et årsmøte gjennomføres elektronisk.

Vedtak: Grue Pensjonistforening avventer utviklingen når det gjelder smittevernsrestriksjoner fram til styremøtet i april, 20.4.2021. Det besluttes da om det er mulig å avholde årsmøte fysisk, slik som planlagt, den 25.mai 2021 på Gruetunet. Det vil da være mulig, innenfor formelle frister, å innkalle til et fysisk årsmøte hvis smittevernreglene tillater det.

Hvis det ikke er mulig å gjennomføre fysisk møte i løpet av mai, må styret tilrettelegge for en elektronisk løsning.

Leder Knut tar kontakt med valgkomiteen og meddeler at de i styret som er på valg, er villig til å ta gjenvalg. Når det gjelder nye vararepresentanter vil han peke på behovet for bedre representasjon fra «vestsida».

Digital rundreise 12.4.21 kl. 1100 - Dette er et elektronisk møte hvor lokale foreningsledere i «gamle» Hedmark deltar. Leder Knut redegjorde for forventet innhold, og styret diskuterte utviklingen når det gjelder elektronisk møtevirksomhet. Enighet om at dette vil bli i bruk større grad enn tidligere, også etter at nåværende pandemisituasjon er over.

Innkomne skriv - Lederen refererte:

  1. Tilskudd i arrangement kan søkes. I nåværende situasjon foreligger ingen planer for vår forening. Vi avventer smittesituasjonen, fordi altfor mange planlagte arrangementer er blitt avlyst allerede.
  2. Medlemsbladet kan lastes ned i formatet PDF på data. (Som dokument du kan lagre på din PC) Bladet kan også leses elektronisk på Forbundets nye Web-sider.
  3. Påskehilsen fra Fylkeslederen Hedmark.
  4. Invitasjon fra Kopparleden Teaterlag, «Anna i Ødemarka» jubileumsforestilling Engerdal setermuseum 4.-8. august 2021.
  5. 4 nye medlemmer er vervet av Bjørn. Sekretæren sørger for at de blir registrert.

Møtet hevet kl. 1450.

Tron Sundt, sekretær